Service, hobby, mentenanta62,27 lei


905,96 lei


63,12 lei


330,90 lei


195,43 lei


533,81 lei


8,16 lei


12,13 lei


26,80 lei


38,53 lei


95,42 lei


32,64 lei


263,87 lei


85,73 lei


2,55 lei


159,33 lei


49,92 lei


46,69 lei


89,81 lei


6,12 lei