Service, hobby, mentenanta87,31 lei


36,30 lei


780,94 lei


36,81 lei


234,29 lei


121,09 lei


460,16 lei


4,76 lei


66,56 lei


7,06 lei


29,01 lei


45,38 lei


15,63 lei


55,65 lei


19,04 lei


1,50 lei


98,70 lei


29,11 lei


27,23 lei


52,36 lei