Service, hobby, mentenanta3,58 lei


3,94 lei


6,55 lei


30,48 lei


110,53 lei


23,23 lei


25,89 lei


5,15 lei


139,09 lei


120,30 lei


171,06 lei


142,95 lei


1.591,63 lei


1.012,34 lei


1,09 lei


4,20 lei


48,45 lei


106,49 lei


50,36 lei


26,30 lei


38,23 lei