Service, hobby, mentenanta539,93 lei


497,72 lei


18,13 lei


4,42 lei


50,66 lei


258,38 lei


48,73 lei


867,55 lei


13,26 lei


12,13 lei


26,80 lei


32,64 lei


2,55 lei


159,33 lei


46,69 lei


6,12 lei


140,92 lei


905,96 lei


330,90 lei


533,81 lei


8,16 lei


95,13 lei


2,15 lei


19,38 lei