Service, hobby, mentenanta132,41 lei


1.072,49 lei


7,44 lei


13,54 lei


22,46 lei


20,68 lei


186,83 lei


15,63 lei


51,18 lei


49,98 lei


62,11 lei


29,19 lei


90,74 lei


34,19 lei


394,49 lei


5,16 lei


32,56 lei


50,53 lei


212,38 lei


347,15 lei