Service, hobby, mentenanta533,81 lei


8,16 lei


12,13 lei


26,80 lei


95,42 lei


32,64 lei


38,53 lei


2,55 lei


263,87 lei


159,33 lei


49,92 lei


85,73 lei


46,69 lei


89,81 lei


6,12 lei


140,92 lei


62,27 lei


905,96 lei


63,12 lei