Cos cumparaturi
0 produse - 0.00 lei
 

Agenda Electricianului

 • Gradul de protectie ANTIEX -EX
 • Calculator sectiune cabluri
 • Codificatia cablurilor electrice
 • Alegerea canalului de cablu in functie de cabluri
 • Protectia la electrocutare - Utilizare mutlimetru
 • Protectia la electrocutare - Reactia in cazul electrocutarii
 • Protectia la electrocutare - Proiectarea aparatelor electrice
 • Protectia la electrocutare - practici de baza
 • Protectia la electrocutare - Drumul curentului
 • Protectia la electrocutare - Legea lui Ohm reconsiderare
 • Protectia la electrocutare - surse potentiale de pericol
 • Protectia la electrocutare -caracteristici
 • Curentul continuu - Rezistorul
 • Curentul continuu - Polaritatea caderilor de tensiune
 • Curentul continuu - Conexiunea unui circuit
 • Curentul continuu - Conductia ne liniara
 • Curentul continuu - Calcularea puterii
 • Curentul continuu - Puterea
 • Curentul continuu - Legea lui Ohm
 • Curentul alternativ - unde radio
 • Curentul alternativ - rezolvarea circuitelor simple
 • Curentul alternativ - amplitudine
 • Curentul alternativ - Forme de undă
 • Curentul alternativ - fazele
 • Curentul alternativ - definitie
 • Zone antiex
 • Energia eoliana
 • Becurile economice
 • Becurile LED
 • Cum reduci consumul de energie electrica in propria casa?
 • Arcul electric
 • Energia solara
 • Factorul de putere
 • Relee termice
 • Normativ pentru verificarea calităţii ÅŸi recepÅ£ia lucrărilor de instalaÅ£ii aferente construcÅ£iilor
 • Legarea la pământ
 • Transformatorul de curent
 • Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri
 • Codul de măsurare a energiei electrice
 • Normativ pentru proiectarea si executarea intalatiilor electrice interioare de curenti slabi
 • Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. SI 1500 V c.c.
 • Normativ privind alegerea izolatie , coordonarea izolatiei si protectie instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor
 • Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului
 • Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice
 • Gradul de protectie IP
 • Corpuri de iluminat
 • Simboluri electrice
 • Iluminat stradal principii
 • Notiuni de iluminat
 • Normativ pentru verificarea calităţii ÅŸi recepÅ£ia lucrărilor de instalaÅ£ii aferente construcÅ£iilor

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÅ¢IILOR Åžl TURISMULUI 

  ORDINUL Nr. 900 din 25.11.2003

  pentru aprobarea reglementării tehnice

  „Normativ pentru verificarea calităţii ÅŸi recepÅ£ia lucrărilor de

  instalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02

  In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995, privind calitatea în construcÅ£ii, cu modificările ulterioare,

  In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ÅŸi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea

  Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,

  Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 al Comitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11,

  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul

  ORDIN:

  Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii ÅŸi recepÅ£ia lucrărilor de instalaÅ£ii aferente construcÅ£iilor", indicativ C 56-02, elaborată de Institutul NaÅ£ional de Cercetare, Dezvoltare în ConstrucÅ£ii ÅŸi Economia ConstrucÅ£iilor BucureÅŸti ÅŸi prevăzută în anexa1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l.

  Art. 3. - La data publicării îÅŸi încetează valabilitatea reglemen­tarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii ÅŸi recepÅ£ia lucrărilor de instalaÅ£ii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaÅ£ii".

  Art. 4. - DirecÅ£ia Generala Tehnică va aduce la îndeplinire

  prevederile prezentului ordin.

  MINISTRU, MIRON TUDOR NUTREA

  1 Anexa se publică în Buletinul ConstrucÅ£iilor editat de Institutul National de CercetareDezvoltare în ConstrucÅ£ii ÅŸi Economia ConstrucÅ£iilor - ÎNCERC BucureÅŸti

  3

   

   

                     MINISTERUL DE INTERNE

  CORPUL POMPIERILOR MILITARI INSPECTORATUL GENERAL

  AVIZ                                                                  

  Nr. 10 din 19.11.2001

   

  La cererea INSTITUTULUI NAÅ¢IONAL DE CERCETARE-  DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCÅ¢II Åžl ECONOMIA CONSTRUC­Å¢IILOR - INCERC.Înregistrată cu nr. 4810/23.10.2001, potrivit atribuÅ£iilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, din Legea nr. 121/1996 privind organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea Corpului Pompierilor Militari ÅŸi ale art. 16 alin. (3) din OrdonanÅ£a Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată ÅŸi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată ÅŸi completată cu OrdonanÅ£a Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001, Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizează lucrarea „NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITÄ‚Å¢II Åžl RECEPÅ¢IA LUCRÄ‚RILOR DE INSTALAÅ¢II AFERENTE CONSTRUCÅ¢IILOR"

  Avizul se emite în baza:

  •   redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificările solicitate de către l.G.C.P.M.;

  •   contractului nr. 358/1999;

  •   avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000;

  • procesul u i-verbal  nr   30932 din   1911.2001,  al  ÅŸedinÅ£ei comisiei de avizare a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.

  COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI General de brigadă

  Vladimir SECARÄ‚

  LOCÅ¢IITOR AL ÅžEFULUI DE STAT MAJOR Åžl ÅžEF AL INSPECÅ¢IEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Colonel

  Ing. Åžtefan FIRESCU

  4

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÅ¢IILOR Åžl TURISMULUI 

  NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITÄ‚Å¢II Åžl

  RECEPÅ¢IA LUCRÄ‚RILOR DE INSTALAÅ¢II

  AFERENTE CONSTRUCÅ¢IILOR

  INDICATIV C 56-02                       

  Elaborat de:                                                                               

      Institutul NaÅ£ional de Cercetare-Dezvoltare în ConstrucÅ£ii ÅŸi

  Economia ConstrucÅ£iilor - ÎNCERC BucureÅŸti                           

  Director general:                     prof. dr. ing. Dan LUNGU

  Departamentul InstalaÅ£ii ÅŸi Utilizarea Eficientă a Energiei în ConstrucÅ£ii Director departament: prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU Responsabil temă:      ing. Melania CRUCEANU

  Elaboratori:                 ing. Melania CRUCEANU   ÎNCERC

  ing. Ciprian ENE                ÎNCERC

  ing. Eugen CONSTANTIN INCERC       ing Raluca CÄ‚ZÄ‚NESCU  IPCT SA ing Gabriel IVÄ‚NESCU        IPCT S.A. sing. Cecilia RADU             IPCT S.A.

  ing Octav BÄ‚RBUNEANU ICECON ing. Viorel POPESCU ing. Cornel CHIOREANU ing. Leonte SIMIONESCU

  Coordonat de:               A.l.l.R.

  PreÅŸedinte:                   acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU

  Avizat de:

  DIRECÅ¢IA GENERALÄ‚ TEHNICÄ‚-M.T C.J                      

  Director general:                     ing. Ion STÄ‚NESCU

  Responsabil de temă:             ing. Mihai CRAINIC   

  5

   

  CUPRINS-partea I            

  l.Scop .......................................................................................  8

  2.      Domeniul de aplicare .............................................................  8

  3.  Obiectivele activităţii de control .............................................  9

  4.  Terminologie........................................................................... 9

  5.     Documente de referinţă ......................................................  10

  6.  Responsabilităţi .....................................................................   10

   

  6.1.  Responsabilul tehnic cu execuÅ£ia...............................   10

  6.2.  Inspectorul de ÅŸantier...............................................   11

  7. Efectuarea controlului ..........................................................  13

  7.1.       Controlul preliminar execuÅ£iei....................................   13

  7.2.  Controlul calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii ......................   15

   

  7.2.1.  Prevederi generale ........................................   15

  7.2.2.  Controlul calităţii lucrărilor aparente.................   16

  7.2.3.  Controlul calităţii lucrărilor care devin

  ascunse                                                          17

  7.2.4. Controlul calităţii lucrărilor în ta/e determinante ..................................................   17

  8. RecepÅ£ia lucrărilor ...............................................................   18

  Caiet InstalaÅ£ii l - InstalaÅ£ii electrice interioare ..................   19

  6

  Caiet InstalaÅ£ii U - InstalaÅ£ii electrice exterioare ...............  68

  Caiet InstalaÅ£ii III - instalaÅ£ii sanitare ...........................     106

  Caiet InstalaÅ£ii IV - InstalaÅ£ii de încălzire........................     170

  Caiet Instalaţii V - Instalaţii de ventilare, climatizare şi

  încălzire cu aer cald ..............................................    230

  Caiet InstalaÅ£ii VI - InstalaÅ£ii de gaze naturale ................     281

  Caiet InstalaÅ£ii VII - Conducte magistrale ......................     342

  Anexa I. Terminologie ÅŸi definiÅ£ii .............................................  359

  Anexa II. Documente de referinţă............................................ 363

  Anexa III. Aparate de măsură ÅŸi control ..................................  365

  Anexa IV. Formulare............................................................... 367

  7

   

  NORMATIV PENTRU VERIFICAREA 

  Indicativ 56-02 CALITÄ‚Å¢II ÅžI RECEPÅ¢IA LUCRÄ‚RILOR DE 

  INSTALAÅ¢II AFERENTE CONSTRUCÅ¢IILOR       InlocuieÅŸte C 56-85

  l. SCOP

  Normativul are ca scop constituirea cadrului generat pentru activitatea de verificare a calităţii lucrărilor de instalaţii.

  Normativul stabileÅŸte categoriile de verificări minime care trebuie efectuate în procesul de control a calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii ÅŸi indică documentele care stabilesc metodele de verificare ÅŸi parametrii de control obligatorii în activitatea de control a calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii.

  Normativul stabileşte responsabilităţile care revin, in activitatea de control, beneficiarului investitorului prin inspectorul de şantier şi executantului, prin responsabilii tehnici cu execuţia.

  Normativul stabileÅŸte documentele în care se consemnează rezultatele verificărilor.

  2. DOMENIUL DE APLICARE

  Normativul se aplică la verificarea calităţii ÅŸi recepÅ£ia lucrărilor de instalaÅ£ii destinate construcÅ£iilor, atât pentru lucrări noi, cât ÅŸi pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaÅ£ie capitală.

   

   

  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aprobat de:   

  în ConstrucÅ£ii ÅŸi Economia ConstrucÅ£iilor     MINISTRUL                                       TRANSPORTURILOR                                                                TURISMULUI, cu ordinul

  ÎNCERC BucureÅŸti    

  nr. 900 din 25. 11.2003

   

  8

  Normativul tratează controlul preliminar execuÅ£iei, controlul calităţii lucrărilor aparente, a celor care devin ascunse si în faze determinante, ÅŸi recepÅ£ia lor. aplicându-se pentru lucrările de:

  -    instalaÅ£ii electrice interioare:

  -    instalaÅ£ii electrice exterioare:

  -    instalaÅ£ii sanitare;

  -    instalaÅ£ii de încălzire;

  -    instalaÅ£ii de ventilare climatizare;

  -    instalaÅ£ii de gaze;

  -    conducte magistrale de transport lichide.

  3. OBIECTIVELE ACTIVITÄ‚Å¢II DE CONTROL

  Controlul calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii pentru a verifica dacă acestea corespund calitativ cerinÅ£elor prevăzute în Legea 10/1995:

  -    Rezistenţă si stabilitate;

  -    Siguranţă în exploatare;

  -    Siguranţă la foc;

  -    Igienă,   sănătatea   oamenilor,   refacerea   ÅŸi   protecÅ£ia mediului;

  -    IzolaÅ£ie termică, hidrofugă si economie de energie:

  -    ProtecÅ£ie împotriva zgomotului.

  Controlul calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii pentru a confirma respectarea în execuÅ£ie a proiectului, a caietului de sarcini, a condi­Å£iilor impuse de prescripÅ£iile tehnice specifice, a instrucÅ£iunilor tehnice ISCIR. a normelor de protecÅ£ie a muncii, în limitele indicatorilor de calitate ÅŸi a abaterilor admisibile prevăzute.

  4.  TERMINOLOGIE

  Termenii ÅŸi definiÅ£iile folosite sunt cele prevăzute în SR ISO 8402 ÅŸi în Anexa I.

  9

   

  5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  Documentele de referinţă comune, pentru instalaÅ£iile destinate construcÅ£iilor, sunt prezentate în Anexa II.

  6.  RESPONSABILITÄ‚Å¢I

  Acest normativ defineÅŸte responsabilităţile inspectorului de ÅŸantier, precum si a responsabilului tehnic cu execuÅ£ia, din faza de pregătire până în faza de recepÅ£ie a lucrărilor.

  6.1. Responsabilul tehnic cu execuţia

  •   Răspunde faţă de executant, conform legii, pentru asigurarea verificării calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii pe care acesta le realizează:

  •   Admite  execuÅ£ia  lucrărilor numai   pe  baza  proiectelor  si detaliilor de execuÅ£ie verificate de specialiÅŸti verificatori de proiect, atestaÅ£i;

  •   Verifică ÅŸi avizează fiÅŸele ÅŸi proiectele tehnologice de execu­- Å£ie, procedurile de realizare a  lucrărilor, planurile de verificare a execuÅ£iei, programul de realizare a lucrărilor;

  •   IntocmeÅŸte ÅŸi Å£ine la zi un registru de evidenţă a lucrărilor pe care le coordonează tehnic ÅŸi de care răspunde;

  •   Pune la dispoziÅ£ia organelor de control toate documentele necesare pentru verificare:

  •   OpreÅŸte execuÅ£ia lucrărilor în cazul în care s-au produs abateri de la calitate sau de la prevederile proiectului de execuÅ£ie ÅŸi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

  •   Permite   utilizarea   în   execuÅ£ie   numai   a   materialelor   ÅŸi echipamentelor însoÅ£ite de documentele de atestare a calităţii ÅŸi care

  10

  corespund calitativ cu prevederile din aceste documente, din contract ÅŸi din proiect:

  •    Permite utilizarea în execuÅ£ia lucrărilor numai a produselor ÅŸi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice;

  •    UrmăreÅŸte ca lucrările să se facă numai de personal specializat ÅŸi autorizat pentru meseriile la care reglementările tehnice au previzi­- uni în acest sens:

  •    Participă la toate verificările de calitate ÅŸi la încercările care se efectuează pe parcursul execuÅ£iei;

  •    Participă la recepÅ£ia lucrărilor care devin ascunse:

  •    Solicită prezenÅ£a inspectorului de ÅŸantier la executarea lucrări­ lor ce ulterior devin ascunse:

  •    Sesizează inspectorul de ÅŸantier, ca reprezentant al beneficia­- rului, ÅŸi proiectantul (după caz), dacă constată neconformităţi. pentru rezolvarea acestora.

  6.2. Inspectorul de ÅŸantier

  •    Răspunde faţă de investitor, conform legii, pentru asigurarea verificării realizării corecte a execuÅ£iei lucrărilor:

  •    Verifică  existenÅ£a tuturor avizelor,  acordurilor precum  ÅŸi respectarea prevederilor legale privind documentaÅ£ia tehnică;

  •    Verifică existenÅ£a tuturor pieselor scrise ÅŸi desenate, corelarea acestora, respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de verificatori atestaÅ£i;

   

  •     Verifică existenÅ£a în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum ÅŸi a programului de control al proiectantului;

  •     Verifică   respectarea   legislaÅ£iei   cu   privire   la   materialele utilizate,   privind   existenÅ£a   documentelor   de   atestare   a   calităţii,

  11

   

  corespondenţa calităţii acestora cu prevederile din certificatele de calitate, contracte, proiecte:

  •   Interzice utilizarea de tehnologii ÅŸi echipamente, neagremen­- tate tehnic;

  •   Interzice utilizarea de lucrători neautorizaÅ£i pentru meseriile Ia care reglementările tehnice au prevederi în acest sens;

  •   Verifică   respectarea   tehnologiilor   de   execuÅ£ie,   aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaÅ£ia tehnică, contract ÅŸi normele tehnice în vigoare;

  •   UrmăreÅŸte execuÅ£ia din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul acesteia ÅŸi  respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;

  •   Cere executantului, după caz. sistarea execuÅ£iei, demontarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluÅ£iilor elaborate de proiectant sau de persoane abilitate prin  lege pentru elaborarea acestora ÅŸi însuÅŸite de proiectant:

  •   Transmite proiectantului sesizările proprii privind neconfor- mităţile ivite pe parcursul execuÅ£iei;

  •   Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerinÅ£ele stabilite prin Legea 10/1995 privind calitatea în construcÅ£ii în cazul efectuării de modificări ale documentaÅ£iilor sau adoptării de noi soluÅ£ii care schimbă condiÅ£iile iniÅ£iale;

  •   Participă  la  verificarea  lucrărilor pe  faze  de  execuÅ£ie  ÅŸi dispune  măsuri  pentru  asigurarea efectuării  de  către  executant  a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice;

  •  Participă la realizarea lucrărilor ce ulterior devin ascunse;

  •   UrmăreÅŸte  efectuarea  verificărilor prevăzute  în  norme  ÅŸi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese- verbale în faze determinante, procese-verbale de  lucrări  ce devin ascunse etc.);

  12

   

  •   Participă la efectuarea probelor;

  •   Preia documentele de la executant ÅŸi proiectant ÅŸi completează cartea  tehnică  a   construcÅ£iei   cu  toate  documentele   prevăzute   de reglementările legale.

  7. EFECTUAREA CONTROLULUI

  7.1. Controlul preliminar execuţiei

  Inspectorul de şantier verifică:

  -   existenÅ£a autori/atici de construire conform Legii nr. 50/ 1991, precum ÅŸi îndeplinirea condiÅ£iilor legale cu privire la aceasta;

  -   corespondenÅ£a dintre prevederile autorizaÅ£iei ÅŸi cele ale proiectului;

  -   existenÅ£a unui sistem propriu de asigurare a calităţii la

  executant.

  Responsabilul   tehnic   cu  execuÅ£ia   ÅŸi   inspectorul   de   ÅŸantier verifică:

  -    existenÅ£a   proiectului   verificat   de  verificatori   atestaÅ£i conform legislaÅ£iei în vigoare:

  -    existenÅ£a caietul de sarcini ÅŸi a procedurilor tehnice de execuÅ£ie specifice;

  -    existenÅ£a planului de control al calităţii lucrării:

  -    dotarea la nivel de executant cu scule ÅŸi dispozitive de mică mecanizare, cât ÅŸi eu utilaje de montaj adecvate;

  -    dotarea executantului cu aparatura de măsură ÅŸi control însoÅ£ită de viză metrologică în valabilitate (conform Ordinului 13/1996 ÅŸi Listelor speciale anuale);

  -    dacă materialele ÅŸi echipamentele aprovizionate corespund prevederilor proiectului:

  13

   

  -  dacă materialele ÅŸi echipamentele ce se pun în operă sunt însoÅ£ite de:

  -  certificatul de calitate al furnizorului;

  -  certificatul de garanÅ£ie, indicând perioada de timp în care se garantează caracteristicile declarate;

   

  -    certificate de atestare a calităţii ÅŸi performanÅ£elor emise de institute specializate abilitate în acest scop;

  -    instrucÅ£iunile  de   montare,   probare,   întreÅ£inere   ÅŸi exploatare;

   

  -  declaraÅ£ii de conformitate;

  -  agremente tehnice.

  ÅŸi dacă corespund datelor înscrise în acestea;

  -    dacă condiÅ£iile pentru păstrarea si depozitarea materiale­ lor ÅŸi echipamentelor respectă măsurile de prevenire si stingere a incendiilor si instrucÅ£iunile furnizorului;

  -    dacă materialele si echipamentele ce se pun în operă au suferit,   in   timpul   transportului,   degradări   de   natură   să   le compromită din punct de vedere tehnic ÅŸi calitativ;

  -   efectuarea de probe directe în  laboratoare autorizate, proprii sau independente, pentru materialele ÅŸi echipamentele asupra cărora există dubii cu privire la calitatea lor sau pentru echipamentele care au fost asamblate pe ÅŸantier;

  -  dacă fundaÅ£iile, eÅŸafoadele. prevăzute, precum ÅŸi golurile prin elementele de construcÅ£ie, necesare instalaÅ£iilor, au fost executate   conform   proiectului   (dimensiuni,   poziÅ£ii)   ÅŸi   au calitatea corespunzătoare (verificările ce trebuie efectuate sunt tratate în C56 - partea de construcÅ£ii).

  Concluziile verificărilor de la punctul 7.1 se consemnează în Procesul-verbal de control preliminar (Anexa IV.5). excepÅ£ie tăcând ultima verificare pentru care se încheie un Proces-verbal de predare-primire front de lucru între constructor ÅŸi inspectorul de ÅŸantier (Anexa IV.l).

  14

  7.2. Controlul calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii 

  7.2.1. Prevederi generale 

  Verificările de calitate sunt efectuate de responsabilul tehnic cu execuţia, din partea executantului şi de inspectorul de şantier, ca reprezentant al investitorului.

  Se verifică respectarea proiectului de execuţie, caietului de sarcini, normelor republicane de protecţia muncii şi condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

  Se verifică respectarea momentului montării elementelor de instalaÅ£ii în concordanţă cu executarea lucrărilor de construcÅ£ii.

  Verificările de calitate se efectuează în ordinea stabilită de planul de control al lucrării sau conform prevederilor prezentului normativ.

  Calitatea lucrărilor de instalaţii se verifică pentru:

  -    lucrări aparente;

  -    lucrări care devin ascunse;

  -    lucrări în faze determinante.

  Verificările sunt prezentate în detaliu pentru fiecare element ÅŸi tip de instalaÅ£ie în caietele instalaÅ£ii I-VII ÅŸi sunt comune pentru cele trei tipuri de lucrări.

  In toate cazurile în care în urma verificărilor efectuate se constată neîncadrarea în prevederile proiectului, sau în condiÅ£iile de admisibilitate prevăzute în prezentul normativ, se procedează astfel:

  -      responsabilul   tehnic   cu   execuÅ£ia   sau   inspectorul   de ÅŸantier, după caz. opreÅŸte continuarea lucrărilor;

  -      responsabilul   tehnic   cu   execuÅ£ia   întocmeÅŸte   Raport de   neconformitate  (Anexa IV.12)  si   stabileÅŸte   împreună   cu proiectantul soluÅ£iile care se impun;

  -  executantul reface lucrările conform soluÅ£iilor din rapor­- tul de neconformitate;

  15

   

  -    responsabilul tehnic cu execuÅ£ia ÅŸi inspectorul de ÅŸantier verifică rezolvarea neconformitătilor;

  -    dacă se constată înlăturarea neconformităţilor, inspectorul de ÅŸantier emite  DispoziÅ£ie de ÅŸantier (Anexa IV.II) pentru

          continuarea lucrărilor;

                     - dacă se constată în continuare existenÅ£a de neconformităţi.

                 - inspectorul   de   ÅŸantier  dispune   refacerea   lucrărilor  până   la înlăturarea acestora.

  In caz de neconformităţi. pentru verificările care se efectuează prin sondaj, se procedează astfel:

  -    dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje;

  -    dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, se extind verificările pentru întreaga fază de lucrare.

  7.2.2. Controlul calităţii lucrărilor aparente

  Pentru lucrările care rămân aparente se efectuează:

  -    verificarea montării elementelor de instalaÅ£ie conform prevederilor fiecărui caiet;

  -    probe după executarea unor părÅ£i de instalaÅ£ie care se pot proba sau pot funcÅ£iona independent.

  Responsabilul tehnic cu execuÅ£ia verifică elementele de instalaÅ£ie pe parcursul execuÅ£iei respectând momentul precizat pentru fiecare verificare.

  Inspectorul de ÅŸantier verifică fiecare fază a lucrării înainte de efectuarea probelor.

  Proba se efectuează în prezenÅ£a responsabilului tehnic cu execuÅ£ia si inspectorului de ÅŸantier.

  Rezultatele verificărilor se consemnează in Procesul-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) si în Procesul-

  16

  verbal de probă (Anexa IV). întocmite de responsabilul tehnic cu execuÅ£ia ÅŸi aprobate de inspectorul de ÅŸantier, pentru fiecare fa/ă de lucrare.

  7.2.3.     Controlul calităţii lucrărilor care devin ascunse

  Pentru părÅ£ile de instalaÅ£ie care devin ascunse ca urmare a acoperirii, mascării sau înglobării lor în elementele de construcÅ£ie, se efectuează:

  -    controlul  Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii   lucrărilor   care   atestă   montarea   corespunzătoare   a elementelor componente;

  -    proba pentru partea de instalaÅ£ie care devine ascunsă.

  Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuÅ£ia ÅŸi inspectorul de ÅŸantier cu cel mult 7 zile înaintea operaÅ£iei de acoperire, mascare sau înglobare în elementele de construcÅ£ie.

  Rezultatele verificărilor se consemnează într-un Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2). întocmit de responsabilul tehnic cu execuÅ£ia ÅŸi aprobat de inspectorul de ÅŸantier.

  7.2.4.     Controlul calităţii lucrărilor în faze determinante

  Faza determinantă reprezintă stadiul fizic la care o lucrare o dată ajunsă, nu mai poate continua tară acceptul scris al beneficiarului, executantului şi proiectantului.

  Constituie faze determinante toate fazele stabilite de proiectant cu acceptul inspecÅ£iilor teritoriale în construcÅ£ii (conform HGR 272/1994).

  Pentru lucrările în faze determinante se efectuează:

  -   controlul Proceselor-verbale de verificare-constatare a calităţii lucrărilor care atestă montarea corespunzătoare a ele- mentelor componente:

  17

   

  -  verificarea elementelor cu rol determinant în continuarea lucrărilor (stabilite de proiectant).

  Aceste verificări se efectuează de către responsabilul tehnic cu execuÅ£ia ÅŸi inspectorul de ÅŸantier în fiecare stadiu determinant al execuÅ£iei.

  Verificarea elementelor cu rol determinant se etectuează funcţie de tipul lor conform prevederilor fiecărui caiet.

  Rezultatele verificărilor se consemnează intr-un Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante (Anexa IV.4), întocmit de responsabilul tehnic cu execuÅ£ia ÅŸi aprobat de inspectorul de ÅŸantier.

  8. RECEPÅ¢IA LUCRÄ‚RILOR

  RecepÅ£ia reprezintă acÅ£iunea prin care investitorul acceptă si preia lucrarea, aceasta putând fi dată in funcÅ£iune, certificându-se faptul ca executantul si-a îndeplinit obligaÅ£iile conform documentaÅ£iei de execuÅ£ie si prevederilor contractuale.

  RecepÅ£ia lucrărilor de instalaÅ£ii aferente construcÅ£iilor se efectuează atât pentru lucrări noi. cât si pentru cele de modernizare, modificare, transformare, consolidare sau reparaÅ£ie.

  Etapele de realizare a recepţiei sunt:

  -  recepÅ£ia la terminarea lucrărilor prevăzute în contract;

  -   recepÅ£ia  finală, după expirarea  perioadei  de  garanÅ£ie prevăzută în proiect.

  RecepÅ£ia se efectuează conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcÅ£ii. „Regulamentului de recepÅ£ie a lucrărilor de construcÅ£ii ÅŸi instalaÅ£ii aferente acestora" (HGR nr. 273/94) ÅŸi a altor reglementări specifice.

  18

  Caiet Instalaţii I- Instalaţii electrice interioare

  Cuprins

  1.      Domeniul de aplicare ............................................................  21

  2.      Documente de referinţă .......................................................  21 

  3.  Controlul calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii............................... 21

  3.1. Montarea tuburilor / Å£evilor de protecÅ£ie ÅŸi a accesoriilor                 acestora pentru instalaÅ£ii interioare................................... 22

              3.2. Tragerea conductelor / cablurilor prin tuburi sau

           canalizaÅ£ii (plinte)................................................................... 26

              3.3. Montarea cablurilor de energie ÅŸi semnalizare ÅŸi a

                   accesoriilor acestora în instalaÅ£ii interioare .......................  30

  3.4. Montarea aparatelor de conectare şi acţionare ce nu

  se află în tablourile electrice............................................ 34

  3.4.1. Aparate de conectare în instalaÅ£ia de iluminat

  ÅŸi forţă                                                                    34

  3.4.2. Aparate şi echipamente pentru instalaţiile de

  curenÅ£i slabi                                                             37

  3.4.3.  InstalaÅ£ia de detectare, semnalizare ÅŸi avertizare incendiu................................................................ 40

  3.4.4.  Sisteme tehnice de pază contra efracÅ£iei, televiziune

  în circuit închis (TVCI) ÅŸi control acces                    42

  3.5. Conectarea conductoarelor ÅŸi cablurilor în doze. în

  clemele din tablouri/cutii de conexiuni ÅŸi la receptori .........  43

  19

   

  3.6.  Montarea corpurilor de iluminat........................................ 44

  3.7.  Montarea echipamentelor: tablouri de distribuÅ£ie.

  baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare.............. 48

  3.7.1.  Tablouri electrice de distribuÅ£ie si baterii de condensatoare....................................................... 48

  3.7.2.  Baterii de acumulatoare......................................... 49

  3.8. Montarea instalaÅ£iilor de protecÅ£ie a omului împotriva ÅŸocurilor electrice (tensiunilor accidentale de    

  atingere)......................................................................... 50

  3.8.1. InstalaÅ£ia de protecÅ£ie împotriva atingerilor

  indirecte................................................................ 50

  3.8.2. InstalaÅ£ia de paratrăsnet (instalaÅ£ia de captare, instalaÅ£ia de coborâre ÅŸi priza de pământ)................. 51

  3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene ÅŸi executarea legăturilor în firide ÅŸi

  în tablourile generale....................................................... 52

  3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă............................... 55

  3.10.1.  Tipul ÅŸi montajul echipamentelor de interior: rame ÅŸi dulapuri cu relee, aparate de comandă ÅŸi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare ÅŸi baterii de acumulatoare...................... 55

  3.10.2.  Pozarea ÅŸi conectarea cablurilor ÅŸi conductoarelor

  de interior la echipamentele de interior.................... 58

  3.10.3 Legările de protecţie.............................................. 60

  3.11. Proba de funcţionare...................................................... 62

  Anexa 1-1 - Documente de referinţă .........................................  64

  20

  1. DOMENIUL DE APLICARE

  Metodele de verificare a calităţii ÅŸi de pregătire a recepÅ£iei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaÅ£ii electrice destinate construcÅ£iilor:

  -    InstalaÅ£ii de alimentare cu energie electrică;

  -    InstalaÅ£ii interioare de iluminat ÅŸi prize;

  -    InstalaÅ£ii interioare de forţă;

  -    InstalaÅ£ii interioare de curenÅ£i slabi: telefonie, voice-data, interfonie, recepÅ£ie programe R.Tv., sonorizare, instalaÅ£ii de detectare, semnalizare ÅŸi avertizare în caz de incendiu; sisteme tehnice (instalaÅ£ii de pază contra efracÅ£iei, televiziune în circuit închis - TVCI -, instalaÅ£ii de control acces etc.);

  -    InstalaÅ£ii de legare la pământ;

  -    InstalaÅ£ii de paratrăsnet;

  -    ReÅ£ele de incintă;

  -    InstalaÅ£ii de semnalizare de siguranţă.

  Nu fac obiectul prezentului normativ:

  -    InstalaÅ£iile electrice cu caracter tehnologic din industrie, telecomunicaÅ£ii, ÅŸi părÅ£ile tehnologice ale instalaÅ£iilor de exploa­ tare feroviară;

  -    InstalaÅ£iile electrice pentru exploatările miniere subterane.

  2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

   Documentele de referinţă sunt prezentate în finalul caietului, în

  Anexa 1-1.

  3. CONTROLUL CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR DE INSTALAÅ¢II

  Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea:

  -  Montării tuburilor/Å£evilor de protecÅ£ie ÅŸi a accesoriilor acestora;

  21

   

  -    Tragerii conductelor ÅŸi cablurilor (după caz) prin tuburi sau canalizaÅ£ii;

  -    Montării cablurilor de energie ÅŸi semnalizare ÅŸi a acceso­- riilor acestora:

  -    Montării aparatelor de conectare ÅŸi acÅ£ionare ce nu se află în  tablourile electrice  (întrerupătoare, comutatoare,  butoane, aparate de comandă, automatizare ÅŸi curenÅ£i slabi);

  -    Conectării conductoarelor ÅŸi cablurilor în doze, în clemele din tablouri/cutii de conexiuni ÅŸi la receptori;

   

  -    Montării  corpurilor de   iluminat  ÅŸi   a celor destinate iluminatului de siguranţă;

  -    Montării echipamentelor: tablouri de distribuÅ£ie, baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare;

  -    Montarea instalaÅ£iilor de protecÅ£ie a omului împotriva ÅŸocurilor electrice;

  -    Montării posturilor de transformare, a grupurilor electro­- gene ÅŸi executarea legăturilor în firide ÅŸi in tablourile generale;

  -    Lucrărilor aferente instalaÅ£iilor de semnalizare de siguranţă;

  -    Montării conductoarelor ÅŸi cablurilor instalaÅ£iei de ilumi­- nat de siguranţă.

  La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcÅ£ionare a întregii instalaÅ£ii.

  3.1. Montarea tuburilor/ţevilor de protecţie şi a accesoriilor acestora pentru instalaţii interioare

  a) Traseul tuburilor/ţevilor de protecţie

  • Criteriu/Parametru 

  -  traseul;

  - tipul ÅŸi diametrul;      - cotele de montaj;

  22

  - trecerile prin ziduri, plafoane şi rosturi de existenţa şi dimensiunea golurilor;

  -  etanÅŸarea trecerilor;

  -  manÅŸonarea elastică la rosturi de dilataÅ£ie; doze de tragere, doze de derivaÅ£ii ÅŸi doze de aparat;

  -  suportul.

  •  Metoda de  verificare

  -    tipul ÅŸi traseul, etanÅŸarea ÅŸi manÅŸoanele elastice, dozele: vizual;

  -    diametrul, dimensiunea golurilor, suportul ÅŸi cotele de montaj: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  existenÅ£a ÅŸi dimensiunile golurilor: înainte de montarea tuburilor/Å£evilor;

  -    tipul, diametrul, cotele de montaj al tuburilor/Å£evilor: după pozare;

  -    suportul: după pozare, înainte de montarea tuburilor pe suport.

  •  Gradul da verificare

  -  100 %

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit:

  - modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect);

  -  alte cote de montaj, alte tipuri ÅŸi diametre de tub/ Å£eava decât cele din proiect:

  -  alte tipuri de doze decât cele din deviz;

  -  se admit toleranÅ£e de + 10 % la dimensiunile golurilor ÅŸi suportului, în cazul în care acest lucru nu este specificat în proiect.

  23

   

  • Aparatura de verificare

  -  aparate de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)

         • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

  b) Aspectul ÅŸi natura materialului

  • Criteriu/Parametru

  - tipul materialului;            -aspectul materialului.

  • Metoda de verificare

  -  vizual:

  -  pentru tuburi si Å£evi din PVC conform STAS 6990;

  -  pentru tuburi PH1. conform STAS 9562;

  -  pentru Å£evi din oÅ£el conform STAS 403;

  -  pentru do/e conform STAS 552.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de fixare

  • Gradul de verificare

  -100%

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  -  alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect);

  -  defecte (deformări, fisuri sau cojeli).

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

  24

  c) Tipul de îmbinare            

  •  Criteriu/Parametru                  

  -  tipul îmbinării;                                          

  -  aspectul îmbinării;

  - etanÅŸeitatea, dacă este cazul.           

  •  Metoda de verificare                                      

  -tipul ÅŸi aspectul: vizual;

  -  etanÅŸeitatea: prin proba de etanÅŸeitate cu aer.

   

  •  Momentul verificării

  -  după executarea îmbinărilor, înainte de proba de etanÅŸei­- tate (după caz);

  -  înainte de fixare pe suport sau de montare în canalizaÅ£ii.

  • Gradul de verificare

  -100%

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit:

  - alte tipuri de îmbinări (faţă de cele prevăzute în

  proiect);

  - defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de

  poziÅ£ie între elementele îmbinării):

  - neetanşeităţi. dacă este cazul.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) şi Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor/ţevilor (Anexa IV. 15)

   

  25

   

  3.2. Tragerea conductelor/cablurilor prin tuburi sau canalizaţii (plinte)

  a) Tipul ÅŸi aspectul 

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul conductelor/cablurilor; 

  -    aspectul;

  -    starea izolaÅ£iei (după caz).

  •  Metoda de verificare

  -  vizual

  • Momentul verificării

  -  înainte de tragere

  •  Gradul de verificare

  -  100 %

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  - alte tipuri de conductori/cabluri (faţă de cele prevă­- zute în proiect);

  -  defecte   de  aspect,   (culori   diferite   faţă   de   cele prescrise în proiect, izolaÅ£ie deteriorată, crestături etc.)

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  - Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa l V.2)

   

     b) Dimensiuni

  •  Criteriu/Parametru

  -    numărul si secÅ£iunile conductoarelor; 

  -    lungimile necesare, pentru fiecare tronson.

  26

  •  Metoda de verificare                                                   

  -    numărul conductoarelor: vizual; 

  -    secÅ£iunile ÅŸi lungimile: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de tragere

  • Gradul de verificare

  -  fiecare colac

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit alte dimensiuni pentru conductori (faţă de cele prevăzute în proiect)

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor ÅŸi tensiunii (Anexa

  III)

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa   I V.3)   sau   Proces-verbal   pentru   verificarea   calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2)

  c) Identificare

  •  Criteriu/Parametru

  -  identificarea (culoare, etichetă)

  • Metoda de verificare

  -  vizual

  • Momentul verificării

  -  înainte de tragere

   

  •  Gradul de verificare

  -100%

  27

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate                                     

  -  respectarea prevederilor proiectului

  • Aparatura de verificare

   

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa   IV.3)   sau   Proces-verbal   pentru   verificarea  calităţii

   

  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2)

  d) Legăturile electrice

   

  • Criteriu/Parametru

  -  tipul ÅŸi elementele de legătură (după caz)

  • Metoda de verificare

  -vizual                    

  • Momentul verificării

  -  după efectuarea legăturilor, înainte de mascare

  • Gradul ele verificare

  -cel puţin 15 %

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit alte tipuri de legături faţă de cele prevăzute în proiect

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa  I V.3)  sau  Proces-verbal  pentru  verificarea  calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2)

  28

  e) Continuitatea electrică                                     

  •  Criteriu/Parametru

  -  continuitatea electrică

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă, conform normativului I 7, prin aplicarea unei tensiuni la capetele conductorului

  •  Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de mascare

  •  Gradul de verificare

  -  pentru fiecare conductor

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit discontinuităţi electrice

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a rezistenÅ£ei ÅŸi tensiunii electrice

  (Anexa MI)

   

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de control a continuităţii electrice ÅŸi a rezistenÅ£ei de izolaÅ£ie a conductorilor (Anexa IV. 13)

  O Rezistenţa de izolaţie

  •  Criteriu/Parametru

  -    rezistenÅ£a de izolaÅ£ie între conductoare; 

  -    rezistenÅ£a de izolaÅ£ie între conductoare ÅŸi pământ.

   

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă, conform normativului I 7.

  • Momentul verificării                                                

  -  după pozare, înainte de mascare.

  29

   

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  încadrarea în valorile prevăzute de normativul I 7.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a rezistenÅ£ei (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -   Proces-verbal de control a continuităţii electrice ÅŸi a rezistenÅ£ei de izolaÅ£ie a conductorilor (Anexa IV. 13)

  3.3. Montarea cablurilor de energie ÅŸi semnalizare ÅŸi a accesoriilor acestora în instalaÅ£ii interioare

  a) Trasee şi suporţi

  •  Criteriu parametru

  -   traseul în raport cu elementele de structură; 

  -   dimensiunile suportului;

  -   accesibilitatea la întreÅ£inere;

  -   doze de tragere, doze de derivaÅ£ie ÅŸi doze de aparat.

  • Metoda de verificare

  -  traseul, dozele ÅŸi accesibilitatea la manevre de întreÅ£inere: vizual;

  -  distanÅ£ele ÅŸi dimensiunile suportului: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    suportul: după montare, înainte de fixare; 

  -    cablurile: înainte de pozarea pe suport.

  • Gradul de verificare

  -  prin măsurare: cel puÅ£in l măsurătoare la 10 m.

  30

  •  Grad de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  abateri faţă de traseul conductoarelor si dimensiunile suportului prevăzute în proiect;

  -  trasee oblice pe pereÅ£i (în cazul cablurilor trase în tub montat îngropat în elemente de structură);

  -  toleranÅ£e diferite faţă de prevederile proiectului:

  -  se admite:

  -  toleranÅ£a  de +10%  la dimensiunile  canalizaÅ£iei/ suportului, (când nu este prevăzută în proiect).

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurarea dimensiunilor {Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -   Proces-verbal  pentru  verificarea calităţii   lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2)

  b) Modul de fixare ÅŸi distanÅ£ele între elementele de susÅ£inere

  •  C riteriu/ parametru

  -   tipul susÅ£inerilor; 

  -   distanÅ£a între cabluri;

  -   distanÅ£a între două elemente succesive de susÅ£inere.

  •  Metoda de verificare

  -  tipul: vizual;

  - distanţa: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  - prin sondaj, minim 25 % din elementele de susţinere.

  31

   

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit:

  -  alte tipuri de elemente de susÅ£inere faţă de cele prevăzute în proiect;

  - se admite:

  - toleranÅ£a de ± 5 % pentru distanÅ£a între două elemente de susÅ£inere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

  c) DistanÅ£ele între cabluri ÅŸi elementele de construcÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -  valoarea distanÅ£ei cablu - element de construcÅ£ie.

  •  Metoda de măsurare

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  cel puÅ£in în două puncte pe fiecare tronson de tub/cablu

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - se admite:

  -  toleranÅ£a de + 2 cm la valoarea distanÅ£ei cablu - element de construcÅ£ie (când nu este prevăzută în proiect).

  32

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

  d) PoziÅ£ia ÅŸi distanÅ£ele între tuburi/Å£evi ÅŸi cabluri     

  •  Criteriu/Parametru                                                    

  -    poziÅ£ia faţă de alte instalaÅ£ii;

  -    valoarea distanÅ£ei între:

   

  -  cabluri pentru circuite de curenÅ£i tari ÅŸi curenÅ£i slabi;

  -  cabluri pentru circuite electrice ÅŸi conducte de apă;

  -  cabluri pentru circuite electrice ÅŸi conducte de gaz;

  -  circuitele iluminatului de siguranţă de tip l, 2 ÅŸi 3 ÅŸi circuitele iluminatului normal.

  • Metoda de verificare

  -    poziÅ£ia: vizual: 

  -    distanÅ£ele: prin măsurare directă.                        

  •  Momentul verificării

  -  după pozare.

  •  Gradul de verificare

  -  în cel puÅ£in două puncte diferite, pentru fiecare caz,

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admite:

  -  toleranÅ£a de ± 10% pentru distanÅ£a între tuburi/ cabluri când nu este indicată în proiect.

  •. Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  33

   

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4. Montarea aparatelor de conectare ÅŸi acÅ£ionare ce nu se află în tablourile electrice

  3.4.1. Aparate de conectare în instalaÅ£ia de iluminat ÅŸi forţă a) Tipul ÅŸi aspectul

  •  Criteriu/Parametru

  -   tipul, gradul de protecÅ£ie; 

  -    aspectul;

  -    reglajul releelor;

  -    legarea la pământ.

  •  Metoda de verificare

  -   tipul, gradul de protecÅ£ie ÅŸi reglajul releelor: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu prevederile proiectului ÅŸi actele însoÅ£itoare de la furnizor; 

  -    aspectul ÅŸi legarea Ia pământ: vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionare; 

  -   înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -100%;

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect (scheme ÅŸi deviz)

  •  Aparatura de verificare 34

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul ÅŸi suportul de amplasare; 

  -    distanÅ£ele faţă de elementele de construcÅ£ie;  

  -    distanÅ£ele faţă de sursele de apă, gaz;

  -    accesibilitate la manevre de exploatare ÅŸi întreÅ£inere.

  •  Metoda de verificare

  -    locul,   suportul,   de   amplasare   ÅŸi   accesibilitate   la manevrare: vizual;

  -  distantele: prin măsurare directă.

   

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionare; -înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -100%;

  -  bucată cu bucată

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -   abateri de la distanÅ£ele stabilite în proiect faţă de conductele de apă, gaz;

  -   poziÅ£ii care să nu permită acces uÅŸor la manevrare în exploatare ÅŸi întreÅ£inere;

  -   alt grad de protecÅ£ie decât cel specificat în proiect;

  -   se admite o toleranţă ± 10 % la valoarea distanÅ£elor, în cazul  în care  nu  este  indicată în  proiect, dacă aceasta  nu contravine altor interdicÅ£ii din acest normativ, sau I 7.

  35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Modul de racordare

  •  Criteriu/Parametru

     - schema electrică a aparatului.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după racordare; 

  -    înainte de proha de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

             -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să respecte schema electrică a aparatului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente întocmite

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4.3. Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu

  a) Centrala de semnalizare incendiu

  •  Criteriu/ Parametru

  -  tipul, codul de produs;

  40

   

  -    locul de montare;

  -    modul de fixare.

  • Modul de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de măsură

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3)

  b) Montarea detectorilor, butoanelor de comandă manuală şi dispozitivelor de avertizare optică şi acustică

  • Criteriu/Parametru

  -    tipul ÅŸi codul produsului; 

  -    locul de montare;

  -    sistemul de fixare.

  • Metoda de verificare

  -  vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu prevederile proiectului, ale SR EN 54/1. 2. 4 ÅŸi cu prevederile furnizorului

  • Momentul verificării

              - înainte de montare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

   

  41

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă datelor din proiect.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4.4. Sisteme tehnice de pază contra efracÅ£iei, televiziune în circuit închis (TVCI) ÅŸi control acces

  a) Centrala de pază contra efracţiei

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul ÅŸi codul;

  -    aspectul;

  -    locul de montare;

  -    sistemul de fixare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să respecte prevederile din proiect.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  42

  b) Montarea detectorilor, sirenelor, camerelor videocaptoare, cititoarelor de cartele, broaÅŸtelor electromagnetice

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul ÅŸi codul de produs:                                          

  -    locul de montare;

  -    modul de tlxare.

   

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitat'

  -  să corespundă cu datele din proiect.

  • Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare.a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.5. Conectarea conductoarelor ÅŸi cablurilor în doze, în clemele din tablouri/cutii de conexiuni ÅŸi la receptori

  a) Tipul ÅŸi aspectul

  •  Criteriu/ Parametru

  -tipul: 

  -aspectul.

  43

   

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -    după montarea aparatelor, a corpurilor de iluminat ÅŸi a altor receptori: 

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -100 %.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verhal de vcrificare-constatare a calităţii lucrărilo (Anexa IV.3)

  b) Modul de racordare

  • Criteriu/Parametru

  -  schema electrică de racordare pentru fiecare aparat, cor] de iluminat sau receptor

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

   

  •  Momentul verificării

  -  după fixare, înainte de verificarea legăturilor.

  •  Gradul de verificare

  -100 %.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea schemei din proiect.

  44

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

   3.6. Montarea corpurilor de iluminat

  a) Tipul ÅŸi aspectul

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul; -aspectul.

  • Metoda de verificare

  -  vizual, conform STAS 8114/2-1. STAS 8114/2-2.

  • Momentul verificării

  -    după fixare; 

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea  prevederilor  din   proiect  privind  tipul   ÅŸi aspectul.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  45

  b)  Amplasarea                                                       

  •  Criteriu/Parametru                                                                   - locul de amplasare;

  -  distanÅ£ele faţă de elementele de construcÅ£ie.

  •  Metoda de verificare

  -    locul de amplasare: vizual; 

  -    distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionare; 

  -    înainte de fixare.

  •  Gradul de  verificare

  -  bucată cu bucată .

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea distanÅ£elor ÅŸi toleranÅ£elor date în proiect, în normativul l 7 sau STAS 6646/1.2.3 ÅŸi SR 12294; 

  -    se admite toleranÅ£a de ± 10% pentru distanÅ£e, când nu este indicată.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3}.

  c) Modul de fixare

  Criteriu/Parametru                                                    

  -  tipul elementelor de fixare; -  rigiditatea fixării.

  46

              Metoda de verificare

  -    tipul elementelor de fixare: vizual; 

  -    rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile ÅŸi a înglobării fixe în elementele de construcÅ£ie.

  •  Momentul verificării

  -    după fixare; 

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea tipului de fixare prevăzut în proiect; 

  -    stabilitatea corpului de iluminat.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Modul de racordare a corpurilor de iluminat

  • Criteriu/Parametru

  -  schema electrică de racordare.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare.

  • Momentul verificării

  -    după fixare; 

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată. 

  .

  47

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea schemei electrice de racordare a corpului de iluminat indicată de proiect sau furnizor, sau de normativul I7.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.7. Montarea echipamentelor: tablouri de distribuţie, baterii de condensatoare, baterii de acumulatoare

  3.7.1. Tablouri electrice de distribuÅ£ie ÅŸi baterii de condensatoare 

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    dimensiunile spaÅ£iului de montare;

  -    legătura la priza de pământ;

  -    tipul aparatelor de măsură ÅŸi control;

  -    rezistenÅ£a prizei de pământ.

  •  Metoda de verificare

  -  tipul, aparatele de măsură ÅŸi control, ÅŸi legarea la pământ: vizual;

  -  dimensiunile ÅŸi rezistenÅ£a prizei de pământ: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -   dimensiunile spaÅ£iului: înainte de amplasare; 

  -   tipul ÅŸi aparatele de măsură ÅŸi control: după poziÅ£ionare, înainte de efectuarea legăturilor;

  -   rezistenÅ£a prizei de pământ: după efectuarea legăturilor.

  48

  •           Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admite:

  -  nerespectarea prexederilor proiectului;

  -  montarea tablourilor electrice sub conducte de apă. de gaz.  lângă hidranÅ£i de incendiu,  pe casa liftului, în canale de ventilaÅ£ie sau coÅŸuri de fum.

  •  Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurarea dimensiunilor ÅŸi a rezistenÅ£ei prizei de pământ (Anexa 111).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) ÅŸi Proces-verbal de încercare a prizei de pământ (Anexa i V. 14).

  3.7.2. Baterii de acumulatoare

  •  Criteriu. Parametru

  -    camera: - tipul; 

  -    poziÅ£ia de montare:

  -    suportul/postamentul.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi po/iÅ£ia de montare: vizual;

  -    camera ÅŸi suportul/postamentul: prin măsurare directă. 

  •  Momentul verificării

  -  camera: după amenajare, înainte de montarea bateriei;

  -  tipul bateriei ÅŸi suportul: înainte de montarea clemenÅ£ilor bateriei.

  49

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea prevederilor din proiect ÅŸi a detaliilor de montaj.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

           - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.8. Montarea instalaÅ£iilor de protecÅ£ie a omului împotriva ÅŸocurilor electrice (tensiunilor accidentale de atingere)

  3.8.1. InstalaÅ£ia de protecÅ£ie împotriva atingerilor indirecte

  • Criteriu/Parametru

  -    tipul;

  -    poziÅ£ia de montare;

  -    rezistenÅ£a prizei de pământ.

  • Metoda de verificare

  -    poziÅ£ia de montare ÅŸi tipul: vizual; 

  -    rezistenÅ£a prizei de pământ: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionare; 

  -    înainte de fixarea definitivă.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  50

  •          CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor ÅŸi a rezistenÅ£ei prizei de pământ (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) ÅŸi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.14).

  3.8.2. InstalaÅ£ia de paratrăsnet (instalaÅ£ia de captare, instalaÅ£ia de coborâre ÅŸi priza de pământ)

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    materialele ÅŸi poziÅ£ia de montare;

  -    continuitatea electrică;

  -    rezistenÅ£a prizei de pământ.

  •  Metoda de verificare

   

  -    tipul, materialele ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;

  -    continuitatea electrică ÅŸi rezistenÅ£a prizei de pământ: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  conductorul de captare ÅŸi de coborâre, Å£evile de protecÅ£ie pentru conductorul de coborâre ÅŸi piesele de separaÅ£ie: după montare, înainte de fixare;

  -    elementele prizei de pământ (platbanda, electrozi) ÅŸi rezistenÅ£a prizei de pământ: înainte de mascare;

  -    continuitatea electrică: după montare ÅŸi fixare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  51

   

  •  Gradul de verificare

  -  100 %.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -   mijloacele de măsurare a continuităţii electrice  ÅŸi a rezistenÅ£ei prizei de pământ (Anexa NI).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3) si Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.14).

  3.9. Montarea posturilor de transformare, a grupurilor electrogene ÅŸi executarea legăturilor în firide ÅŸi în tablourile generale

  a) Amenajarea spaţiului/locului, tipul de echipament, postamentul

   

  •  Criteriu/Parametru .          - spaÅ£iul/locul;

  - tipul;

  -    postamentul ÅŸi poziÅ£ia de montare;

  -    canalizaÅ£ia pentru cabluri.

  •  Metoda de verificare

  -  tipul postului ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;                     

  -   spaÅ£iul/locul, postamentul ÅŸi canalizaÅ£ia pentru cabluri: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -   spaÅ£iul/locul:   după  amenajare,   înainte   de   montarea echipamentului;

  52

  -           postamentul ÅŸi canalizaÅ£ia de cabluri:  după execuÅ£ie, înainte de montare:

  -tipul: după montare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  • Condilii de admisibilitate

  -   respectarea datelor din proiect ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montaj de la furnizor.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -   Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

  b) Pozarea cablurilor

  •  C riteriu/ Parametru

  - tipul cablului:

  -     starea izolaÅ£iei;

  -     patul de cabluri (dacă este cazul).

  •  Metoda de verificare

  -   vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de acoperire.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă datelor din proiect.

  • Aparatura de verificare

  53

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Aparatura de măsură şi control

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  poziÅ£ia de montare.

  • Metoda de verificare

  -vizual.

          • Momentul verificării

  -  înainte montare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să respecte datele din proiect.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Executarea legăturilor între postul de transformare, grup electrogen, firide ÅŸi tablourile generale.

  • Criteriu/Parametru

  -tipul.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  54

  •           Momentul verificării

  -  după executarea legăturilor, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să satisfacă cerinÅ£ele proiectului.

  •    Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.10. Instalaţii de semnalizare de siguranţă

  3.10.1. Tipul şi montajul echipamentelor de interior: rame şi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control, panouri de control optic, invertoare, redresoare şi baterii de acumulatoare

  3.10.1.1 Tipul şi montajul pentru rame fi dulapuri cu relee, aparate de comandă şi control f i panouri de control optic, invertoare şi redresoare

  •  C'riteriu/Parametru

  -   tipul,   aspectul,   poziÅ£ia   ÅŸi   cotele   de   montaj   pentru amplasarea echipamentelor;

  -   tipul, aspectul, poziÅ£ia ÅŸi valoarea nominală a siguranÅ£elor fuzibile;

  -   asigurarea ramelor, dulapurilor cu relee ÅŸi a panourilor de control optic după aÅŸezarea pe pardoseală prin strângere cu ÅŸuruburi ÅŸi piuliÅ£e;

  -   asigurarea antiseismică a echipamentelor de interior;

  55

   

  -    marcarea regletelor ÅŸi etichetarea aparaturii;

  -    izolaÅ£ia faţă de pământ.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul, aspectul echipamentelor,  marcarea  regletelor ÅŸi etichetarea aparaturii, valoarea nominală a siguranÅ£elor: vizual; 

  -    asigurarea  echipamentelor:   prin  verificarea  strângerii elementelor demontahile;

  -    ceilalÅ£i   parametri  de  montaj  ai  echipamentelor:   prin măsurare.

  • Momentul verificării

              - tipul ÅŸi aspectul: după poziÅ£ionare;

  -  parametrii de montaj, asigurarea echipamentelor, marca­ rea regletelor. etichetarea aparaturii, izolarea faţă de pământ: după montare.

  •  Gradul de verificare

  „ 100%.                                

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    echipamentele trebuie să respecte prevederile proiectului; 

  -    aparatul de comanda si control sau panourile de control optic trebuie să respecte proiectul ÅŸi să fie conforme cu terenul:

  -    siguranÅ£ele fuzibile vor avea valoarea conform proiectului;

  -   izolaÅ£ia  faÅ£a  de  pământ  trebuie  sa  fie  conformă  cu prevederile proiectului ÅŸi reglementările caii ferate:

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri de echipamente faţă de proiect;

  -  echipamente incomplete, carcase sparte, îndoite sau fisurate;

  -  alte moduri de montaj ÅŸi abateri mai mari pentru parametrii de montaj faţă de prevederile din proiect:

  -  lipsa asigurării stabilităţii echipamentelor;

  -  schimbări ale poziÅ£iei echipamentelor faţă de proiect.

  56

   • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  . . 3.10.1.2. Baterii de acumulatoare

  • C'riteriu/ Parametru

  -   sala   bateriei   de  acumulatoare:   dimensiuni,   iluminat, ventilaÅ£ie, izolaÅ£ie;

  -   tipul bateriilor;

  -   poziÅ£ia  de  montare  a   postamentului   ÅŸi   consolidarea antiseismică;

  -  montarea, formarea ÅŸi conectarea bateriei.

  •  Metoda de verificare

  -    sala, tipul bateriilor: vizual; 

  -    montarea ÅŸi consolidarea antiseismică; prin verificarea strângerii   elementelor  demontabile   ÅŸi   a   înglobării   fixe   în elementele de construcÅ£ii;

  -    postamentul, formarea ÅŸi conectarea bateriei: prin măsu­ rare directă.

  • Momentul verificării

  -    sala: după amenajare, dar înainte de montarea bateriei; - tipul: după poziÅ£ionare, înainte de montare; 

  -    suportul: înainte de montarea clemenÅ£ilor bateriei;

  -    conectarea bateriei: după montare.                     

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect privind amenajarea sălii, parametrii bateriei ÅŸi detaliile de montaj;

  57

  -  respectarea indicaÅ£iilor furnizorului privind montarea, formarea ÅŸi conectarea bateriei.

  •  Aparatura de verificare

                   -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  3.10.2. Pozarea ÅŸi conectarea cablurilor ÅŸi conductoarelor de interior la echipamentele de interior

  a) Pozarea cablurilor sau conductoarelor

  • Criteriu/Parametru

  -  tipul cablurilor sau conductoarelor;

  -   rezistenÅ£a de izolaÅ£ie a unui  conductor faţă de toate celelalte la cabluri;

  -   continuitatea conductoarelor; - modul de pozare;

  -   introducerea cablului în echipament.

  • Metoda de verificare

  -  tipul cablurilor/conductoarelor ÅŸi modul de pozare: vizual;

  -  rezistenÅ£a conductoarelor ÅŸi rezistenÅ£a de izolaÅ£ie: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    tipul cablurilor: înainte de pozare; 

  -    modul de pozare, continuitatea conductoarelor ÅŸi rezis­- tenÅ£a de izolaÅ£ie: după montare.

        • Gradul de verificare

  -  100 %.

  58

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect ÅŸi de la reglementările căii ferate; 

  -    se admite modificarea tipului sau sortimentului de cablu numai cu avizul proiectantului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a rezistenÅ£ei electrice (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa  l V.3)  sau  Proces-verbal  pentru  verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  b) Modul de conectare a cablurilor sau conductoarelor

  •  Criteriu/Parametru

  -  diagrama de conectare a cablului.

   

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după conectare, dar înainte de proba de funcÅ£ionare.

   

  •  Gradul de verificare

  -100%.                                          

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea diagramei de cablaj interior;

  -      respectarea   fiÅŸelor  de  montaj   a  echipamentelor  din proiect;

  -      nu  se admite  modificarea schemelor electrice sau a fiÅŸelor de montaj decât cu acordul proiectantului.

  59

  •   Apararatură de verificare       - mijloace de măsurare a rezistenÅ£ei electrice (Anexa III), 

  •  Documente încheiate                                                          

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Traseul cablurilor sau conductoarelor

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare; 

  -    traseul.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după pozare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  Conditii de admisibilitate

  -   nu  se admit  modificări  ale   locului  de  amplasare ÅŸi traseului (faţă de prevederile proiectului)

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -   Proces-verbal   de   verificare-constatare   a   calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.10.3. Legările de protecţie

  3. 10.3.1.Legările de echipolenţializare

  •  Criteriu/Parametru

  -  modul de legare.

  60

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -după realizare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.10.3.2. Conectarea echipamentelor la priza de pământ

  •  Criteriu/Parametru

  -  modul de conectare la postu! de comandă.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării                                                

  -  după conectare.                         

  •  Gradul de verificare                      

  -100%.                                     

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate                  

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  61

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.11. Proba de funcţionare

  • Criteriu/Parametru

  -    legăturile dintre postul de transformare ÅŸi grupul electrogen;

  -    legăturile dintre grupul electrogen ÅŸi tablourile generale;

  -    legăturile dintre tablourile generale ÅŸi tablourile secundare;

  -    legăturile electrice de alimentare dintre tabloul de intrare ÅŸi diferite echipamente;

  -    legăturile electrice de alimentare dintre echipamente;

  -    inexistenÅ£a scurt-circuitelor pe toate barele de alimentare;

  -    lipsa punerilor la pământ pentru toate barele de alimentare;

  -    funcÅ£ionarea   aparatelor  de   pe   tabloul   pompelor  de incendiu;

  -  funcÅ£ionarea aparatelor de pe tabloul bateriilor de acumu­ latoare;

  -    funcÅ£ionarea   aparatelor  de   pe   tabloul   bateriilor  de condensatori;

  -    funcÅ£ionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă;

  -    receptorii de lumină, forţă ÅŸi curenÅ£i slabi.

  • Metoda de verificare

  -  prin proba de 72 ore, de funcÅ£ionare a întregii instalaÅ£ii

  •  Momentul verificării

  -  înainte de recepÅ£ie

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  62

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  funcÅ£ionarea elementelor instalaÅ£iei în parametrii normali.

  • Aparatura de verificare

  -mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -   Proces-verbal pentru proba de funcÅ£ionare a instalaÅ£iei

  (Anexa IV.6).

  Anexa l-I

   

  Documente de referinţă                       

   

  SR EN 54/1                   -   Sisteme   de   detectare   ÅŸi   de   alarmă   la

  incendiu. Partea 1: Introducere.

  SR EN 54/2+AC            -   Sisteme   de   detectare   ÅŸi   de   alarmă   la

  incendiu. Partea 2: Echipament de control ÅŸi semnalizare.

  SR EN 54/4+AC            -   Sisteme   de   detectare   ÅŸi   de   alarmă   la

  incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică.

  STAS 452/1                  - SiguranÅ£e cu filet tip D. CondiÅ£ii tehnice

  generale de calitate.

  STAS 552                     - Doze de aparat ÅŸi doze de ramificaÅ£ie pentru

  instalaţii electrice. Dimensiuni.

  STAS 1244/3                - SiguranÅ£a circulaÅ£iei. Treceri la nivel cu calea

  ferată. Instalaţii de semnalizare automată.

  STAS 2612                   - ProtecÅ£ia împotriva electrocutărilor. Limite

  admise.

  STAS 3184/3                - Prize, fiÅŸe ÅŸi cuple pentru instalaÅ£ii electrice

  până la   380 V c.a. ÅŸi 250 V c.c. ÅŸi până la 25 A. Forme si dimensiuni.

  STAS 3184/4                - Prize, fiÅŸe ÅŸi cuple pentru instalaÅ£ii electrice

  până la   380 V c.a. ÅŸi 250 V c.c. ÅŸi până la 25 A. Calibre de verificare a prizelor ÅŸi fiÅŸelor, până la 250 V si până la 16 A.

  64

  STAS 4173/1     -   SiguranÅ£e    fuzibile   de   joasă   tensiune.

  Condiţii generale.

  STAS 6115/1                - Lămpi electrice cu  incandescenţă, pentru

  iluminat general. Tipovariante.

  STAS 6115/3                - Lămpi electrice cu  incandescenţă, pentru

  iluminat general. Condiţii tehnice generale de calitate.

  SR 6646/1                    - Iluminatul artificial. CondiÅ£ii tehnice pentru

  iluminatul interior ÅŸi din incintele ansambluri­lor de clădiri.

  SR 6646/3                    - Iluminatul artificial. CondiÅ£ii specifice pentru

  iluminatul în clădiri civile.

  SR 6646/4                    - Iluminatul artificial. CondiÅ£ii specifice pentru

  iluminatul   încăperilor  pentru   învăţământ   ÅŸi similare (birouri).

  SR 6646/5                    -   Iluminatul   artificial.   CondiÅ£ii    specifice

  pentru iluminat în spitale.

  STAS 6675/1           - Å¢evi din policlorură de vinii neplastifiată. CondiÅ£ii tehnice generale de calitate.

  STAS 6824                   - Lămpi fluorescente tubulare pentru ilumi-

  natul  general.  CondiÅ£ii  tehnice  generale de calitate.

  STAS 6865                   -   Conducte   cu   izolaÅ£ie   din   PVC   pentru

  instalaţii electrice fixe.

  STAS 6990                   - Tuburi pentru instalaÅ£ii electrice din PVC

  neplastifiată.

  STAS 7804                   - Tablouri electrice perhru locuinÅ£e. CondiÅ£ii

  tehnice generale.

  65

  STAS 7933                  - Tuburi de protecÅ£ie (PEL) cu manÅŸoane.

  STAS 8114/2                - Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat

  fixe de uz general. Condiţii tehnice speciale.

  STAS 9954/1                  - InstalaÅ£ii ÅŸi echipamente electrice în zone cu

  pericol de explozie datorită gazelor şi lichidelor inflamabile. Prescripţii de proiectare şi montare.

  STAS l î 360                 - Tuburi pentru instalaÅ£ii electrice. CondiÅ£ii

  tehnice generale.

  STAS 11388/9              - Cabluri ÅŸi conducte. Metode de încercare.

  Verificarea calităţii cositoririi.

  STAS 12604                 - ProtecÅ£ia împotriva electrocutării. PrescripÅ£ii

  generale.

  STAS 12604/4              - ProtecÅ£ia împotriva electrocutărilor. Instala-

  ţii electrice fixe. Prescripţii.

  STAS 12604/5              - ProtecÅ£ia împotriva electrocutărilor. Instala-

  Å£ii   electrice   fixe.   PrescripÅ£ii   de   proiectare, execuÅ£ie ÅŸi verificare.

  I 7                               - Normativ pentru proiectarea ÅŸi executarea

  instalaÅ£iilor   electrice   cu   tensiuni   până   la l000 Vc.a. ÅŸi 1500 Vc.c.

  I 7/1                              - InstrucÅ£iuni tehnice privind calculul de dimen-

  sionare a coloanelor electrice din clădirile de locuit.

  I18                               - Normativ pentru proiectarea ÅŸi executarea

  instalaÅ£iilor interioare de telecomunicaÅ£ii  în clădiri civile ÅŸi industriale.

  I20                               - Normativ pentru proiectarea ÅŸi executarea

  instalaţiilor de protecţie contra trăsnetului a construcţiilor.

  66

  ID 5       - Normativ departamental pentru proiectarea

  ÅŸi executarea instalaÅ£iilor TTR în staÅ£iile de cale ferată cu CED.

  ID 33                            - Normativ departamental de protecÅ£ia omului

  ÅŸi a instalaÅ£iilor împotriva influenÅ£elor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV ÅŸi 50 Hz.

  ID 50                           - Normativ departamental pentru proiectarea

  lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED.

  PD 184                        - Normativ departamental pentru proiectarea

  ÅŸi realizarea construcÅ£iilor ÅŸi instalaÅ£iilor din transporturi ÅŸi telecomunicaÅ£ii pentru asigurarea protecÅ£iei împotriva incendiilor.

  PE 107                        - Normativ pentru proiectarea ÅŸi executarea

  reţelelor de cabluri electrice.

  PE 116                        -  Normativ   de   încercări   ÅŸi   măsurători   la

  echipamente şi instalaţii electrice.

  *NP016                         - Normativ privind proiectarea clădirilor de

  locuinţe. Cerinţe conform Legea nr. 10/1995.

  InstrucÅ£ia 350               -  InstrucÅ£ia  pentru  întreÅ£inerea  tehnică   ÅŸi

  repararea instalaţiilor TTR.

  InstrucÅ£ia 351               -   InstrucÅ£ia   pentru   întreÅ£inerea  tehnică  ÅŸi

  repararea instalaţiilor SCB.

  InstrucÅ£ia 352               -  InstrucÅ£ia  pentru   întreÅ£inerea  tehnică  ÅŸi

  repararea instalaţiilor ELF.

  Legea 18/1996 ((M.O. 75/11.04.1996) - Legea privind paza obiecti­velor, bunurilor ÅŸi valorilor.

  67

                                                          Caiet InstalaÅ£ii II- ____________________ InstalaÅ£ii electrice exterioare 

  Cuprins

  1.      Domeniul de aplicare ............................................................  70

  2.  Documente de referinţă ......................................................  70

  3.  Controlul calităţii lucrărilor................................................... 70

  3.1. Executarea reţelelor exterioare urbane, de energie, iluminat public, tracţiune, telefonie, ceasoficare şi

  CATV executate pe stâlpi de utilizări comune................... 71

  3.2.  Executarea reÅ£elelor exterioare subterane de energie, semnalizare ÅŸi curenÅ£i slabi (urbane ÅŸi de incintă) în: ÅŸanÅ£uri, canale vizitabile sau nevizitabile, galerii ÅŸi gospodării de cabluri .......................................................  75

  3.3.  Executarea conexiunilor ÅŸi derivaÅ£iilor cablurilor

  electrice de semnalizare şi de curenţi slabi........................ 77

  3.4.  Montarea branÅŸamentelor (aeriene ÅŸi subterane)................ 78

  3.5.  Montarea posturilor de transformare ÅŸi a grupurilor electrogene ....................................................................  79

  3.6.  Montarea instalaÅ£iilor de legare la pământ ÅŸi a instalaÅ£iilor

  de paratrăsnet................................................................. 81

  3.6.1.  InstalaÅ£ia de legare la pământ ................................. 81

  3.6.2.  InstalaÅ£ia de paratrăsnet (instalaÅ£ia de captare, instalaÅ£ia de coborâre ÅŸi priza de pământ)................ 82

  68

  3.7.  Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public / publicitar / decorativ; aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaÅ£iei; amplificatori de

  linie CATV etc.) ...........................................................  83

  3.8.  Linii electrice de contact pentru tracÅ£iunea electrică........... 84

  3.8.1. Instalarea ÅŸi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal, a plăcilor de aÅŸezare, a traverselor de sprijin ÅŸi a blocurilor de ancorare pentru tracÅ£iunea

  electrică ..............................................................  84

  3.8.2. Instalarea liniilor electrice de contact pentru tracÅ£iunea electrică ...............................................  86

  3.9. InstalaÅ£ii de semnalizare de siguranţă ...............................  91

  3.9.1. Montarea canalelor de beton, tuburilor / ţevilor de la subtraversări şi amenajarea patului pentru traseul

  de cabluri exterioare, inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol ................................  91

  3.9.2.  Pozarea ÅŸi traseul cablurilor ...................................  93

  3.9.3.  Montarea cutiilor pentru distribuÅ£ie sau pentru aparataj ÅŸi distribuÅ£ie .............................................  95

  3.9.4.  Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri, semnale, bobine de joantă ......................................  96

  3.9.5.  Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele

  de exterior sau la ramele repartitoare .....................  98

  3.9.6. Legările de protecţie.............................................. 99

  3.10. Proba de funcÅ£ionare ..................................................   101

  Anexa 1-II............................................................................................................ 103

  69

   

  1.  DOMENIUL DE APLICARE

  Metodele de verificare a calităţii ÅŸi de pregătire a recepÅ£iei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaÅ£ii:

  -  InstalaÅ£ii de alimentare cu energie electrică a construcÅ£iilor;

  -    ReÅ£ele exterioare urbane de energie electrică, iluminat public,   telefonie,   tracÅ£iune,   CATV   executate   pe   stâlpi   de utilizări comune;

  -    ReÅ£ele exterioare subterane (urbane ÅŸi de incintă) pentru energie electrică, semnalizări, telefonie, interfonie, voice-data, avertizare incendiu, pază-efracÅ£ie, control acces, TVC1, CATV, sonorizare, ceasoflcare, management energetic etc.;

  -    Linii electrice de contact pentru tracÅ£iunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal;

  -    Conectarea de protecÅ£ie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracÅ£iune;

  -    InstalaÅ£iile de semnalizare de siguranţă.

  Nu fac obiectul acestui normativ instalaţiile tehnologice de telecomunicaţii şi părţile tehnologice ale instalaţiilor de exploatare feroviară.

  2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în Anexa l-II.

  3. CONTROLUL CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR

  Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea:

  -    executării   reÅ£elelor   exterioare   urbane,   de   energie, iluminat   public,  tracÅ£iune,   telefonie,   ceasoflcare   ÅŸi   CATV, executate pe stâlpi de utilizări comune;

  70

  -   executării   reÅ£elelor  exterioare   subterane  de  energie, semnalizare ÅŸi curenÅ£i slabi (urbane ÅŸi de incintă) în; ÅŸanÅ£uri, canale   vizitabile   sau   nevizitabile.   galerii   ÅŸi   gospodării   de cabluri;

  -    executării conexiunilor ÅŸi derivaÅ£iilor cablurilor electrice de semnalizare ÅŸi de curenÅ£i slabi;

  -    montării branÅŸamentelor (aeriene ÅŸi subterane);

  -   montării   posturilor  de   transformare   ÅŸi   a   grupurilor electrogene;

  -    montării instalaÅ£iilor de legare la pământ ÅŸi instalaÅ£iilor de paratrăsnet;

  -    racordării receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/decorativ; aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaÅ£iei, amplificatori de linie CATV etc.);

  -    echipării stâlpilor ÅŸi montării liniilor electrice de contact pentru tracÅ£iunea electrică pe stâlpi de beton armat sau metal;

  -    conectării de protecÅ£ie a echipamentelor la circuitul de întoarcere a curentului de tracÅ£iune;

  -    lucrărilor aferente instalaÅ£iilor feroviare de semnalizare de siguranţă.

  La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcÅ£ionare a ntregii instalaÅ£ii.

  3.1. Executarea reÅ£elelor exterioare urbane, de energie, iluminat public, tracÅ£iune, telefonie, ceasoficare ÅŸi CATV executate pe stâlpi de utilizări comune

  a) Montarea stâlpilor de susÅ£inere ÅŸi a accesoriilor acestora 

  • Criteriu/ Parametru

  -tipul ÅŸi parametrii tehnici, pentru stâlpi; .         - fundaÅ£ia stâlpilor;

  71

   

  -  conductorul de legare la pământ; - dimensiunile suporÅ£ilor;

  - existenÅ£a   accesoriilor  de   montaj   (pentru   suporÅ£i   ÅŸi corpurile de iluminat).

  •  Metoda de verificare

  -   fundaÅ£ia, tipul ÅŸi parametrii tehnici ai stâlpilor, accesoriile, conductorul de legare la pământ: vizual, prin verificarea cores­ pondenÅ£ei  cu datele tehnice  înscrise  în  proiect  ÅŸi  pe actele însoÅ£itoare ale stâlpilor; 

  -   dimensiunile: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -   fundaÅ£ia stâlpilor:  după executare, înainte de  fixarea stâlpilor:

  -  tipul ÅŸi parametrii tehnici ai stâlpilor, accesoriile, conduc­ torul de legare la pământ ÅŸi dimensiunile suporÅ£ilor: după montare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a cu datele din proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).

  •  Documente încheiate

  -  proces-verbal de verificare-consÅ£atare a calităţii (Anexa IV.3)

  b) Montarea cablurilor

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul, dimensiunea ÅŸi poziÅ£ia consolelor; -  tipul ÅŸi starea cablurilor; 

  -    tipul ÅŸi starea tuburilor;

  -    modul de identificare;

  -    poziÅ£ia de montare a cablurilor.

  72

  •  Metoda de verificare

  -   tipul  consolelor ÅŸi  cablurilor,  modul  de  identificare, poziÅ£ia de montare a cablurilor ÅŸi starea cablurilor ÅŸi tuburilor: vizual;

  -  dimensiunile ÅŸi poziÅ£ia consolelor: prin măsurare.

  • Momentul verificării

  -    tipul, starea ÅŸi poziÅ£ia consolelor: înainte de fixare; 

  -    tipul, starea ÅŸi poziÅ£ia de montare a cablurilor: după de montare, înainte de executarea legăturilor;

  -    tuburile de protecÅ£ie: după montare, înainte de fixare;

  -    modul de identificare: înainte de tragere.

  • Grad de verificare

  -100%.'

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă datelor din proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-consÅ£atare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Montarea corpurilor de iluminat public şi a accesoriilor, amplificatorilor de linie (CATV) şi elementelor de conectică pentru instalaţiile de telefonie, ceasoficare şi tracţiune

  • Criteriu/Parametru

  - tipul;

  -    parametrii tehnici;

  -    accesoriile de montaj.                   

  73

   

  •  Metoda de verificare

  -  vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu datele tehnice înscrise în proiect ÅŸi în actele însoÅ£itoare de la furnizor.

  •  Momentul verificării

  - după montare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Montarea corpurilor de iluminat din incinte, perimetral, pietonul, decorativ

       •  Criteriu/Parametru

   l

  -tipul;

  -parametrii tehnici;

  -  accesoriile de montaj.

     • Metoda de verificare

  -  vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu datele tehnice înscrise în proiect ÅŸi în actele însoÅ£itoare de la furnizor.

  •  Momentul verificării

  -  după montare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  74

  • CondiÅ£ii de admisibilitate                            

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.2. Executarea reÅ£elelor exterioare subterane de energie, semnalizare ÅŸi curenÅ£i slabi (urbane ÅŸi de incintă) în: ÅŸanÅ£uri, canale vizitabile sau nevizitabile, galerii ÅŸi gospodării de cabluri

  a) Montarea tuburilor/Å£evilor ÅŸi cablurilor

  • Criteriu/Parametru

  -  tipul ÅŸi dimensiunile canalizaÅ£iei;

  -  modul de aÅŸezare ÅŸi distanÅ£ele în raport cu alte categorii de instalaÅ£ii (apă, canal, gaze, termice);

  -    căminele de tragere; -  cutiile de conexiuni;

  -    protecÅ£ia anticorozivă (după caz).

  •  Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi modul de aÅŸezare: vizual; 

  -    prin măsurare directă ÅŸi urmărirea cotelor din proiect.

  •  Momentul verificării

  -    la stabilirea traseului; 

  -    înainte de pozarea tuburilor/Å£evilor sau cablurilor;

  -  protecÅ£ia anticorozivă: înainte de fixarea tubului/Å£evii sau conductorului de protecÅ£ie.

  75

   

  • Gradul de verificare

  - vizual: 100%;

  -  prin măsurare: cel puÅ£in 3 măsurători la 100 m.

  • Grad de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -   abateri   faţă   de   dimensiunile   ÅŸanÅ£ului/canalului prevăzute în proiect;

  - toleranţe diferite faţă de prevederile proiectului.

  -  se admite:

  - toleranÅ£a de- 10% la dimensiunile ÅŸanÅ£ului/canalului (când nu este prevăzută în proiect).

  • Aparatura de verificare

        -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  - Proces-verbal pentru verificarea calităţii  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  d) DistanÅ£ele între elementele de susÅ£inere

  • Criteriu/Parametru

  -  distanÅ£a între două elemente succesive de susÅ£inere.

  • Metodei de verificare

  -  prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de fixare.

  • Gradul de verificare

  -  prin sondaj, minim 25 % din elementele de susÅ£inere.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admite toleranÅ£a de + 10% pentru distanÅ£a între două elemente de susÅ£inere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

  76

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.3. Executarea conexiunilor ÅŸi derivaÅ£iilor cablurilor electrice de semnalizare ÅŸi de curenÅ£i slabi 

  • Criteriu/Parametru

  -    tipul de îmbinare al tuburilor ÅŸi cablurilor; 

  -    tipul ÅŸi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni;

  -    modul de izolare/etan sare a conexiunilor;

  -    continuitatea electrică.

  • Metoda de verificare

  -  tipul ÅŸi modul de îmbinare ÅŸi izolare/etanÅŸare: vizual; - dimensiunile ÅŸi continuitatea: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    tipul ÅŸi dimensiunile tuburilor ÅŸi cablurilor: înainte de executarea îmbinărilor; 

  -    tipul ÅŸi dimensiunile dozelor/cutiilor de conexiuni ÅŸi tipul de îmbinare: înainte de fixare;

  -    continuitatea electrică: după executarea conexiunilor.

  • Gradul de verificare

  -    pentru tuburi/Å£evi ÅŸi cabluri: cel puÅ£in o verificare pe un tronson de acelaÅŸi diametru; 

  -    pentru doze/cutii de conexiuni: bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  77

   

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor ÅŸi a continuităţii electrice (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4. Montarea branÅŸamentelor (aeriene ÅŸi subterane)

  • Criteriu/Parametru

  -    tipul branÅŸamentului; 

  -    caracteristicile cablurilor/conductoarelor;

  -    unitatea de măsură ÅŸi protecÅ£ie;

  -    continuitatea electrică;

  -    legarea la priza de pământ;

  -    rezistenÅ£a prizei de pământ.

  • Metoda de verificare

  -    tipul branÅŸamentului, caracteristicile cablurilor/conduc­ toarelor, unitatea de măsură ÅŸi protecÅ£ie ÅŸi legarea la pământ: vizual; 

  -    continuitatea electrică ÅŸi rezistenÅ£a prizei de pământ: prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -  după montare, înainte de mascare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit:

  -   alte  tipuri   de   cabluri/conductori  (faţă  de   cele prevăzute în proiect);

  - cabluri/conductori cu izolaţie deteriorată;

  78

   

  -  discontinuităţi electrice;

  -  alte valori ale rezistenÅ£ei prizei de pământ faţă de cele prevăzute în proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -    mijloace   de   măsurare   a   continuităţii   electrice   ÅŸi rezistenÅ£ei prizei de pământ (Anexa IM).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) ÅŸi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. 14).

  3.5. Montarea posturilor de transformare ÅŸi a grupurilor electrogene

  a) Montarea posturilor de transformare aeriene 

  •  Criteriu/Parametru                                                     

  -    locul de montare;

  -    postamentul;

  -    parametrii tehnici ai echipamentului.

  • Metoda de verificare

  -  locul de montare ÅŸi postamentul: prin măsurare;

  -   parametrii   tehnici   ai   echipamentului:   vizual,   prin verificarea corespondenÅ£ei cu datele din proiect.

  • Momentul verificării

  -       locul   de   montare   ÅŸi   postamentul:   după  executarea acestora, înainte de montarea echipamentului; 

  -       parametrii  tehnici  ai  echipamentului:   după  montarea echipamentului, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  79

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •  Aparatura de măsurare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Montarea posturilor de transformare ÅŸi a grupurilor electrogene pe platforme ÅŸi în construcÅ£ii special amenajate

  •  Criteriu/Parametru                                           

  - locul de montare;

  -postamentul:

  -  parametrii tehnici ai echipamentului,

  •  Metoda de verificare

  -    locul de montare ÅŸi postamentul: prin măsurare; 

  -    parametrii tehnici ai echipamentului: vizual, prin verifi­ carea corespondenÅ£ei cu datele din proiect.

  • Momentul verificării

  -    locul   de  montare  ÅŸi   postamentul:   după  executarea       acestora, înainte de montarea echipamentului;

  -   parametrii  tehnici  ai  echipamentului:   după montarea echipamentului, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect,

  • Aparatura de măsurare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  80

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.6. Montarea instalaÅ£iilor de legare la pământ ÅŸi a instalaÅ£iilor de paratrăsnet

  3.6.1. InstalaÅ£ia de legare la pământ

  •  Criteriu/ Parametru

  -    tipul: 

  -    poziÅ£ia de montare.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după po/iÅ£ionare;

  -    înainte de fixare/mascare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  81

   

  3.6.2. InstalaÅ£ia de paratrăsnet (instalaÅ£ia de captare, instalaÅ£ia de coborâre ÅŸi priza de pământ)

  • Criteriu/Parametru

  -    tipul;

  -    materialele ÅŸi poziÅ£ia de montare;

  -    continuitatea electrică;

  -    rezistenÅ£a prizei de pământ.

  • Metodei de verificare

  -   tipul, materialele ÅŸi  poziÅ£ia de montare:  vizual,  prin verificarea corespondenÅ£ei cu datele din proiect;

  -  continuitatea electrică ÅŸi rezistenÅ£a prizei de pământ: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    conductorul de captare ÅŸi de coborâre:  după pozare, înainte de fixare;

  -    Å£evile de protecÅ£ie pentru conductorul de coborâre ÅŸi piesele de separaÅ£ie: după montare, înainte de fixare;

  -    elementele prizei de pământ (platbanda, electrozi): după pozare ÅŸi sudare, înainte de mascare;

  -    continuitatea electrică: după montare ÅŸi fixare, înainte de proba de funcÅ£ionare;

  -  rezistenÅ£a prizei de pământ: după montare ÅŸi fixare, înainte de mascare.

  • Gradul de verificare

  -  100 %.

           • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -    mijloacele   de   măsurare   a   continuităţii   electrice   ÅŸi rezistenÅ£ei prizei de pământ {Anexa III).

  82

  • Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3) ÅŸi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.14).

  3.7. Racordarea receptoarelor electrice (corpuri de iluminat public/publicitar/ decorativ; aparate de semnalizare luminoasă pentru dirijarea circulaţiei; amplificatori de linie CATV etc.)

  •  Criteriu/Parametru

  -  materialele ÅŸi poziÅ£ia de montare;

  -    schema electrică de racordare;

  -    continuitatea electrică.

  •  Metoda de verificare

  - schema, materialele şi poziţia de montare: vizual;

  -  continuitatea electrică: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  - schema, materialele ÅŸi poziÅ£ia de montare: după executarea legăturilor, înainte de fixare;

  -  continuitatea electrică: după montare ÅŸi fixare, înainte de

  proba de funcţionare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloacele de măsurare a continuităţii electrice (Anexa III).

  83

   

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii (Anexa IV.311 ÅŸi Proces-verbal de control a continuităţii electrice ÅŸi a rezistenÅ£ei de izolaÅ£ie a conductoarelor (Anexa l V. 13).

  3.8. Linii electrice de contact pentru tracţiunea electrică

  3.8.1. Instalarea ÅŸi echiparea stâlpilor de beton armat sau metal, a plăcilor de aÅŸezare, a traverselor de sprijin ÅŸi a blocurilor de ancorare pentru tracÅ£iunea electrică

  a) Montajul

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul, caracteristicile tehnice ÅŸi aspectul stâlpilor, pre­ fabricatelor sau confecÅ£iilor metalice; 

  -    verticalitatea ÅŸi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere;

  -    starea fundaÅ£iilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor de sprijin ÅŸi blocurilor de ancorare;

  -    fixarea stâlpilor metalici;

  -    izolarea ÅŸi conectarea echipamentului metalic al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracÅ£iune;

  -    tipul, numărul ÅŸi aspectul accesoriilor.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul, caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor, accesoriilor,   prefabricatelor   ÅŸi   confecÅ£iilor   metalice,   starea fundaÅ£iilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor de sprijin ÅŸi blocurilor de ancorare: vizual;

  -    verticalitatea ÅŸi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere,   izolarea   ÅŸi   conectarea   echipamentului   metalic   al stâlpului la circuitul de întoarcere al curentului de tracÅ£iune: prin măsurare directă;

  84

  -    fixarea   stâlpilor  metalici:   prin   verificarea   strângerii elementelor dernontabile, a înglobării  fixe în elementele de construcÅ£ii ÅŸi a stării tensorilor de ancorare.

  •  Momentul verificării

  -    starea fundaÅ£iilor stâlpilor, plăcilor de reazem, traverselor de sprijin ÅŸi  blocurilor de ancorare: înainte de poziÅ£ionarea stâlpilor; 

  -    tipul, caracteristicile tehnice, aspectul, starea stâlpilor, accesoriilor, prefabricatelor ÅŸi confecÅ£iilor metalice, verticali­ tatea ÅŸi încadrarea stâlpilor în gabaritul de liberă trecere: după poziÅ£ionarea stâlpilor;

  -    fixarea stâlpilor metalici, izolarea ÅŸi conectarea echipa­ mentului   metalic   al   stâlpului   la  circuitul   de  întoarcere   al curentului de tracÅ£iune: după montarea stâlpilor.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibil'itate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor sau verticalităţii (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (vezi Anexa IV.3).

  b) Calitatea protecţiei anticorozive

  •  Criteriu/parametru

  -tipul;         -aspectul.

  85

   

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de mascare.

  •  Gradul de verificare

  - 100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.8.2. Instalarea liniilor electrice de contact pentru

  tracţiunea electrică

                        3.8.2.1. Instalarea cablului purtător, a firului de contact ÅŸi a accesoriilor

  a) Aspectul ÅŸi natura materialelor

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul materialelor; 

  -    aspectul materialelor.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -tipul: după montare;

  -  aspectul: înainte ÅŸi după montare.

  86

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri de materiale sau componente faţă de cele prevăzute în proiect;

  -  alte forme pentru componente faţă de cele prevăzute în proiect:

  -  fisuri transversale, bavuri, încovoieri ÅŸi torsionări la tirul de contact:

  -  fire rupte,  focare de coroziune sau dislocări ale mantalei de cupru sau ale stratului de zinc protector;

  - defecte la „cusăturile" confecÅ£iilor metalice sudate;

  -  defecte la protecÅ£ia anticorozivă la componentele executate din materiale feroase;

  -   fisuri,   dislocări   ale   materialelor   de   fixat   cape, armături slăbite la izolatori.

  •    Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Dimensiunile

  •  Criteriu/Parametru

  -    lungimi; -  lăţimi; 

  -    grosimi; -  diametre.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  87

   

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionare, înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  100 %.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit abateri dimensionale ale componentelor fală de cele prevăzute în proiect.

  •  Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Montarea

  •  Criteriu/Parametru

  -  înnădirea cablului purtător sau a firului de contact:

  -    înălÅ£imea de pozare, panta zigzagului în aliniament ÅŸi abaterea în curbă a firului de contact;

  -    înălÅ£imea constructivă a suspensiei  liniei de contact, săgeÅ£ile de montaj ÅŸi spaÅ£iile de izolare la lucrări de artă;

  -    înălÅ£imea de pozare, zigzag sau abatere, distanÅ£a între conductoare, tipul elementului de fixare la punctele de susÅ£inere cu mai multe suspensii în curbă a firului de contact;

  -    orientarea traverselor rigide ÅŸi elastice;

  -   orientarea consolelor ÅŸi  izolatorilor în cuprinsul  unei zone de ancorare;

  -    poziÅ£ia pendulelor în deschidere;

  -   poziÅ£ia contragreutăţilor de ancorare precum ÅŸi poziÅ£ia faţă de sol;

  -    poziÅ£ia blocului compensator;

  88

   

  -    legăturile electrice la ace aeriene, joncÅ£iuni între grupe de linii etc.;

  -    legăturile de protecÅ£ie;

  -    toleranÅ£ele de montaj:

  -    gabaritul de liberă trecere.

  • Metoda de verificare

  -tipul, legăturile, orientarea, poziÅ£iile: vizual prin verifica­rea corespondenÅ£ei cu indicaÅ£iile din proiect;

  -  parametrii dimensionali   ÅŸi toleranÅ£ele de montaj: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după instalare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -se admite:

  - înnădirea firului de contact (nu se consideră înnădiri cele executate în ramurile inactive de la ancorări ÅŸi nici lipiturile executate de fabrică), după cum urmează: în linii curente ÅŸi în linii directe din staÅ£ii de ce! mult două puncte pe o zonă de ancorare, cu distanÅ£a între înnădiri de cel puÅ£in 200 m; pe restul liniilor din staÅ£ii (în afara celor directe) se admit înnădiri cu distanÅ£a între ele de cel puÅ£in 200 m;

  -  nu se admite:

  -  înnădirea la cablurile purtătoare ale traverselor elastice;

  -  prelucrarea mecanică ÅŸi termică a armăturii izolatori­ lor, precum ÅŸi sudarea la aceste armături a oricăror piese;

  -  nu se admit abateri faţă de proiect pentru:

  - înălÅ£imea de pozare, panta zigzagului în aliniament ÅŸi abaterea în curbă a firului de contact (toleranÅ£a la zigzag si abaterea este de +1 cm);

  89

   

                     - înălÅ£imea constructivă a suspensiei liniei de contact

  săgeÅ£ile de montaj ÅŸi spaÅ£iile de izolare la lucrări de artă;   

  -  înălÅ£imea de pozare, zigzag sau abatere, distanÅ£a între conductoare, tipul elementului de fixare la punctele de susÅ£inere cu mai multe suspensii în curbă a tirului de contact;

  -  orientarea traverselor rigide ÅŸi  elastice (toleranÅ£a pentru perpendicularitatea faţă de axa căii în plan orizontal este de 1/40);

  -  orientarea consolelor ÅŸi izolatorilor în cuprinsul unei zone de ancorare;

  -  poziÅ£ia pendulelor în deschidere;

  -   poziÅ£ia   contragreutăţilor  de   ancorare   precum   ÅŸi poziÅ£ia faţă de sol;

  -  poziÅ£ia blocului compensator {compensatorul să nu intre în gabaritul de liberă trecere);

  -  legăturile electrice la acele aeriene, joncÅ£iuni între grupe de linii etc.;

  -  legăturile de protecÅ£ie.

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.8.2.2. Legările stâlpilor hi circuitul de întoarcere a curentului de fracÅ£iune

  •  Criteriu/Parametru

  -  modul de legare.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după realizare.

   

  90

  •  Gradul de verificare                                                

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.9. Instalaţii de semnalizare de siguranţă

  3.9.1. Montarea canalelor din beton, tuburilor/Å£evilor la traversări ÅŸi amenajarea patului pentru traseul de cabluri exterioare, inclusiv acolo unde pozarea cablurilor se face direct în sol

  a) Tipul ÅŸi aspectul canalului, tuburilor/Å£evilor, amenajarea patului cablurilor

  •  Criteriu/Parametru

  - tipul ÅŸi aspectul materialelor ÅŸi prefabricatelor;

  -  aspectul ÅŸi forma canalului;

  -  modul de realizare a patului cablurilor.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -    tipul ÅŸi aspectul materialelor ÅŸi prefabricatelor: înainte de executarea canalelor; 

  -    aspectul ÅŸi forma canalului ÅŸi a patului cablurilor: după executare. 

  91

   

  • Gradul de verificare

  -  1 00 %.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  - alte tipuri de canal faţă de cele prevăzute în proiect;

  -   fisuri,   spărturi,   ale   tuburilor/Å£evilor   ÅŸi   canalelor prefabricate.

  ;     • Aparatura de verificare

  • Documente încheiate

  -   Proces-verbal  pentru verificarea calităţii  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  b) Dimensiunile canalului, tuburilor/Å£evilor ÅŸi grosimea patului cablurilor

  •  C 'riter iu/parametru

  -    dimensiunile canalului, respectiv tuburilor/Å£evilor; 

  -    grosimea patului cablurilor în canal/ÅŸanÅ£.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    dimensiunile tuburilor/Å£evilor: înainte de lansarea în ÅŸanÅ£;

  -    dimensiunile canalului: înainte de lansarea în ÅŸanÅ£ sau după realizarea canalului (după caz);

  -    grosimea patului de cabluri: înainte de lansarea cablurilor.

  • Gradul de verificare

  -    pentru canale, tuburi/Å£evi:prin sondaj 25 % din cantităţi;

  -    pentru patul cablurilor cel puÅ£in 3 măsurători la 100 m.

  • Grad de admisibilitate

  nu se admit:

  -  abateri  faţă  de  dimensiunile  canalului/tuburilor/ Å£evilor ÅŸi patului de cabluri prevăzute în proiect

  92

  • Aparatura de verificare

  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -   Proces-verbal  pentru verificarea calităţii  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  3.9.2. Pozarea ÅŸi traseul cablurilor a) Pozarea cablurilor

  • Criteriu/Parametru

  -  tipul cablurilor;

  -   rezistenÅ£a de izolaÅ£ie a unui conductor faţă de toate celelalte ÅŸi faţă de mantaua metalică, ecran ÅŸi armătură;

  -    rezistenÅ£a conductoarelor;

  -    modul de pozare.

  • Metoda de verificare

  -  tipul cablurilor, modul de închidere la capete ÅŸi modul de pozare: vizual;

  -  rezistenÅ£a conductoarelor ÅŸi rezistenÅ£a de izolaÅ£ie: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    tipul cablurilor, rezistenÅ£a conductoarelor ÅŸi rezistenÅ£a de izolaÅ£ie: înainte de pozare;

  -    modul de închidere la capete: după pozarea cablului;

  -    modul de pozare: după aÅŸezarea cablurilor în canal, ÅŸanÅ£, tub/Å£eava.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit abateri faţă de prevederile din proiect.

  93

   

  •  Aparatura de verificare

  -   mijloace  de  măsurare  a  dimensiunilor,  a  rezistenÅ£ei  

  electrice şi a rezistenţei de izolaţie (Anexa 111).

   

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verba! de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa   I V.3)   sau   Proces-verbal   pentru   verificarea  calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  b) Amplasarea cablurilor

  • Criteriu'parametru

  -  traseul; -cotele de montaj.

  •  Metoda de verificare

  -traseul: vizual;

  -  cotele de montaj: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după pozare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit abateri de la prevederile proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  94

  3.9.3. Montarea cutiilor pentru distribuţie sau pentru apărataj şi distribuţie

  a) Tipul, aspectul şi cablarea interioară, poziţia şi cotele de montaj

  •  C'riteriu Parametru

  -    tipul, aspectul ÅŸi cablajul interior al cutiei; 

  -    blocarea cu masă izolantă: 

   

  -    verticalitatea ÅŸi cotele de montaj ale cutiilor din fontă pentru distribuÅ£ie sau pentru aparataj ÅŸi distribuÅ£ie:

  -    încadrarea cutiilor în gabaritul de liberă trecere.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul, aspectul ÅŸi cablajul interior al cutiilor: vizual; 

  -    poziÅ£ia, cotele de montaj ÅŸi încadrarea în gabaritul de liberă trecere: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -    înainte de montare: pentru tipul ÅŸi aspectul cutiilor: 

  -    după montare: pentru poziÅ£ie, cablare interioară, cotele de montaj ÅŸi încadrarea în gabaritul de liberă trecere.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri decât cele prevăzute în proiect;

  -  cutii sparte sau fisurate;

  -  cablaje interioare neconforme cu proiectul;

  -  lipsa  capacelor  ÅŸi   garniturilor  de  etanÅŸeizare  la orificiile neutilizate, precum ÅŸi lipsa masei izolante.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  95

   

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare constatare a calităţii lucrărilor (AnexaIV.3).

  b) Calitatea protecţiei anticorozive

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;         -aspectul.

  •  Metoda de  verificare

  -  vizual.

   

  •  Momentul verificării

  -  înainte de mascare.

  •  Gradul de verificări;

  -100%.

      • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal  pentru verificarea calităţii  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  3.9.4. Montarea echipamentelor de exterior: dulapuri, semnale, bobine de joantă

  a) Tipul şi aspectul echipamentelor, poziţia, cotele de montaj şi introducerile de cablu

  •  Criteriu/ Parametru

  -  tipul, aspectul ÅŸi cablarea internă a echipamentelor;

  96

   

  -    verticalitatea ÅŸi cotele de montaj ale echipamentelor;

  -    încadrarea echipamentelor montate in gabaritul de libera trecere;

  -    asigurarea echipamentelor;

  -    vizibilitatea focurilor de semnal.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul, aspectul ÅŸi cablarea echipamentelor, vizibilitatea focurilor de semnal: vizual; 

  -    parametrii dimensionali: prin măsurare directă;

  -  asigurarea  echipamentelor:   prin  verificarea  strângerii elementelor demontabile.

  •  Momentul verificării

  -   tipul, aspectul ÅŸi cablarea echipamentelor, vizibilitatea focurilor de semnal, parametrii dimensionali: după poziÅ£ionare, înainte de fixare;

  -   asigurarea echipamentelor: după montare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  -   alte   tipuri   de   echipamente   faţă  de   prevederile proiectului;

  -  echipamente incomplete, carcase sparte, îndoite sau fisurate;

  -  alte tipuri de montaj ÅŸi abateri pentru parametrii de montaj mai mari faţă de prevederile din proiect;

  -  lipsa asigurării cu piuliÅ£e la fixarea pe fundaÅ£ie;

  -  distanÅ£e de vizibilitate ale  indicaÅ£iei  semnalelor, inferioare celor prevăzute în proiect.                       

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

   

  97

   

  · Documente încheiate                          

          -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Calitatea protecţiei anticorozive

          · Criteriu/parametru

  -tipul                                         

  -aspectul.                                  

   

  • Metoda de verificare                                              

  -vizual.

  • Momentul verificării     

  -după realizare.                                                     

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.9.5. Conectarea cablurilor exterioare la echipamentele de exterior sau la ramele repartitoare

  • Criteriu/Parametru

  -    schema de conectare a echipamentului; 

  -    montarea cablurilor în semnal ÅŸi dulap.              

  98

  • Metoda de verificare

  -  montarea cablurilor: vizual;

  -   schema  de  conectare (continuitatea  ÅŸi   rezistenÅ£a de izolaÅ£ie): prin măsurare.

  • Momentul verificării                                                          

  -  după conectare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea   prevederilor   proiectului   ÅŸi   a   fiÅŸelor  de montaj;

  -  nu se admite introducerea cablurilor neizolate în semnal ÅŸi dulap.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a rezistenÅ£ei electrice ÅŸi de izolaÅ£ie (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.9.6. Legările de protecţie

  3.9.6.1.  Legările de echipotenÅ£ializare

  • Criteriu/Parametru

  -  modul de legare.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -  după realizare.

  99

   

  • Gradul de verificare

  -100%.

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  3.9.6.2. Legările obiectelor din zona de atingere cu catenara, la circuitul de întoarcere al curentului de tracÅ£iune

  • Criteriu/Parametru

  -  modul de legare.

   

          • Metoda de verificare

  -vizual.                                                               

  • Momentul verificării

  -după realizare.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  3.9.6.3. Priza de pământ ÅŸi conectarea ei

  •  Criteriu/Parametru

  -   tipul ÅŸi rezistenÅ£a prizei de pământ; 

  -   locul de amplasare;

  -    modul   de   conectare   la   postul   de   comandă   sau   la dulapurile exterioare.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul, modul de conectare ÅŸi amplasarea: vizual; 

  -    rezistenÅ£a prizei: prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -   elementele  prizei:  după pozare ÅŸi  sudare,  înainte de mascare;

  -  rezistenÅ£a prizei: după montare ÅŸi fixare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a rezistenÅ£ei electrice (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) ÅŸi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV. 14).

  3.10. Proba de funcţionare

  •  Criteriu/Parametru

  -    legăturile dintre postul de transformare ÅŸi grupul electrogen; 

  -    legăturile dintre grupul electrogen ÅŸi tablourile generale;

  101

   

  -   legăturile electrice dintre sala releelor ÅŸi diferite echipamente;

  -   legăturile electrice de alimentare dintre echipamente;        

  -   funcÅ£ionarea aparatelor de pe tablourile de siguranţă;

  -   funcÅ£ionarea receptoarelor electrice:

  -   integritatea suspensiei, din punct de vedere electric;

  -   tensiunile de influenţă, de atingere ÅŸi de pas;

  -  lipsa scurt-circuitelor ÅŸi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare.

  • Metoda  de verificare

  -  funcÅ£ionarea întregii instalaÅ£ii la parametrii proiectaÅ£i: prin datele indicate de aparatele existente pe tablouri ÅŸi în postul

            de transformare:

  -     integritatea suspensiei, tensiunile de influenţă, de atingere ÅŸi de pas: prin proba de funcÅ£ionare în regim de scurt-circuit a liniei electrice de contact;

  -     funcÅ£ionarea întregii instalaÅ£ii la parametrii proiectaÅ£i: prin proba de funcÅ£ionare în regim dinamic (probe de parcurs) pentru liniile electrice de contact;

  -     lipsa scurt-circuitelor ÅŸi a punerilor la pământ pentru barele de alimentare: prin măsurări ale continuităţii, rezistenÅ£ei de izolaÅ£ie, tensiunilor ÅŸi curenÅ£ilor.

  • Momentul de verificare                                               - înainte de recepÅ£ie. 

  •  Gradul de verificare                                                              100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  funcÅ£ionarea elementelor instalaÅ£iei în parametrii normali.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a mărimilor electrice (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de funcÅ£ionare a instalaÅ£iei      (Anexa IV.6).

  102

  Anexa 1-II

  Documente de referinţă 

  STAS 1244/1 - Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Clasificarea şi stabilirea categoriei trecerii la nivel.

  STAS 1244/2         - Treceri la nivel. InstalaÅ£ii neautomate. PrescripÅ£ii.

  STAS 1244/3 - Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Instalaţii de semnalizare automată.

  STAS 4392           - Căi ferate normale. Gabarite.

  STAS 6990           -   Tuburi   pentru   instalaÅ£ii   electrice   din   PVC

  neplastifiată.

  STAS 7933           - Tuburi de protecÅ£ie (PEL) cu manÅŸoane.

  STAS 11360         - Tuburi pentru instalaÅ£ii electrice. CondiÅ£ii tehnice

  generale.

  STAS 552             - Do/e de aparat ÅŸi doze de ramificaÅ£ie pentru

  instalaţii electrice. Dimensiuni.

  STAS 9570/1 - Marcarea ÅŸi reperarea reÅ£elelor de conducte ÅŸi cabluri în localităţi.

  STAS 831               - Linii aeriene. Utilizarea în comun a stâlpilor

  pentru linii de energie electrică, de tracţiune şi de telecomunicaţii. Prescripţii.

  103      .

   

  SR 8591                - ReÅ£ele edilitare subterane. CondiÅ£ii de amplasare.

  STAS 4905           - Tuburi ÅŸi blocuri de beton pentru conducte de

  telecomunicaţii.

  STAS 4483/1         - Conducte pentru  instalaÅ£ii  de telecomunicaÅ£ii. CondiÅ£ii tehnice generale de calitate.

  STAS 6675/1         -  Å¢evi   din   PVC  neplastifiată.  CondiÅ£ii  tehnice generale de calitate.

  STAS 7757/1         -   Cabluri   coaxiale   cu   izolaÅ£ie   de   polietilenă. CondiÅ£ii tehnice generale.

  STAS 6271            - Prize de pământ pentru instalaÅ£ii de telecomuni-

  caţii. Rezistenţa electrică. Prescripţii.

  STAS 12604          - ProtecÅ£ia împotriva electrocutării. PrescripÅ£ii.

  STAS 12604/4 - ProtecÅ£ia împotriva electrocutărilor. InstalaÅ£ii electrice fixe. PrescripÅ£ii.

  STAS  12604/5 - ProtecÅ£ia împotriva electrocutărilor. InstalaÅ£ii electrice fixe. PrescripÅ£ii de proiectare, execuÅ£ie ÅŸi verificare.

  I 7                        - Normativ pentru proiectarea si executarea instala-

  Å£iilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. ÅŸi 1500 V c.c.

  118                       -   Normativ   pentru   proiectarea   ÅŸi   executarea

  instalaÅ£iilor interioare de telecomunicaÅ£ii în clădiri civile ÅŸi industriale.

  ID 5                      - Normativ departamental  pentru  proiectarea ÅŸi

  executarea instalaÅ£iilor TTR în    staÅ£iile de cale ferată cu CED.

  104

  ID28                     -Normativul departamental privind amplasamen­tul ÅŸi sistemul constructiv de pozare unitară a cablurilor CF ÅŸi Tc în profil transversal al căii ferate.

  ID 33                    - Normativ departamental de protecÅ£ia omului ÅŸi a

  instalaÅ£iilor împotriva influenÅ£elor căilor ferate electrificate monofazat de 25 kV ÅŸi 50 Hz.

  ID 50                    -   Normativ   departamental    pentru    proiectarea

  lucrărilor de montaj interior al instalaţiilor CED.

  PD 184                 -   Normativ   departamental    pentru    proiectarea

  ÅŸi realizarea construcÅ£iilor ÅŸi instalaÅ£iilor din transporturi ÅŸi telecomunicaÅ£ii pentru asigurarea protecÅ£iei împotriva incendiilor.

  PE 107                  -   Normativ   pentru   proiectarea   ÅŸi   executarea

  reţelelor de cabluri electrice.

  PE 116                   - Normativ de încercări ÅŸi măsurători la echipa-

  mente şi instalaţii electrice.

  NP 016                  -   Normativ   privind   proiectarea   clădirilor   de

  locuinţe. Cerinţe conform Legea nr. 10/1995.

  InstrucÅ£ia 350        - InstrucÅ£ia pentru întreÅ£inerea tehnică ÅŸi repararea instalaÅ£iilor TTR.

  InstrucÅ£ia 351         - InstrucÅ£ia pentru întreÅ£inerea tehnică ÅŸi repararea instalaÅ£iilor SCB.

  InstrucÅ£ia 352        - InstrucÅ£ia pentru întreÅ£inerea tehnică ÅŸi repararea instalaÅ£iilor ELF.

  Legea 18/1996 (M.O. 75/11.04.1996) - Legea privind paza obiecti­velor, bunurilor ÅŸi valorilor.

  105

   

   Caiet InstalaÅ£ii III - InstalaÅ£ii sanitare

  Cuprins

  1.     Domeniul de aplicare ........................................................  108

  2.  Documente de referinţă ......................................................   108

  3.  Controlul calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii..............................   108

  3.1. Montarea conductelor ....................................................   109

  3.1.1.  Prevederi comune ...............................................   109

  3.1.2.  Conducte exterioare.............................................   113

  3.1.3.  Conducte interioare ............................................   117

  3.1.4.  Montarea racordurilor..........................................   128

  3.2. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi

  control.........................................................................   129

  3.3.  Montarea obiectelor sanitare ÅŸi a accesoriilor...................   131

  3.4.  Montarea instalaÅ£iilor de ridicare a presiunii ....................   134

   

  3.4.1.  RecipienÅ£i de hidrofor...........................................   134

  3.4.2.  Pompe................................................................   137

  3.4.3.  Compresoare......................................................... 140

  3.5. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde

  de consum...........................................................................................   143

  3.5.1.  Schimbătoare de căldură......................................   143

  3.5.2.  Boilere ................................................................ 146

  3.6. Montarea instalaţiilor pentru stingerea incendiilor

  (cu apă. abur, CO2, spumă, pulberi, azot).......................   150

  3.6.1. Prevederi comune ........   ....................................             150

   

  106

   

  3.6.2.  InstalaÅ£ii de stingere cu apă a incendiilor ............... 156

  3.6.3.  InstalaÅ£ii de stingere cu abur a incendiilor..............   156

  3.6.4.  InstalaÅ£ii de stingere cu spumă a incendiilor ..........   157

  3.6.5.  InstalaÅ£ii de stingere cu pulbere a incendiilor..........   159

  3.6.6.  InstalaÅ£ii de stingere cu gaze inerte .......................   160

  3.6.7.  InstalaÅ£ii de stingere tip Sprinkler, drencer ÅŸi apă pulverizată...........................................................   160

  3.7.  Montarea instalaÅ£iilor solare de preparare a apei calde

  de consum....................................................................   161

  3.8. Proba de funcÅ£ionare ....................................................   163

  Anexa l-III...................................................................................................   166

   

   

   

   

   

   

  107

   

  1. DOMENIUL DE APLICARE

  Metodele de verificare a calităţii ÅŸi de pregătire a recepÅ£iei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaÅ£ii sanitare destinate construcÅ£iilor:

  -    InstalaÅ£ii interioare ÅŸi exterioare de apă rece ÅŸi caldă;

  -    InstalaÅ£ii interioare ÅŸi exterioare de canalizare;

  -    InstalaÅ£ii de ridicare a presiunii apei reci;

  -    InstalaÅ£ii de preparare a apei calde de consum;

  -    InstalaÅ£ii de stingere a incendiilor;

  -    InstalaÅ£ii solare de preparare a apei calde de consum.

  Nu fac obiectul prezentului normativ:

  -    InstalaÅ£iile de apă ÅŸi canalizare cu caracter tehnologic din industrie, sere, construcÅ£ii agrozootehnice;

  -    StaÅ£iile de corectare a calităţii apei;

  -    StaÅ£iile de pompare ÅŸi de epurare;

  -    Executarea surselor de apă.

  2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în Anexa l-III.

  3. CONTROLUL CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR DE INSTALAÅ¢II

  Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării:

  -    conductelor ÅŸi racordurilor; 

  -    armăturilor ÅŸi aparatelor de măsură ÅŸi control;

  -    obiectelor sanitare ÅŸi accesoriilor;

  -    instalaÅ£iilor de ridicare a presiunii apei reci;

  108

   

  -    instalaÅ£iilor de preparare a apei calde de consum;

  -    instalaÅ£iilor de stingere a incendiilor (cu apă, abur, CO2, spumă, pulberi, azot);

  -    instalaÅ£iilor solare de preparare a apei calde de consum,

  La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcÅ£ionare a întregii instalaÅ£ii.

  3.1. Montarea conductelor

  3.1.1. Prevederi comune                          

  a) Aspectul ÅŸi natura materialului                  

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul materialului;

  -  aspectul materialului.                                     

  •  Metoda de verificare

  -vizual:

  -  pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3;

  -  pentru conductele din PP conform NP 003;

   

  -  pentru conductele din oÅ£el conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;

  -  pentru conductele din cupru conform STAS 523/1;

  -  pentru conductele din plumb conform STAS 671.

  •  Momentul verificării

  - înainte de executarea îmbinărilor.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit:

  -  alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în

  proiect);

                                                                                                          109

   

  -   defecte (fisuri, arsuri sau cojeli):

  -   neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP ÅŸi PVC.

   

  •  Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate                                                        

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Dimensiunile

  • Criteriu/Parametru

  -diametrul;

  -  grosimea.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă:

  -   pentru conductele din oÅ£el conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;

  -   pentru conductele din materiale plastice conform STAS 3126.

  • Momentul verificării

  -  înainte de debitare, fîletare, executarea îmbinărilor, după caz.

  • Gradul de verificare

  -  cel  puÅ£in o verificare pe flecare tronson de acelaÅŸi diametru.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

                         - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

   

   

  110 • Documente încheiate                   

      - Proces-verbal de veriflcarertenstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).         

  c) Traseul conductelor                          

  • Criteriu/ Parametru

  -  locul de amplasare.                                             

  •  Metoda de verificare                                            

  -vizual.                                                            

  • Momentul verificării  

  -  după pozare.                               

  •  Gradul de verificare                  

   

  -100%.             

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în

  proiect).

  • Aparatura de verificare

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).           

  d) Tipul de îmbinare                        

  • Criteru/'Parametru                             

   

  -tipul îmbinării;

  -  aspectul îmbinării.                                               .

  • Metode verificare

  - vizual                                                                       111

   

  • Momentul verificării

                      - după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune

  la rece sau de etanşeitate (după caz);

  -  înainte de lansarea în ÅŸanÅ£, pentru conductele exterioare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect);

  -  defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de

  poziÅ£ie între elementele îmbinării).

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  e) Izolaţia

  • Criteriu/Parametru                          - tipul izolaÅ£iei;

  - aspectul izolaÅ£iei;   -grosimea izolaÅ£iei;

  -  protecÅ£ia izolaÅ£iei, după caz.

  • Metoda de verificare

  -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual;

  -  grosimea: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

                       - după proba de presiune la rece sau etanÅŸeitate (după caz)

          ÅŸi după execuÅ£ia izolaÅ£iei ÅŸi a protecÅ£iei acesteia;

  112

   

  •  Gradul de  verificare

  -    pentru tip ÅŸi a.spect: 100 %: 

  -    pentru grosime: 10 %.

  •  CondiÅ£ii de adminisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri  de  izolaÅ£ie (faţă  de cea  prevăzută  în proiect):

  -  defecte vizibile, neuniformităţi:

  -  grosimi diferite faţă de prevederile proiectului:

  -  toleranÅ£e  la grosime, diferite  faţă de prevederile proiectului.

  -  se admite:

  - toleranÅ£a de + 10 % la grosime, când nu este indicată

  în proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa   l V.3)   sau   Proces-verbal   pentru   verificarea  calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz (Anexa IV.2).

  3.1.2. Conducte exterioare 

  a) Patul conductelor 

  •  Criteriu / Parametru

  - aspectul:

  -existenţa şi uniformitatea stratului de aşezare (dacă este cazul).

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  113

   

  •  Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.

  •  Gradul de verificare

  -  100 %.

  •  CondiÅ£ii  de admisibilitate

     - respectarea prevederilor proiectului ÅŸi SR 4163-3;

  -  nu se admit:

  - denivelări:

  -  neuniformităţi   ale  stratului   de  aÅŸezare   pe  toată lungimea ÅŸanÅ£ului.

  •    Aparatura de verificare

  •    Documente încheiate

  -   Proces-verbal  pentru verificarea calităţii  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  b) Panta conductelor de canalizare

  •  Criteriu/Parametru

  -    sensul pantei; 

  -    mărimea pantei.

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -    după po/arca conductelor;

  -    înainte de proba de etanÅŸeitate.

  •  Gradul de verificare

  -  cel puÅ£in o măsurare la 100 m.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate'

  -  nu se admit:

  -  schimbarea  sensului   pantei   faţă  de  prevederile proiectului;

  114

  - valori si toleranÅ£e ale pantei diferite de cele,prevă­ zute în proiect.

  -  se admite, conform STAS 305!:

  - toleranÅ£a de ± 10 % la \aloarea pantei, când nu este indicată în proiect

  •  Aparatura ac i enficare

  -  mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -   Proces-verbal  pentru verificarea calităţii   lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  c) Proba de presiune la rece pentru conductele de alimentare cu apă

  • Criteriu/ Parametru

  -    valoarea presiunii de încercare pe durata probei: 

  -    scurgerile de apă.

  •  Meloda de verificare

  -  prin proba de presiune la rece. conform l 22. SR -4163-3 ÅŸi:

  -  pentru conducte din PP conform NP 003 ÅŸi STAS 6819. SR ISO 3458;

  -  pentru conducte din PVC conform  I   l   ÅŸi STAS 6675/7;

  -  pentru conducte din alte materiale conform l 9.

  • Momentul verificării

  -   după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări, realizate prin sudare:

  -    înainte de izolare, mascare etc.

  •  Gradul de verificare

  - 100 %.

  115

   

  -       • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  - variaÅ£ii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiune) :                de încercare, pe Å£oală durata probei:

  -   scurgeri   de   apă   vizibile,   pete   de   umezeală   pe conducte, în zona mufelor, la îmbinări.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  • Documente încheiate

  - Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.9).

  d) Proba de etanÅŸeitate pentru eonduetele de canalizare

  • Criteriu/Parametru

  -  scurgeri de apă pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.

  • Metoda de verificare

  - vizual. conform STAS 305 l ÅŸi I 22.

  • Momentul verificării

  -    înainte de acoperire; 

  -    la cel puÅ£in 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit scurgeri de apă vizibile.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  116

  •  Documente încheiate

  -  Proccs-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a conductelor exterioare de canalizare (Anexa IV.8).

  c) Calitatea protecţiei anticorozive

  •  Criteriu/ Parametru

  -  lipul; -aspectul.

  •  .Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -   după proba de presiune etanÅŸeitate:              

  -   înainte de izolare, mascare.

  •  Gradul de verificare                                                    

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului, l 14, C 127 ÅŸi STAS

  7335/3

  •    Aparatura de verificare

  •    Documente încheiate 

  Proces-verbal  pentru  verificarea calităţii  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  3.1.3. Conducte interioare a) Sensul ÅŸi valoarea pantei

  •  Criteriu/Parametru

  - sensul pantei:

  -  valoarea pantei.

  117

   

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  cel puÅ£in o verificare pe fiecare tronson de conductă.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    nu se admit abateri de  la prevederile proiectului  cu privire la sensul ÅŸi valoarea pantei; 

  -    se admite încadrarea în toleranÅ£a de maxim + 10% la valoarea pantei, când nu este indicată în proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  b) DistanÅ£ele si paralelismului între conducte ÅŸi

  elementele de construcţie

  •  Criteriu/Parametru

  -  valoarea distanÅ£ei conductă-element finit de construcÅ£ie.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de fixare.

  • Gradul de verificare

  -    în punctele de sprijin (ancorare); 

  -    în cel puÅ£in două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă.

  118

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admite:

  - toleranÅ£a de ± 2 cm la valoarea distanÅ£ei conductă-element finit de construcÅ£ie (când nu este prevă/ută în proiect).

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a distanÅ£elor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   PoziÅ£ia ÅŸi distanÅ£ele între conducte

  Criteriu/Parametru

  -  poziÅ£ia relativă între conducte;

  -  valoarea distanÅ£ei între conducte (apă caldă, apă rece, gaz, electrice, abur, CO2, spumă, pulberi, azot).

  •  Metoda de verificare

  -   poziÅ£ia: vizual; 

  -   distanÅ£a: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  în cel puÅ£in două puncte diferite, pentru fiecare caz.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit abateri de la prevederile proiectului;

  -   se admite toleranÅ£a  de ± 10%  pentru  distanÅ£a între conducte, când nu este indicată în proiect sau în normativele I 9, I6, I7, ID49.

  119

   

  •  Aparaturii ele verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa l V.3).

  d) Modul de fixare ÅŸi distanÅ£ele între elementele de susÅ£inere

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul susÅ£inerilor; 

  -    distanÅ£ii între două elemente suceesixe de susÅ£inere.

  •  Metoda de verificare

  -tipul: vizual;

  -  distanÅ£a: prin măsurare directa.

  •  Momentul verificării

  -în cazul prinderii cu elemente fixe - înainte de pozare;

  -  in cazul prinderii cu elemente mobile - după poziÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  - alte tipuri de elemente de susÅ£inere, faÅ£a de cele prevă/ute în proiect;

  - se admite:

  - toleranÅ£a de ± 5 % pentru distanÅ£a între două elemente de susÅ£inere succesive (când nu este pre\ă/ută în proiect).

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa 111).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  120

   

   ManÅŸoanele de protecÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -   diametrul interior al manÅŸonului: 

  -   lungimea cu care manÅŸonul depăşeÅŸte faÅ£a elementului de construcÅ£ie.

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -   după înglobarea în elementele de construcÅ£ie; 

  -   după montarea conductelor.

  •  Gradul de verificare

  -  prin sondaj, minim 50 % din treceri.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admite:

                  - încadrarea în toleranÅ£a de + 10% pentru diametrul

  interior al manÅŸonului;

  - încadrarea în toleranÅ£a de ± 10% pentru valoarea

  lungimii cu care partea superioară a manÅŸonului depăşeÅŸte       pardoseala.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  f) Montarea compensatoarelor de dilatare

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul ÅŸi dimensiunile; 

  -    numărul;

  -    locul de amplasare.

  121

   

  •           Metoda de  verificare

  -    tipul ÅŸi numărul: vizual; 

  -    dimensiunile ÅŸi locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •           Momentul verificării

  -    după montarea conductelor;

  -    înainte de proba de presiune.

  •            Gradul de verificare

      -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederile proiectului cu privire la numărul, tipul ÅŸi locul de amplasare.

   

  •  Aparatura de verificare

  -mijloace de măsurarea dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  g) Montarea pieselor de curăţire la conductele de canalizare

  •  Criteriu/Parametru

  -  distanÅ£a dintre două piese de curăţire succesive. 

  •  Metoda de verificare

                  - prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -    în timpul sau după montarea conductelor de canalizare (după caz);

  -    înainte de proba de etanÅŸeitate.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  122

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - se admite toleranÅ£a de + 5 % pentru distanÅ£a maximă dintre două piese de curăţire succesive, când toleranÅ£a nu este prevăzută în proiect.

  •  Aparatura de verificare

              - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

     • Documente încheiate

             - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  h) Legarea la pământ a conductelor de transport ÅŸi

  distribuţie din instalaţiile pentru stingerea incendiilor

  •  Criteriu/Parametru

  -  legarea la pământ.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de probă.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admite absenÅ£a legării la pământ.

  •  Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  123

   

  i) Proba de presiune la rece pentru conductele de apă rece, caldă şi pentru stingerea incendiilor

  •  Criteriu/ Parametru

  -    presiunea de încercare: 

  -    scurgeri de apă.

  •  Metoda de verificare

  -  prin proba de presiune la rece:

                          - pentru conducte din PP conform NP 003 si STAS

  6819. SR ISO 3458;

  -   pentru conducte din PVC conform I l  si SR ISO 1167;

  -   pentru conducte din alte materiale conform I9.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de montarea aparatelor si armăturilor de serviciu la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de  admisibilitate

  -  nu se admit:

  -   variaÅ£ii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei:

  -   scurgeri de apă v i/ibile pe tot traseul si la îmbinări.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.9).

  124

  j) Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă

  • Criteriu Parametru

  -    presiunea de încercare: 

  -    scurgeri de apă:

  -    comportarea la dilatare/contractare.

  • Metoda de verificare

  -  prin proba de presiune la cald conform normativului I9.

  • Momentul verificării

  -  înainte de montarea aparatelor ÅŸi armăturilor de serviciu la obiectele sanitare ÅŸi !a celelalte puncte de consum.

  · Gradul de verificare -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -   variaÅ£ii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu­- nea de încercare, pe toată durata probei:

  -   scurgeri de apă vi/ihilc pe tot traseul:

  -   deformări datorită dilatărilor/contractărilor.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.10).

  k) Proba de etanÅŸeitate pentru conductele de canalizare

  • Criteriu/Parametru

  -  scurgeri de apă pe traseul conductelor ÅŸi la punctele de îmbinare,

  125

   

         • Metoda de verificare

  -  încercarea de etanÅŸeitate conform prevederilor normati­ vului I9.

  •  Momentul verificării

  -    după minim 24 de ore de la efectuarea ultimei îmbinări; 

  -    înainte de vopsire, izolare sau mascare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit scurgeri de apă vizibile pe tot traseul ÅŸi la îmbinări.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  • Documente încheiate

                   - Proces-verhal pentru încercarea de etanÅŸeitate a conduc-

  telor interioare de canalizare (Anexa IV.7).

  1) Proba de etanşeitate pentru conductele de abur, CO2, spumă, pulberi, azot, din instalaţiile de stingere a incendiilor

  •  Criteriu/ Parametru

                    - scăpări de aer pe traseul conductelor ÅŸi la punctele de

  îmbinare.

  • Metoda de verificare

  -  încercarea de etanÅŸeitate cu aer.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de vopsire, izolare sau mascare.

  126

  • Gradul de verificare

  -100%.

   • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit scăpări de aer pe tot traseul ÅŸi la îmbinări.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a tuburilor/ Å£evilor (Anexa IV. 15).

  m) Calitatea protecţiei anticorozive

  • Criteriu/Parametru

  -    respectarea tehnologiei de protecÅ£ie anticorozivă (pregăti­ rea suprafeÅ£elor, aplicarea stratului de grund); 

  -    aspect.

  • Metoda de verificare

  -  respectarea tehnologiei: prin verificarea documentelor care   confirmă   efectuarea   tuturor   operaÅ£iilor   prevăzute   în tehnologie;

  -aspectul: vizual.

  .   • Momentul verificării - după proba de presiune/etanÅŸeitate;

  -  înainte de mascare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate          - nu se admit:

                           - nerespectarea tehnologiei de protecÅ£ie anticorozivă;

  - neuniformităţi (băşici, încreÅ£ituri), discontinuităţi,

  127

   

  •   Aparaturii de verificare

  •   Documente încheiate 

  Proces- vorbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.1.4. Montarea racordurilor a) Tipul ÅŸi amplasarea

  •  Criteriu Parametru

  -tipul;

  -    poziÅ£ia de montare;

  -    cotele de montaj.

  •  Metoda de verificare

                  - tipul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;

  -  cotele de montaj: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  după montarea conductelor;

  -  înainte de proba de presiune.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul, poziÅ£ia ÅŸi cotele de montaj.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbat de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  128

  3.2. Montarea armăturilor şi a aparatelor de măsură şi control

  Tipul armăturii sau a aparatului de măsură şi control şi locul de montare

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  amplasarea.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după montarea în instalaÅ£ie; 

  -    înainte de proba de presiune.

  •  Gradul de verificare                     

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului privind tipul armăturii, a aparatului de măsură ÅŸi control ÅŸi a locului de amplasare.

  •    Aparatura de verificare

  •    Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  b) Accesul ÅŸi posibilitatea de manevrare

  •  Criteriu/Parametru

  -  spaÅ£iul de acces ÅŸi manevră.

  •  Metoda de verificare

  -vizual;

  -  prin acÅ£ionare directă.                                                   

  129

   

  •          Momentul verificării   

  -   după montarea în instalaÅ£ie;

  -   înainte de probare.

  •           Gradul de verificare

  -100%.

  •           CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  posibilitatea de acces ÅŸi manevră.

  •           Aparatura de verificare

   

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Sigilarea armăturilor

  •  Criteriu/ Parametru

  -  sigilarea (dacă este cazul).

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după montarea în instalaÅ£ie;

                       - înainte de probare.      

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate                                        

  -  nu se admite absenÅ£a sigiliului.

   

  •    Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  130

  3.3. Montarea obiectelor sanitare ÅŸi a accesoriilor

  a) Tipul, calitatea ÅŸi integritatea

  •  Criteriu/ Parametru

  - tipul;

  -  aspectul.

  •  Metoda de verificare

  -tipul: vizual;

  -  aspectul obiectelor sanitare: vizual, conform STAS 6686,

  STAS-8073 ÅŸi STAS 2583.

  •  Momentul verificării

  -   după poziÅ£ionare;                            

  -   înainte de fixare. 

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului privind tipul; 

  -    încadrarea în condiÅ£iile de admisibilitate prevăzute de STAS 6686 ÅŸi STAS 2583 cu privire la aspect. 

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea                                                         

  •  Criteriu/Parametru                                              

  -   locul de amplasare;                                                

  -   distanÅ£ele faţă de elementele de construcÅ£ie.

  •  Metoda de verificare                                           

  - locul de amplasare: vizual; 

  -   distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  131

   

  • Momentul verificării                         

  - după poziţionare;

  -    înainte de fixare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea distanÅ£elor ÅŸi toleranÅ£elor indicate în proiect;              - încadrarea în toleranÅ£ele prevăzute de STAS 1504, când

  nu sunt indicate în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

        c) Modul de fixare     

  • Criteriu/Parametru

  -tipul elementelor de fixare;                                

  -  rigiditatea fixării.

      • Metoda de verificare

  -    tipul elementelor de fixare: vizual; 

  -    rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile ÅŸi a înglobării fixe în elementele de construcÅ£ii.

  • Momentul verificării

  -după fixare;

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare                                                

  -  bucată cu bucată.

  132

  • CondiÅ£ii de admisibilitate                            

  - respectarea tipului de fixare;

  -   stabilitatea obiectelor sanitare ÅŸi a accesoriilor.

   

  •  Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Modul de racordare a obiectelor sanitare

  • Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.

  • Metodei de verificare

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -  după fixare;

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  - respectarea soluÅ£iei de racordare prevăzută în proiect.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  133

   

  3.4. Montarea instalaţiilor de ridicare a presiunii

  3.4.1. Recipiente de hidrofor

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici                                     

  •  Criteriu/ Parametru

  - tipul

  - parametri tehnici

  •  Metoda de verificare

  Vizual.   prin   verificarea   datelor   tehnice   înscrise   în documentele însoÅ£itoare ÅŸi pe eticheta hidroforului

  •  Momentul verificării

  - după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie;

  -  înainte de fixarea definitivă.

  •  Gradul de verificare

  100%.

  •  CondiÅ£ii  de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  • Criteriu Parametru

  -     locul de amplasare; 

  -     poziÅ£ia de montare;

  -     modul de prindere;

  -     cotele de montaj.

  134

  •  Metoda de verificare

  -  locul, poziÅ£ia de montare si modul de prindere: vizual; -cotele: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea in instalaÅ£ie.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.                                           

  •  CondiÅ£ii de adminisibilitate 

  - respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor de montare ale producătorului

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3).

  c) Postamentul

  •  Criteriu/ Parametru

  -  dimensiunile

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.                                     

  •  Momentul verificării                                         

  - înainte de poziÅ£ionarea hidroforului.

  •  Gradul de verificare

     100%

   

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate 

  - respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului:

  135

   

  -  nu se admit toleranÅ£e mai mari de 5 % faţă de dimensiu- nile indicate de proiectant/producător.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   •    d) Aparate de măsură, control ÅŸi siguranţă

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  poziÅ£ia de montare.

  •   Metoda de verificare .           -vizual.

  •   Momentul verificării

  -  după execuÅ£ia conductelor de legătură.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor ISCIR.

  • Aparatura de verificare

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  136

  e) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -   după racordare; 

  -   înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4.2. Pompe 

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  parametrii tehnici.

  • Metoda de verificare

  -    vizual,   prin   verificarea  datelor  tehnice  înscrise  în documentele însoÅ£itoare ÅŸi pe eticheta pompei.

  137

   

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionarea in instalaÅ£ie; 

  -    înainte de fixarea definitivă. 

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.

  •    Aparatura de verificare

  •    Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

        b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare;                                           - poziÅ£ia de montare;            

  -    cotele de montaj.                               

  · Metoda de verificare

  -  locul si pozitia de montare: vizual;

   

  -cotele: prin măsurare directa.                   

  •  Momentul verificării

                                                      

  -  după po/iÅ£ionarea în instalaÅ£ie.                            

  •  Gradul de verificare

  -  100 %.

            • CondiÅ£ii de admisibilitate

  respectarea pre\ederitor proiectului şi a instrucţiunilor de montare ale producătorului.

  1 3 8

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de \erit1carc-constatare ii calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Postamentul si elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor

  •  Criteriu/Parametru

  -   tipul;                                                        

  -   dimensiunile.                                  .          

  •  Metoda de verificare

  -    tipul:vizual;                                                                              

  -    dimensiunile: prin măsurare directă.                              

  •  Momentul verificării                                                   

  -  înainte de poziÅ£ionarea pompei.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

   

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului:

  -    nu se admit toleranÅ£e mai mari de 5 % faţă de dimensiu­- nile indicate de proiectant/producător.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente incheiaie

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  139

   

  d) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.                                               

         • Metoda de verificare

  -  vizual.                                                             

  •  Momentul verificării

  -    după execuÅ£ia legăturilor;                                 

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare. 

  • Gradul de verificare                                                 

  - bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate                                                 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

   

  3.4.3. Compresoare 

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  parametrii tehnici.

  • Metoda de verificare

  -    vizual,   prin   verificarea  datelor  tehnice   înscrise  în documentele însoÅ£itoare ÅŸi pe eticheta compresorului.

  • Momentul verificării

  -   după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie;

  -   înainte de fixarea definitivă.

  140

  • Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare; 

  -    poziÅ£ia de montare;

  -    cotele de montaj.

  • Metoda de verificare

  -  locul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual; -cotele: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  141

   

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor

  •  Criteriu, Parametru

  -  tipul; -dimensiunile.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul: vizibil 

  -    dimensiunile: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de poziÅ£ionarea compresorului.

  •  Gradul c/e verificare

  -100%.                                                                                                :

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului; 

  -   nu se admit toleranÅ£e mai mari de 5 % faţă de dimensiu­ nile indicate de proiectant/producător.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).

  •  Documente încheiate

                  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  142

  d) Modul de racordare m instalaţie

  •  Criteriu/ Parametru

  schema de racordare.

  •  Metoda de verificare

     - vizual

  •  Momentul verificării

             - după execuÅ£ia leuăturitor:

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de veriÅ£icure

  - bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - respectarea prevederilor proiectului si a instrucţiunilor tehnice ale producătorului.

  •  Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.5. Montarea instalaţiilor pentru prepararea apei calde de consum

  3.5.1. Schimbătoare de căldură      a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

  •  Criteriu/parametru

  -tipul:                                                                 

  -   parametrii tehnici.

  •  Metoda de verificare

  -    vizual,   prin   verificarea   datelor   tehnice   înscrise   în documentele însoÅ£itoare ÅŸi pe eticheta schimbătorului.

  143

   

  • Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie; 

  -    înainte de fixarea definitivă.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederih proiectului:

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3):

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  locul de amplasare;

  -  poziÅ£ia de montare; - cotele de montaj.

  • Metoda de verificare

  -   locul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual; 

  -   cotele: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului

  144

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -  după execuÅ£ia legăturilor;

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.        

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.                           

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului.

  • Aparatura de verificare                          

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  d) Izolaţia

  • Criteriu/Parametru

  - tipul izolaţiei;

  -    grosimea izolaÅ£iei;

  -    protecÅ£ia izolaÅ£iei.

  145

   

  • Metoda de verificare

  -tipul şi protecţia: vizual;

  -grosimea: prin măsurare directă.

           • Momentul verificării

  -  după proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  pentru flecare schimbător.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri de izolaÅ£ie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător);

  -  grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa 111).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor      (Anexa IV.3).

  3.5.2. Boilere

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

  • Criteriu,Parametru

  -tipul;

  -parametrii tehnici.

  • Metoda de verificare

  -    vizual,   prin   verificarea  datelor  tehnice  înscrise  în documentele însoÅ£itoare ÅŸi pe eticheta boilerului.

  146

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie; 

  -    înainte de fixarea definitivă. 

  •  Gradul de verificare

  -  100 %,

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.                                                                    

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare; 

  -    poziÅ£ia de montare;

  -    cotele de montaj.

  •  Metoda de verificare

  -    locul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;                        

  -    cotele: prin măsurare directă. 

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare

  -100%.                            

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  147

   

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Aparate de măsură, control şi siguranţă

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  - poziţia de montare.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după fixarea boilerului.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor ISCIR.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru                                                                  

  -  schema de racordare.

  148

  •  Metoda de verificare                                                      

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după execuÅ£ia legăturilor; 

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului.

  •    Aparatura de verificare

  •    Documente încheiate                                                                     -         Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

  e) Izolaţia

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul izolaţiei;

  -    grosimea izolaÅ£iei;

  -     protecÅ£ia izolaÅ£iei.

  •  Metoda de verificare

  -tipul şi protecţia: vizual;

  -  grosimea: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  pentru fiecare boiler.

  149

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri de izolaÅ£ie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător);

  -  grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

        - Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.6. Montarea instalaÅ£iilor pentru stingerea         incendiilor (cu apă, abur, CO2, spumă, pulberi, azot)

   

  3.6.1. Prevederi comune

  a) Tipul şi numărul elementelor de deversare (conducte de deversare, sprinkiere, drenccre, pulverizatoare, duze)

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;        - numărul;                   -aspectul.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -după montarea în instalaÅ£ie;

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  150

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  *

  •    Aparatura de verificare

  •    Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Montarea rezervoarelor (apă, gaze inerte, spumă, pulberi)

  • Criteriu/Parametru

  -  tipul;

  -    numărul; - dimensiunile;

  -    aspectul;

  -    tipul ÅŸi dimensiunile postamentului/suportului;

  -    mijloacele de răcire/încălzire {după caz);

  -    tipul, aspectul, grosimea ÅŸi protecÅ£ia izolaÅ£iei (după caz).

  • Metoda de verificare

  -    tipul, numărul, aspectul, mijloacele de răcire, încălzire: vizual; 

  -    dimensiunile: prin măsurare directă.

  ,   • Momentul verificării

  -  tipul ÅŸi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea rezervoarelor;

  -   tipul,  numărul,  dimensiunile,  aspectul  rezervoarelor, izolaÅ£ia ÅŸi mijloacele de răcire/ încălzire: după montarea în instalaÅ£ie, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  151

   

  •  Aparatura de verificare                 

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Amplasarea elementelor componente ale instalaţiei

  •  Criteriu/Parametru

                  - poziÅ£ia ÅŸi locul de montare;

  -    cotele de montaj;

  -    rigiditatea fixării;

  -    unghiul de instalare (pentru duzele de deversare).

  •  Metoda de verificare

  -    poziÅ£ia ÅŸi locul de montare: vizual; 

  -    cotele ÅŸi unghiul de instalare: prin măsurare directă;

  -   rigiditatea fixării; prin verificarea strângerii elementelor demontabiie ÅŸi a înglobării fixe în elementele de construcÅ£ie.

  •  Momentul verificării           - după montare;

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  poziÅ£ia, locul de montare, cotele de montaj, unghiul de       instalare ÅŸi rigiditatea fixării: 100%.

       • CondiÅ£ii de admisibilitate                 - nu se admit:

  - abateri de Ia prevederile proiectului;

  -    depăşirea următoarelor valori pentru toleranÅ£e, în cazul în care proiectul nu ie indică:

  -    + 5 % pentru distanÅ£a între element component - suprafaţă protejată;

  152

  -  + 5 % pentru distanÅ£a între element component -

  obiecte din jur;

  -  ± 5 % pentru distanÅ£a între element component -

  tavan, măsurată în plan vertical;

  -  ± 5 % pentru distanÅ£a între element component - pereÅ£i.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

  d) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare;

  - tipul racordului.                                 

  • Metoda de verificare

  -vizual.

   

  • Momentul verificării                           

  -   după racordare;

  -   înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  153

   

  Marcarea/inscripţionarea conductelor/armăturilor

  •            Criteriu/Parametru

  -  marcarea/inscripÅ£ionarea.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •    Gradul de verificare           - 100%.

  •    CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •    Aparatura de verificare                                               

  •    Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  f) Dispozitive ÅŸi aparate de semnalizare, siguranţă, măsură ÅŸi control                                                     

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare.                                             

  •  Metoda de verificare

  -vizual.                                                                

  •  Momentul verificării

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

   

  154 •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi P 118.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

                                   g) Montarea buteliilor de comandă

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -numărul;

  -aspectul;

  -  tipul ÅŸi dimensiunile suportului.

  •  Metoda de verificare

  -tipul, numărul şi aspectul: vizual; -dimensiunile: prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -    după montarea în instalaÅ£ie; 

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare                                                   

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  155

   

  3.6.2. Instalaţii de stingere cu apă a incendiilor

  h) Hidranţi de apă (furtunuri, ţevi de refulare şi suporţi)

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    numărul;

  -    aspectul; -dimensiunile.

  •  Metoda de verificare

  -  tipul, numărul ÅŸi aspectul: vizual; -dimensiunile: prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -    după montarea în instalaÅ£ie;

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.6.3. Instalaţii de stingere cu abur a incendiilor

  a) Hidranţi de abur (furtunuri, ţevi de refulare şi suporţi)

  •  Criteriu/Parametru             -tipul;

  -numărul;

  -  aspectul; -dimensiunile.

  156

  •  Metoda de verificare                 

           -tipul, numărul ÅŸi aspectul: vizual;

  -    dimensiunile: prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -    după montarea în instalaÅ£ie; 

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  -  abateri de la prevederile proiectului;

  -  Å£evi de refulare cu mânere neizolate corespunzător.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.6.4. Instalaţii de stingere cu spumă a incendiilor

  a) Generatoare pentru producerea spumei ÅŸi camere de înspumare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;            -aspectul;

  -  tipul ÅŸi dimensiunile postamentului/suportului.

  •  Metoda de verificare

  -  tipul ÅŸi aspectul: vizual; -dimensiunile: prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -  tipul ÅŸi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea generatoarelor;

  157

   

  -   tipul   ÅŸi   aspectul   generatoarelor:   după   montarea   în instalaÅ£ie, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit abateri de la prevederile proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  c) Dozatoare-amestecătoare sau proporÅ£ionatoare 

  •  Criteriu/Parametru                                                   

  -tipul;

  -aspectul;                                                        

  -tipul ÅŸi dimensiunile postamentului/suportului.

  •  Metoda de verificare                                                  

  -  tipul ÅŸi aspectul: vizual; - dimensiunile: prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -  tipul ÅŸi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea dozatoarelor;

  -    tipul   ÅŸi   aspectul   dozatoarelor:   după   montarea   în instalaÅ£ie, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

                   - nu se admit abateri de la prevederile proiectului.

  158

  •  Aparatura de verificare

  -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Dispozitive de etanÅŸare ÅŸi scuturi de protecÅ£ie 

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;           -aspectul.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării                                     

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit abateri de la prevederile proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.6.5. Instalaţii de stingere cu pulbere a incendiilor a) Montarea buteliilor de vehiculare

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  numărul;

  159

   

  -    aspectul;

  -    tipul ÅŸi dimensiunile postamentului/suportului.

  •  Metoda de verificare

               -tipul, numărul ÅŸi aspectul: vizual;

  -dimensiunile: prin măsurare.

  • Momentul verificării

  -    tipul ÅŸi dimensiunile postamentului/suportului: înainte de montarea buteliilor; 

  -    tipul, numărul ÅŸi aspectul buteliilor: după montarea în instalaÅ£ie, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit abateri de la prevederile proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

    3.6.6.InstalaÅ£ii de stingere cu gaze inerte

  Conform 3.6.1

  3.6.7. Instalaţii de stingere tip sprinkler, drencer şi apă pulverizată

  Conform 3.6.1

   

  160

  3.7. Montarea instalaÅ£iilor solare de preparare a apei calde de consum 

  a) Poziţia de montare a captatorilor solari

  •  Criteriu/Parametru

  -    orientarea spre sud: 

  -    unghiul de înclinare.

  •  Metoda de verificare

  -  orientarea ÅŸi înclinarea faţă de orizontală: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionare; 

  -    înainte de fixarea definitivă.

  •  Gradul de verificare

  -100%.                                                             

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea orientării ÅŸi a unghiului de înclinare prevă­ zute în proiect; 

  -    în cazul în care proiectul nu indică alte valori, se admit toleranÅ£ele:

   

  -  ± 5 grd. pentru orientare;

  -  ± 2 grd. pentru unghi.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a orientării ÅŸi unghiurilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Sistemul de fixare ÅŸi de racordare în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -stabilitate;

  161

   

  -  schemă de racordare.

  •  Metoda de verificare

  -   stabilitatea: conform prevederilor caietului de sarcini, prin verificarea strângerii elementelor demontabile;

  -  schema de racordare: vizual, prin verificarea documentelor însoÅ£itoare.

  •  Momentul verificării

  -    după execuÅ£ia legăturilor; 

  -    înainte de probare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    menÅ£inerea poziÅ£iei stabile; 

  -    respectarea schemei de racordare prevăzută de proiectant/ producător.

  •  Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate

                  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  c) Montarea paravanelor de protecÅ£ie contra vântului

      • Criteriu/Parametru

  - locul de montare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după montarea instalaÅ£iei.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  162

     • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.8. Proba de funcţionare

  • Criteriu/parametru

  -  pentru toate instalaÅ£iile:

  -  debitul de apă/gaz;

  -  presiunea de încercare;

  -  pierderile de apă/gaz;

  -  funcÅ£ionarea armăturilor;

  -  nivelul de zgomot produs de armături.

  -  pentru instalaÅ£iile de alimentare cu apă caldă ÅŸi rece:

  -  temperatura apei;

  -  funcÅ£ionarea obiectelor sanitare.

  -  pentru instalaÅ£iile de canalizare:

  - condiţiile de scurgere

  -  pentru instalaÅ£iile de ridicare a presiunii:

  -  presiunea de pornire/oprire a hidroforului;

  -  presiunea creată de compresor;

  -  funcÅ£ionarea elementelor de siguranţă ale rezervorului.

  -  pentru instalaÅ£iile de preparare a apei calde:

  - temperatura de intrare/ieşire a apei la boilerelor şi schimbătoarelor de căldură

  -  pentru instalaÅ£iile de stingere a incendiilor:

  -   funcÅ£ionarea sprinklerelor, drencerelor, pulverizaÅ£oa- relor ÅŸi duzelor de deversare;

  -   funcÅ£ionarea generatoarelor pentru producerea spumei, dozatoarelor-amestecătoarelor,   buteliilor   de   vehiculare   a pulberilor;

  163

   

  - funcţionarea instalaţiei de comandă şi semnalizare.

  • Metoda de verificare

  -    funcÅ£ionarea întregii instalaÅ£ii, vizual; 

  -    debitul ÅŸi temperatura conform I 9, prin încercarea de funcÅ£ionare la apă rece ÅŸi caldă;

  -    presiunea de încercare, prin măsurare;

  -    pierderile de apă/gaz, prin proba de etanÅŸeitate, conform I 9, ID 49;

  -    nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2;

  -    funcÅ£ionarea    obiectelor   sanitare,    prin    manevrarea elementelor de acÅ£ionare ÅŸi vizual;

  -    condiÅ£iile de scurgere, vizual;

  -    presiunea de pornire/oprire a hidroforului, prin măsurare;

  -    presiunea creată de compresor, prin măsurare;

  -   funcÅ£ionarea elementelor de siguranţă a rezervorului, prin acÅ£ionare directă a robinetelor de închidere/deschidere ÅŸi prin controlul vizual al nivelului apei;

  -   temperatura  de   intrare/ieÅŸire  a  apei   la  boilerelor  ÅŸi schimbătoarelor de căldură, prin măsurare;

  -    funcÅ£ionarea sprinklerelor, drencerelor, pulverizatoarelor ÅŸi   duzelor   de   deversare,   prin   manevrarea   elementelor   de acÅ£ionare ÅŸi vizual;

  -    funcÅ£ionarea generatoarelor pentru producerea spumei, dozatoare l or-am e stecătoare lor, buteliilor de vehiculare a pulbe­ rilor, vizual;

  -    funcÅ£ionarea instalaÅ£iei de semnalizare ÅŸi comandă, prin acÅ£ionarea manuală sau simularea unui incendiu, conform l 9 sau ID 49 (după caz).

  • Momentul verificării

  -  după încheierea execuÅ£iei instalaÅ£iei.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  164

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  încadrarea în valorile ÅŸi toleranÅ£ele prevăzute în proiect pentru debit, temperatură, presiune, Pentru toleranÅ£ele nepreci­ zate se admit următoarele valori:

  -± 10% pentru debite;

  - ± 5 % pentru temperaturi ÅŸi presiuni.

  -    lipsa scurgerilor vizibile de apă sau a scăpărilor de gaz prin neetanÅŸe i taÅ£i;

  -    funcÅ£ionarea în parametrii normali a elementelor instalaÅ£iei

  conform:

  STAS 9667 - pentru lavoare;

  STAS 11368 - pentru vase de closet;

  STAS 5738/1 ÅŸi STAS 5738/2 - pentru pompe;

  STAS  9576/1   ÅŸi   SR   13458 -  pentru  drencere  ÅŸi

  pulverizatoare; SR ISO 6182-1/C2, STAS 9576/2 şi STAS 12904 - pentru sprinklere; STAS 10968/2 - pentru armături.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a debitului, temperaturii, presiunii ÅŸi nivelului de zgomot (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de funcÅ£ionare a instalaÅ£iei (Anexa IV.6).

  165

   

  Anexa l-III 

   

  Documente de referinţă 

  STAS 404/1         - Å¢evi de oÅ£el, fără sudură, laminate la cald.

  STAS 523/1 - Ţevi rotunde trase din cupru. Condiţii tehnice de calitate.

  STAS 530/1 - Ţevi de oţel, fără sudură, trase sau laminate la rece.

  STAS 671             - Å¢evi rotunde extrudate din plumb.

  SR ISO 1167 - Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea rezistentei ia presiune interioară.

  STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare.

  STAS I 504 - Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor lor.

  STAS 1795 - Instalaţii sanitare. Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale de proiectare.

  STAS 2583 - Obiecte sanitare din fontă, emailate. Condiţii tehnice generale de calitate.

  STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.

  SR ISO 3126 - Å¢evi din materiale plastice. Măsurarea dimensiu­nilor.

  166

  SR ISO 3458 - Asamblări între fitinguri ÅŸi Å£evi de polipropilenă (PP) sub presiune, încercarea de etanÅŸeitate la presiune interioară.

  SR 4163-3          -Alimentări cu apă. ReÅ£ele de distribuÅ£ie. PrescripÅ£ii

  de execuţie şi exploatare.

  STAS 5738/1 - Pompe centrifuge, diagonale ÅŸi axiale, încercări. Clasa C.

  STAS 5738/2 - Pompe centrifuge, diagonale ÅŸi axiale, încercări. Clasa B.

  SR ISO 6182-1/C2 - ProtecÅ£ia împotriva incendiilor. Sistemul de stingere automată de tip sprinkler. Partea 1: PrescripÅ£ii ÅŸi metode de încercare ale sprinklerelor.

  STAS 6675/3 - Å¢evi din policlorură de vinii neplastifată. Metode de încercare. IndicaÅ£ii generale.

  STAS 6686         - Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porÅ£elan

           sanitar. CondiÅ£ii tehnice generale de calitate.

   

  SR 6819             - Alimentări cu apă, aducÅ£iuni. Studii, prescripÅ£ii de proiectare ÅŸi de execuÅ£ie.

  STAS 6898/1 - Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz general.

  STAS 6898/2 - Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 2: Ţevi de conducte.

  STAS 7656         - Å¢evi de oÅ£el sudate longitudinal pentru instalaÅ£ii.

  STAS 9143 - Armături sanitare. Condiţii tehnice generale de calitate.

  STAS 9576 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Sprinklere, drencere şi pulverizatoare de apă. Reguli şi metode de verificarea caracteristicilor hidraulice de funcţionare.

  167

   

  STAS 9576/2 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Declan­ÅŸarea sprinklerelor. Reguli ÅŸi metode de verificare.

  STAS 9667         - InstalaÅ£ii sanitare, încercări funcÅ£ionale ale lavoa-   relor. Reguli ÅŸi metode de verificare a condiÅ£iilor de funcÅ£ionare.

  STAS 10968/2 - Acustica în construcÅ£ii. Nivelul zgomotelor produ­se de armăturile din instalaÅ£iile sanitare. Metodă de măsurare in situ.

  STAS 11368 - Instalaţii sanitare. Verificarea funcţionării vaselor de closet.

  STAS 11976 - Instalaţii de stingere cu spumă. Prescripţii de proiectare.

  STAS 12245 - Instalaţii de stingere cu abur. Prescripţii de proiectare.

  STAS 12507       - InstalaÅ£ii fixe cu azot. PrescripÅ£ii de proiectare.

  STAS 12523 - Instalaţii fixe de stingere cu pulberi. Prescripţii de proiectare.

  STAS 12904 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Sprinklere. Reguli şi metode de verificare a declanşării.

  SR 13458:2000 - Măsuri de siguranţă împotriva incendiilor. Capete de dispersie ale instalaÅ£iilor fixe de stingere a incendiilor cu apă. Drencere ÅŸi pulverizatoare de apă. Reguli ÅŸi metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de funcÅ£ionare.

  l l                        - Normativ pentru proiectarea ÅŸi executarea instala-

  Å£iilor tehnico-sanitare  ÅŸi  tehnologice  cu  Å£evi  din PVC.                                                                       

  168

  NP 003               - Normativ pentru proiectarea, execuÅ£ia ÅŸi exploa-

  tarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă.

  I9                       - Normativ pentru proiectarea ÅŸi executarea instala-

  ţiilor sanitare.

  I 9/1                    -Normativ pentru exploatarea instalaÅ£iilor sanitare.

  122                     -   Normativ   privind   proiectarea   ÅŸi    executarea

  conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor.

  I 42                     - InstrucÅ£iuni tehnice pentru executarea ÅŸi exploata-

  rea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea, ape i calde.

  ID 49                  - Normativ pentru proiectarea, executarea ÅŸi exploa-

  tarea instalaţiilor de stingere cu substanţe speciale.

  169

   

  Caiet InstalaÅ£ii IV-Instalatii de încălzire 

  ___________________________________________ _____________________________

  Cuprins

  1.      Domeniul de aplicare ..........................................................   172

  2.  Documente de referinţă ......................................................   172

  3.  Controlul calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii..............................   172

  3.1. Montarea conducte lor ..................................................   173

  3.1.1.  Prevederi comune ................................................. 173

  3.1.2.  Conducte agent termic.........................................   177

  3.1.3.  Conducte de alimentare combustibil ......................   190

   

  3.2.  Montarea armături lor ...................................................   192

  3.3.  Montarea corpurilor de încălzire....................................... 193

  3.4.  Montarea echipamentului................................................. 196

   

  3.4.1.  Cazane ...............................................................  196

  3.4.2.  Arzătoare ...........................................................  200

  3.4.3.         Sisteme de expansiune......................................... 202

  3.4.4.         StaÅ£ia de tratare a apei de alimentare (dedurizare, dozare)................................................................ 204

  3.4.5.  Pompe.................................................................. 206

  3.4.6.  Compresoare....................................................... 209

  3.4.7.  Schimbătoare de căldură .....................................  212

  3.4.8.  Distribuitoare-colectoare .....................................  216

  3.4.9.  Alte aparate de măsură, control ÅŸi siguranţă........... 218

  3.5. Proba de presiune la rece............................................... 219

  170

  3.6. Proba de presiune la cald - ............................................. 220

  3 7. Proba de eficacitate....................................................... 221

  3.8. Proba de funcÅ£ionare                                                      222

  Anexa 1-IV.....................................................................         225

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  171

   

  1.  DOMENIUL DE APLICARE

  Metodele de verificare a calităţii ÅŸi de pregătire a recepÅ£iei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaÅ£ii de încălzire destinate construcÅ£iilor:

  -    Surse de căldură (centrale termice, puncte termice, staÅ£ii de recuperare a căldurii, etc.);

  -    ReÅ£ele termice ÅŸi elemente aferente acestora; 

  -    InstalaÅ£ii interioare de încălzire centrală; 

  -    InstalaÅ£ii de preparare a apei calde de consum.

  Nu fac obiectul prezentului normativ:

  -   InstalaÅ£iile de încălzire pentru scopuri tehnologice din industrie ÅŸi din diverse activităţi;

  -    InstalaÅ£iile   termice   din   centrale   termoelectrice   de termoficare;

  -    InstalaÅ£iile de încălzire ale diferitelor mijloace de transport;

  -    InstalaÅ£iile de încălzire cu aer cald (partea de prescripÅ£ii caracteristică instalaÅ£iilor de ventilare).

  2.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în

  Anexa l-I V.

  3.  CONTROLUL CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR DE INSTALAÅ¢II

  Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării:

  -    conductelor;

  -    armăturilor;

  -    corpurilor de încălzire;

  -    echipamentelor (din centrale termice, puncte termice etc.). La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcÅ£ionare a

  întregii instalaÅ£ii.

  172

  3.1. Montarea conductelor                          

  3.1.1. Prevederi comune

  a) Aspectul ÅŸi natura materialului

  • Criteriu/Parametru

  -  tipul materialului; -aspectul materialului,

  • Metoda de verificare

  -vizual:

  - pentru conductele din PP conform agrement;

  -   pentru conductele din oÅ£el conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;

  -   pentru conducte din: cupru, polietilenă reticulată, Pexal - conform agrement.

  • Momentul verificării

  -  înainte de executarea îmbinărilor.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate                                        

  -  nu se admit:

  -   alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect);

  -   defecte (fisuri, arsuri pori sau cojeli);

  -   neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.

  · Aparatura de verificare

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

  173

   

  b) Dimensiunile             

  • Criteriu/Parametru

  -  diametrul conductei.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă:

  -    pentru conductele din oÅ£el conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;

  -    pentru conductele din materiale plastice conform fiÅŸei de agrement;

  -    pentru conducte din: cupru, polietilenă reticulată, Pexal, conform agrement.

  • Momentul verificării

  -  înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare, filetare, după caz).

  • Gradul de verificare

  -  cel puÅ£in  o verificare pe flecare tronson de acelaÅŸi diametru.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Traseul conductelor

  • Criteriu/Parametru

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  174

  • Momentul verificării

  -  după pozare.                                                            

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Tipul de îmbinare

  • Criteriu/Parametru                                               

  -tipul îmbinării;

  -  aspectul îmbinării.

  • Metoda de verificare

  J                                                                                                                                                                                                                                 

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -    după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune la rece sau de etanÅŸeitate (după caz); 

  -    înainte de lansarea în ÅŸanÅ£, pentru conductele exterioare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  -  alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect);

  -  defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de poziÅ£ie între elementele îmbinării),

  175

   

  •   Aparatura de verificare                                            

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  e) IzolaÅ£ia 

  • Criteriu/Parametru

  -   tipul izolaÅ£iei; 

  -   aspectul izolaÅ£iei; -grosimea izolaÅ£iei;

                 - continuitatea izolaÅ£iei la îmbinări, ramificaÅ£ii ÅŸi armături;

  -  existenÅ£a protecÅ£iei, termoizolaÅ£iei, după caz;

  -  măsurile pentru limitarea propagării focului la izolaÅ£iile termice ÅŸi protecÅ£iile lor, executate din materiale combustibile din clasele C3 ÅŸi C4, prevăzute de normativul I 13.

  • Metoda de verificare

  -tipul şi aspectul izolaţiei: vizual;

  -  grosimea: prin măsurare directă.

   

  • Momentul verificării

  -   după proba de presiune la rece sau etanÅŸeitate (după caz); 

  -   înainte de mascare, după execuÅ£ia izolaÅ£iei ÅŸi înainte de realizarea protecÅ£iei.

  • Gradul de verificare

  -   pentru tip ÅŸi aspect: 100 %; 

  -   pentru grosime: 10 %.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri de izolaÅ£ie (faţă de cea prevăzută în proiect);

  -  defecte vizibile, neuniformităţi;

  -  grosimi diferite faţă de prevederile proiectului;

  -  toleranÅ£e la grosime, diferite faţă de prevederile proiectului.

  176

  -  se admite:

  - toleranÅ£a de + 10 % la grosime, când nu este indicată în proiect

  • Aparatura de verificare

  -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa HI).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa  IV.3)  sau   Proces-verbal  pentru  verificarea calităţii

  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2), după caz.

   

   3.1.2. Conducte agent termic

  3.1.2.1. Conducte exterioare montate în canale

  a) Panta conductelor 

  • Criteriu/Parametru

  -  sensul pantei; -mărimea pantei.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    după pozarea conductelor; 

  -    înainte de proba de etanÅŸeitate.

   

  • Gradul de verificare

  -  cel puÅ£in o măsurare la 100 m.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -   schimbarea  sensului  pantei   faţă  de  prevederile proiectului;

  - valori ÅŸi toleranÅ£e ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.

  177

   

  •  Aparatura de verificare

         - mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -   Proces-verbal  pentru verificarea calităţii  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  3.1.2.2. Conducte exterioare montate în sol (Conducte preîzolate)

  a) Dimensiuni conducte

  •  Criteriu/Parametru

  -diametrul;

  -  racorduri ÅŸi piese speciale.

  •  Metoda de verificare

  -   prin măsurare directă conform fiÅŸei tehnice ÅŸi/sau de agrement.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de pozare ÅŸi de executare a îmbinărilor.

  •  Gradul de verificare

  -   cel  puÅ£in o verificare pe fiecare tronson de acelaÅŸi diametru.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului ÅŸi NP 029.

  •  Aparatură de verificare

  -  mijloace de măsurare.

  •  Documente încheiate

  -    Proces  verbal  de  verificare -  constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  178                                                                                                     

  b) Patul conductelor

  •  Criteriu/Parametru

  -    aspectul; 

  -    existenÅ£a ÅŸi uniformitatea stratului de aÅŸezare (dacă este 

  cazul).

  •  Metoda de verificare                                  

  -vizual.

  •  Momentul verificării                                          

  -  înainte de pozarea conductelor.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului ÅŸi NP 029.

  •  Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate

  -    Proces-verbat   pentru   verificarea   calităţii   lucrărilor ascunse (Anexa I V.2).

   

  c) Panta conductelor

  •  Criteriu/Parametru                                                         

  -sensul pantei;    

  -mărimea pantei.                                                 

  •           Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  179

   

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate                           

  -  să corespundă prevederilor proiectului ÅŸi NP 029.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -    Proces-verbal   pentru   verificarea   calităţii    lucrărilor ascunse (Anexa IV.2).

  3.1.2.3. Conducte exterioare montate aerian a) Dimensiuni estacade

  •  Criteriu/Parametru

  -  dimensiuni elemente componente estacadă (stâlpi, rigle, tălpi, întărituri etc.).

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

             • Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit alte valori (dimensiuni ÅŸi toleranÅ£e) decât cele prevăzute în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constaîare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  180

  b) Dimensiuni suporţi pe estacade

  •  Criteriu/Parametru

  -    dimensiuni pentru fiecare tip de suport; 

  -    distanÅ£a între suporÅ£i.

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit alte valori (dimensiuni ÅŸi toleranÅ£e) decât cele prevăzute în proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  c) Panta conductelor

  •  Criteriu/Parametru

  -sensul pantei;

  -mărimea pantei.                                                     

  •  Metoda de verificare

  -sensul: vizual;

  -  mărimea pantei: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -    după pozarea conductelor;

  -    înainte de proba de etanÅŸeitate.

  181

   

  •  Gradul de verificare

  -  măsurare la flecare suport tip estacadă.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  -   schimbarea   sensului   pantei   faţă   de   prevederile proiectului;

  - valori ÅŸi toleranÅ£e ale pantei diferite de cele prevăzute în proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -   Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce      devin ascunse (Anexa IV.2).

  3.1.2.4. Conducte interioare                                       

  a) Sensul ÅŸi valoarea pantei

               • Criteriu/Parametru

  -  sensul pantei; -valoarea pantei.

  •  Metoda de verificare                                               

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  cel puÅ£in o verificare pe fiecare tronson de conductă.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admite:

  - asigurarea golirii ÅŸi dezaerisirii locale a instalaÅ£iei, prin dispozitive ÅŸi armături acolo unde nu se poate asigura panta, în cazul agentului termic apa caldă sau fierbinte;

  182

   

  -   mărirea diametrului conductei în cazul în care nu este posibil evitarea contrapantei în cazul agentului termic abur;

  -   încadrarea în toleranÅ£a de maxim + 10% la valoarea pantei, când nu este indicată în proiect (agent termic apa caldă sau fierbinte).

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a pantei (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

  b) DistanÅ£ele ÅŸi paralelismul între conducte ÅŸi elementele de construcÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  valoarea distanÅ£ei conductă-element finit de construcÅ£ie;

  -   valoarea  distanÅ£ei  între  conductele  de apă caldă/apă fierbinte/abur-elemente de construcÅ£ie din materiale combustibile.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  în cel puÅ£in două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conducta, în punctele de susÅ£inere (ancorare)

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admit:

  -  toleranÅ£a de ± 2 cm la valoarea distanÅ£ei conductă- element finit de construcÅ£ie (când nu este prevăzută în proiect);

  -  distanÅ£ele prevăzute de normativul I 13.

  183

   

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a distanÅ£elor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) PoziÅ£ia ÅŸi distanÅ£ele între conducte

        • Criteriu/Parametru

  -  valoarea distanÅ£ei între conductele de:

  -  apă caldă/apă fierbinte/abur - apă rece;

  -  apa caldă - abur;

  -  apă caldă/apă fierbinte/abur - gaz;

  -  apă caldă/apă fierbinte/abur - electrice;

  -  apă caldă/apă fierbinte/abur - elemente de construcÅ£ie din materiale combustibile.

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după pozare, înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  în cel puÅ£in două puncte diferite, pentru fiecare caz.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admite:

  -  toleranÅ£a de ± 10% pentru distanÅ£a între conducte, când nu este indicată în proiect sau în normativele I 13, I 6, I 7;

  -  distanÅ£ele prevăzute de Normativul 113.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  184

  •  Documente încheiate                               

  -  Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Modul de fixare ÅŸi distanÅ£ele între elementele de susÅ£inere

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul susÅ£inerilor;

  -    distanÅ£a între două elemente succesive de susÅ£inere.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul: vizual;

  -    distanÅ£a: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -    în ca/u l prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare;

  -    în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    nu se admit alte tipuri de elemente de susÅ£inere, faţă de cele prevăzute în proiect;

  -    se admite toleranÅ£a de ± 5 % pentru distanÅ£a între două elemente de susÅ£inere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  •   Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii  lucrărilor (Anexa IV.3).

  185

   

  e) Manşoanele de protecţie

  •  Criteriu/Parametru

  -diametrul interior al manÅŸonului;

  -  lungimea cu care manÅŸonul depăşeÅŸte faÅ£a elementului de

  construcţie.

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -    după înglobarea în elementele de construcÅ£ie; 

  -    înainte de montarea conductelor.                        

  • Gradul de verificare

  -  prin sondaj, minim 50 % din treceri.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admite:

  -   încadrarea în toleranÅ£a de + 10% pentru diametrul interior al manÅŸonului;

  -   încadrarea în toleranÅ£a de ± l0 % pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manÅŸonului depăşeÅŸte pardoseala.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.3).

  f) Montarea compensatoarelor de dilatare

     • Criteriu/Parametru               -tipul;

  -    numărul;

  -    locul de amplasare.

  186

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după montarea conductelor; 

  -    înainte de proba de presiune.

  •         Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea   prevederilor   proiectului   cu   privire   la numărul, tipul ÅŸi locul de amplasare.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.1.2.5. Proba de presiune la rece pentru conducte

  •  Criteriu/Parametru

  -    valoarea presiunii de încercare pe durata probei; 

  -    scurgeri de apă.

  •  Metoda de verificare

  -  prin proba de presiune la rece, conform normativului I 13, InstrucÅ£iunilor Tehnice ISCIR ÅŸi conform fiÅŸelor de agrement pentru conducte din PP, cupru, polietilenă reticulată, Pexal

  •  Momentul verificării

  -    după răcirea liberă până la temperatura mediului ambiant a ultimei îmbinări, realizate prin sudare;

  -    înainte de izolare, mascare etc.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  187

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  - variaÅ£ii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei;

  -   scurgeri   de   apă  vizibile,   pete   de   umezeală   pe conducte, în zona mufelor la îmbinări.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

          • Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.9).

  3.1.2.6. Proba de presiune la cald pentru conductele de apă caldă şi apă fierbinte

  • Criteriu/Parametru

  -    presiunea de încercare; 

  -    scurgeri de apă;

  -    comportarea la dilatare/contractare.

  • Metoda de verificare

  -  prin proba de presiune la cald conform normativului 113.

  • Momentul verificării

  -  după efectuarea probei la rece;

  -    înaintea   finisării   (vopsirii,   izolării),   mascării   sau închiderii elementelor de instalate în canale nevizitabile sau în ÅŸanÅ£uri, în pereÅ£i sau planÅŸee cu excepÅ£ia elementelor înglobate în elementele de construcÅ£ii (serpentine sau conducte în pereÅ£i, plafoane sau pardoseli) după închiderea completă a clădirii.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  188

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  -  variaÅ£ii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei;

  -  scurgeri de apă vizibile pe tot traseul;

  -  deformări  sau deplasări în punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.10).

  3.1.2.7. Protecţia anticorozivă

  •  Criteriu Parametru

  -    respectarea tehnologiei de protecÅ£ie anticorozivă (pregăti­ rea suprafeÅ£elor, aplicarea stratului de grund); 

  -    aspect.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -   după proba de presiune/etanÅŸeitate;

  -   înainte de mascare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  nerespectarea tehnologiei de protecÅ£ie anticorozivă;

  -  neuniformităţi (băşici, încreÅ£ituri), discontinuităţi.

  •  Aparatura de verificare

  189

   

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.1.3. Conducte de alimentare combustibil a) Aspectul ÅŸi natura materialului

  • Criteriu/'Parametru

  -tipul materialului;

  -  aspectul materialului.

  • Metoda de verificare

  -vizual:

  -  pentru conductele din PP conform fiÅŸei de agrement;

  -  pentru conductele de oÅ£el conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 7656.

             • Momentul verificării

  -  înainte de executarea îmbinărilor.

  • Gradul de verificare

  -   100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect);

  -  defecte (fisuri, deformări, arsuri);

  -  neuniformitate de culoare pentru conductele din PP.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  190

  b) Dimensiunile                              

  •  Criteriu/Parametru

  -  diametrul conductei.

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă:

  - pentru conductele din PP conform fiÅŸei de agrement;

  -  pentru conductele de oÅ£el conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 7656.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de executarea îmbinărilor.

  •  Gradul de verificare

  -cel puţin o verificare pe flecare tronson de acelaşi diametru.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloacele de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Traseul conductelor

  •  Criteriu/Parametru                                                  

  -    locul de amplasare;

  -    respectarea interdicÅ£iilor privind amplasarea în casa scării de evacuare, pe căile de evacuare ÅŸi în staÅ£iile pompelor de incendiu.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.                                                                      

  •  Momentul verificării

  -  după pozare.

  191

   

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii ele admisibilitate

  -  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.2. Montarea armăturilor

  a) Tipul armăturii şi locul de montare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul armăturii;

  -  amplasarea.

  •   Metoda de verificare             -vizual.

  •   Momentul verificării

   

  -    după montarea în instalaÅ£ie;

  -    înainte de proba de presiune.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -     respectarea    prevederilor    proiectului    privind    tipul armăturii ÅŸi locul ei de amplasare.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  192

  b) Accesul ÅŸi posibilitatea de manevrare

  •  Criteriu/Parametru

  -  spaÅ£iul de acces ÅŸi manevră.

  •  Metoda de verificare

  -    vizual;

  -    prin acÅ£ionare directă.

  •  Momentul verificării

  -    după montarea în instalaÅ£ie;

  -    înainte de probare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  posibilitatea de acces ÅŸi manevră.

  •    Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.3. Montarea corpurilor de încălzire a)Tipul, calitatea ÅŸi integritatea

  •  Criteriu/Parametrii

  -tipul;

  -    numărul de elemente;

  -    aspectul.

  •  Metoda de verificare

  -tipul: vizual;

  -   aspectul corpurilor de încălzire (conform normei de produs, fiÅŸei de agrement).

  193

   

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionare;

  -    înainte de fixare.

   

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului privind tipul;

  -    încadrarea în condiÅ£iile de admisibilitate prevăzute de norma de produs sau fiÅŸa de agrement.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare;

  -    distanÅ£ele minime faţă de elementele de construcÅ£ie.

  •  Metoda de verificare

  -    locul de amplasare: vizual;       

  -    distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionare;

  -    înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea distanÅ£elor ÅŸi toleranÅ£elor indicate în proiect;

  -    încadrarea în toleranÅ£ele prevăzute de norma de produs sau fiÅŸa de agrement;

  194

  -  respectarea condiÅ£iilor de amplasare din punct de vedere al protecÅ£iei împotriva incendiilor prevăzute de Normativul I 13 ÅŸi adoptate în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Modul de fixare

  • Criteriu/Parametru

  -  tipul elementelor de fixare;. - rigiditatea fixării.                

  • Metoda de verificare

  -  tipul elementelor de fixare: vizual;

  -  rigiditatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile ÅŸi a înglobării fixe în elementele de construcÅ£ii.

  • Momentul verificării

  -    după fixare;

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare                                           

  -  bucată cu bucată.                                           

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea tipului de fixare;

  -    stabilitatea corpului de încălzire ÅŸi a accesoriilor (armături de închidere, reglare, golire).

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  195

   

  d) Modul de racordare

  •  Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după fixare;

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -bucată cu bucată.                                            

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea soluÅ£iei de racordare prevăzută în proiect.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

                      - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  3.4. Montarea echipamentului

  3.4.1. Cazane

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul; -parametrii tehnici.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu­ mentele însoÅ£itoare, în cartea cazanului sau în fiÅŸa de agrement.

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea pe postament, pe locul de montaj;

  196

  -  înainte de fixarea definitivă.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile

  proiectului sau în fiÅŸa de agrement.

  •      Aparatura de verificare          

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).                                                    

  c) Amplasarea în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare;

  -    poziÅ£ia de montare; -cotele de montaj.

  •  Metoda de verificare

  -    locul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;

  -    distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării                                         

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.                    

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului, a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului sau a celor din fiÅŸa de agrement, a normativului I 13 ÅŸi instrucÅ£iunii ISCIR CI.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  197

   

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

        c) Postamentul

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;            -dimensiunile;

  -  elemente de preluare a vibraÅ£iilor.

  •  Metoda de verificare

  -tipul: vizual;

  -  dimensiunile: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de poziÅ£ionarea cazanului.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  ~ respectarea prevederilor proiectului şi a.instrucţiunilor tehnice ale producătorului sau a fişei de agrement;

  -  nu se admit toleranÅ£e mai mari de 5 % faţă de dimensiu­ nile indicate de proiectant/producător.

  •  Aparatura de verificare

    mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).         

     • Documente încheiate

             - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  198                                                                                                    

  d)  Aparate de măsură, control ÅŸi siguranţă

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  poziÅ£ia de montare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării                                                 

  -  după fixarea cazanului.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.                                                  

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate                                          

  -   respectarea  prevederilor proiectului,  a  instrucÅ£iunilor ISCIR ÅŸi fiÅŸei de agrement.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  e) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după execuÅ£ia legăturilor;

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  199

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea  prevederilor  proiectului,  a   instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului, a fiÅŸei de agrement ÅŸi a instrucÅ£iu­- nilor ISCIR.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4.2. Arzătoare

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

             • Criteriu/Parametru                 -tipul;

  -  parametrii tehnici.

  • Metoda de verificare

  -    vizual,   prin   verificarea   datelor   tehnice   înscrise   în documentele însoÅ£itoare, în fiÅŸa tehnică sau fiÅŸa de agrement.

  • Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionarea pe locul de montaj;

  -    înainte de fixarea definitivă.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului sau ale fiÅŸei de agrement.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  200

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie                                         

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare;

  -    poziÅ£ia de montare.                                                    

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului, a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului sau a celor din fiÅŸa de agrement, a normativului I 13 ÅŸi instrucÅ£iunii ISCIR CI.           

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  c) Modul de racordare în instalaÅ£ie

   

  •  Criteriu/Parametru

  - schema de funcţionare.

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după fixare (inclusiv accesorii);

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  201

   

  •           Gradul de verificare   

  -  bucată cu bucată .

  •           CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea  prevederilor  proiectului,   a   instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului, a fiÅŸei de agrement ÅŸi a instrucÅ£iu­ nilor 1SCIR.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

         3.4.3. Sisteme de expansiune

  (module sau vase de expansiune închise/deschise)

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -parametrii tehnici.

            • Metoda de verificare

  -  vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu-­ mentele însoÅ£itoare, a instrucÅ£iunilor tehnice date de producător ÅŸi/sau în fiÅŸa de agrement.

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie;

  -    înainte de fixarea definitivă.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului, a normativului l 13, instrucÅ£iunilor ISCIR ÅŸi STAS

  7132.

  202

  • Aparatura de verificare             

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).     

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare;

  -    poziÅ£ia de montare;

  -    cotele de montare.

  • Metoda de verificare

  -    locul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;

  -    cotele de montare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului, a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului sau ale fiÅŸelor de agrement.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  203

   

  c) Elemente de montare ( suporturi) pentru sistemul de expansiune

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    dimensiunile;

  -    cotele de montare.

  • Metoda de verificare                                             .

  -    tipul: vizual;

  -    dimensiunile ÅŸi cotele de montare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  înainte de poziÅ£ionarea sistemului de expansiune (modu­ lul sau vasul de expansiune).

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.                  

  •          Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-consîatare a calităţii lucrărilor      (Anexa IV.3).

  3.4.4. StaÅ£ia de tratare a apei de alimentare                         

  (dedurizare, dozare)

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

           •Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  parametrii tehnici.

  204

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionarea pe locul de montaj;

  -    înainte de fixarea definitivă.

  •  Gradul de verificare                                       

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice cu prevederile proiectului ÅŸi a fiÅŸei de agrement.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare;

  -    poziÅ£ia de montare.

  •  Metoda de verificare                                            

  -vizual.                                                            

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  •  Gradul de verificare                               

  -100%.                                                                    

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului, a normativului I 13, a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului ÅŸi ale fiÅŸelor de agrement.

  205

   

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor ( Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3).

  c) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  schema tehnologică.

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -    după fixare (inclusiv accesorii);

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

   

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată (pe elemente componente).

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea  prevederilor  proiectului,   a  instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului, a fiÅŸei de agrement ÅŸi a normati­- vului l 13.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4.5. Pompe

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  parametrii tehnici.

  206

  • Metoda de verificare

  -  vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei datelor tehnice înscrise pe eticheta pompei cu cele din proiect.

   

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie;                 

  -    îînainte de fixarea definitivă.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare;

  -    poziÅ£ia de montare;

  -cotele de montaj.                                               

  •           Metoda de verificare  

  -    locul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;

  -    distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  207

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor

  • Criteriu/Parametru

  -  tipul; -dimensiunile.

      • Metoda de verificare

                  -tipul: vizual;

  -  dimensiunile: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  înainte de poziÅ£ionarea pompei.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului;

  -    nu se admit toleranÅ£e mai mari de 5 % faţă de dimensiu­ nile indicate de proiectant/producător.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  208

  d) Modul de racordare în instalaÅ£ie                         

  •  Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.   

  •  Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după execuÅ£ia legăturilor;

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4.6. Compresoare

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  parametrii tehnici.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu­- mentele însoÅ£itoare ÅŸi pe eticheta compresorului.

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie;

  -    înainte de fixarea definitivă.

  209

   

  • Gradul de verificare       

  -  100 %.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  • Criteriu /Parametru

  -  locul de amplasare;

  -  poziÅ£ia de montare; -cotele de montaj.

  • Metoda de verificare

                   - locul ÅŸi poziÅ£ia de montare; vizual;

  -  distanÅ£ele: prin măsurare directa.

  • Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

                                                                                                           • Aparatura de verificare

  '- mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  210

  c) Postamentul şi elementele de amortizare a zgomotelor şi a vibraţiilor

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul;

  -    dimensiunile.

  •  Metoda de verificare

  -  tipul: vizual;

   

  -  dimensiunile: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de poziÅ£ionarea compresorului.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului;

  -    nu se admit toleranÅ£e mai mari de 5 % faţă de dimensiu­ nile indicate de proiectant/producător.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.

   

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  • Momentul verificării                                                

  -  după execuÅ£ia legăturilor;

  211

   

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4.7. Schimbătoare de căldură a) Tipul şi parametrii tehnici

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  parametrii tehnici.

  • Metoda de verificare

  -    vizual,   prin   verificarea  datelor  tehnice  înscrise  în documentele însoÅ£itoare ÅŸi pe eticheta schimbătorului.

  • Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie;

  -    înainte de fixarea definitivă.

   •Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.

  • Aparatura de verificare 212

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru                                                   

  -  locul de amplasare;

  -  poziÅ£ia de montare; -cotele de montaj.

  •  Metoda de verificare

  -    locul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;

  -    distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare

  213

   

  •   Metoda de verificare            - vizual.

  •   Momentul verificării

   

  -    după execuÅ£ia legăturilor;

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor {Anexa IV.3).

  d) Izolaţia

  •  Criteriu/Parametru            - tipul izolaÅ£iei;

  -  grosimea izolaÅ£iei; -existenta protecÅ£iei izolaÅ£iei.

  •  Metoda de verificare

  -tipul: vizual;

  -    grosimea: prin măsurare directă.     ·Momentul verificării

  -    după proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  pentru flecare schimbător.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  - alte tipuri de izolaÅ£ie (faţă de cea prevăzută în proiect sau de producător);

  214

  - grosimi diferite faţă de prevederile proiectului sau producătorului

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  e) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -după fixare;

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.                    

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verifîcare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  215

   

  3.4.8. Distribuitoare-colectoare

  a) Dimensiunile

  •           Criteriu/Parametru

  -    diametrul;

  -    diametrul/numărul racordurilor.

            • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  înainte de montarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.3).

  b) Amplasarea

  • Criteriu/Parametru

  -  poziÅ£ia ÅŸi locul de montare; -cotele de montaj.

  • Metoda de verificare

  -    poziÅ£ia ÅŸi locul de montare: vizual;

  -    distanÅ£a între elemente: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  - după montare;

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  216                                                                                                  

  • Gradul de verificare    

  -  100 %.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    nu se admit abateri de la prevederile proiectului;

  -    se admite depăşirea cu 5 % a distanÅ£elor între elementele componente  ÅŸi  elementele de construcÅ£ie,  în cazul  în care proiectul nu le indică.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Aparate de semnalizare ÅŸi control

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  217

   

  d) Suporţi de susţinere a distribui t orului-colec torului

  •           Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  amplasarea.

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionare;

  -    înainte de fixarea definitivă.

   

  •   Gradul de verificare '           - 100%.

  •   CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea tipului de suport, a materialelor ÅŸi dimensiu­ nilor prevăzute în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4.9. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  poziÅ£ia de montare.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  -   • Momentul verificării

  -  după montare. 218

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea  prevederilor  proiectului,  a   instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorilor sau a fiÅŸei de agrement.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.5. Proba de presiune la rece

  • Criteriu/Parametru

  -  presiunea de încercare; -scurgeri de apă.

  • Metoda de verificare

  -    prin proba de presiune la rece:             

  -    pentru conducte din PP conform fiÅŸei de agrement;

  -    pentru conducte din alte materiale conform I 13.

  • Momentul verificării

  -    după racordarea echipamentelor din centrala termică, punctele termice, reÅ£elele de conducte ÅŸi aparatele consumatoare de căldură (corpuri statice, agregate, suprafeÅ£e de încălzire);

  -    înainte  de  finisarea  elementelor   instalaÅ£iei   (izolare, vopsire), de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în ÅŸanÅ£uri, pereÅ£i, planÅŸee. pardoseli, de mascare sau înglobare în elemente de construcÅ£ie;

  -    în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  219

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit;

  -  variaÅ£ii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei;

  -  scurgeri de apă vizibile pe tot traseul ÅŸi la îmbinări;

  -  se admite:

  - efectuarea probei fără corpurile de încălzire a căror rezistenÅ£a nominală corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât restul instalaÅ£iei.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de presiune la rece (Anexa IV.9).

  3.6. Proba de presiune la cald

  • Criteriu/Parametru

  -    presiunea de încercare;

  -    scurgeri de apă;

  -    comportarea la dilatare/contractare.                              

  · Metoda de verificare

  -  prin proba de presiune la cald conform normativului I13.

  • Momentul verificării

  -  după efectuarea probei la rece;

  -    înaintea   finisării   (vopsirii,   izolării),   mascării   sau închiderii elementelor de instalaÅ£ie în canale nevizitabile sau în ÅŸanÅ£uri, în pereÅ£i sau planÅŸee cu excepÅ£ia elementelor înglobate în elementele de construcÅ£ii (serpentine sau conducte în pereÅ£i, plafoane sau pardoseli), după închiderea completă a clădirii.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  220

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit:

  -  variaÅ£ii  de  presiune  mai  mari  de  5 %  faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei;

  - scurgeri de apă vizibile pe tot traseul ÅŸi la îmbinări;

  -  deformări sau deplasări în punctele fixe datorită d i l atăr i l or/contractăr i l or.

  •  Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurare a presiunii şi temperaturii (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  - Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV.10).

  3.7. Proba de eficacitate

  •  Criteriu/Parametru

  - gradul de încălzire.

  • Metoda de verificare

  - prin proba de eficacitate conform normativului I 13.

  • Momentul verificării

  - după efectuarea probelor la rece ÅŸi la cald (când temperatura exterioară este sub 0°C ÅŸi valoarea medie zilnică nu variază cu mai mult de ± 3°C).

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  - conform normativului I 13.

  • Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurare a temperaturii (Anexa III).

  221

   

  •  Documente încheiate

  -   Proces-verbal pentru proba de presiune la cald (Anexa IV. 10).

  3.8. Proba de funcţionare

  •  Criteriu/parametru

  -   pentru toate instalaÅ£iile:

  -debitul de apă;

  - presiunea de încercare;                    

  - temperatura de încercare;                

  -         pierderile de apă;

  -         nivelul de zgomot produs de armături.

  -   pentru  instalaÅ£iile de alimentare cu agent termic apă caldă/fierbinte:

  -  temperatura apei;

  -  funcÅ£ionarea aparatelor de încălzire.

  -  pentru instalaÅ£iile de alimentare cu agent termic abur:

  -   condiÅ£iile de scurgere a condensului;

  -  presiunea aburului;

  -  funcÅ£ionarea aparatelor de încălzire, -pentru cazane:

  -  funcÅ£ionarea alimentării cu combustibil;

  -  funcÅ£ionarea arzătoarelor;

  -  funcÅ£ionarea instalaÅ£iei automate de aprindere;

  -  funcÅ£ionarea dispozitivelor de reglare si de eliminare a fumului;

  -  funcÅ£ionarea elementelor de închidere/deschidere ÅŸi de siguranţă ale cazanului;

  -  pentru instalaÅ£iile de preparare a apei calde:

  - temperatura de intrare/ieşire a apei la schimbătoarele de căldură;

  -  pentru aparatele de măsură ÅŸi control:

  - indicarea corectă a datelor.

  222                                                                                                    '

  •  Metoda de verificare      

     - funcÅ£ionarea întregii instalaÅ£ii, vizual;

  -   debitul ÅŸi temperatura conform 113;

  -   presiunea de încercare, prin măsurare;

  -   pierderile de apă. prin proba de etanÅŸeitate, conform I 13;

  -   nivelul de zgomot produs de armături: conform STAS 10968/2;

  -   funcÅ£ionarea aparatelor de încălzire, prin  manevrarea elementelor de acÅ£ionare/reglare ÅŸi vizual;

  -   condiÅ£iile de scurgere, vizual;

  -   presiunea de pornire/oprire a pompelor, prin măsurare;

  -   presiunea creată de compresor, prin măsurare;

  -    funcÅ£ionarea elementelor de închidere/deschidere a rezer­ vorului de zi de combustibil, prin acÅ£ionare directă a robinetelor, de închidere/deschidere ÅŸi prin controlul vizual al nivelului de combustibil;

  -   temperatura gazelor de ardere, prin măsurare;

  -    temperatura de intrare/ieÅŸire a apei la schimbătoarele de căldură, prin măsurare;

   

  -      temperatura   ÅŸi   presiunea   la  distribuitoare-colectoare, vizual;

  -      funcÅ£ionarea   instalaÅ£iei   de  automatizare  (acolo  unde funcÅ£ionarea este realizată automat).

  • Momentul verificării

  -  după încheierea execuÅ£iei instalaÅ£iei.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  încadrarea în valorile ÅŸi toleranÅ£ele prevăzute în proiect pentru debit, temperatură, presiune. Pentru toleranÅ£ele nepreci­ zate se admit următoarele valori:

  ± 10% pentru debite;

  ± 5 % pentru temperaturi ÅŸi presiuni.

  -  lipsa scurgerilor vizibile de apă prin neetanÅŸeităţi;

  223

   

  - funcÅ£ionarea în parametrii normali a elementelor instala­Å£iei conform:

  - Instrucţiuni tehnice ISCIR - pentru recipiente sub presiune, supape de siguranţă destinate echipării cazanelor şi recipienţilor sub presiune;

  -Normativ I 13;

  -  FiÅŸele de agrement pentru echipamentul din dotare;

  -  STAS 5738/1 ÅŸi STAS 5738/2 - pentru pompe;

  -  Normativ C 342 - pentru termoizolaÅ£ii la elementele de instalaÅ£ii;

  -  Normativ pentru proiectarea centralelor termice mici

  -  IPCT;

  -  STAS 54, STAS 1308 sau STAS 3317 - pentru combustibil lichid, gaz sau solid;

  -  STAS10400/1 - pentru robinete de reglare cu ventil;

  -  STAS 1676 - pentru radiatoare din fontă.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a debitului, temperaturii, presiunii ÅŸi nivelului de zgomot.

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de funcÅ£ionare a instalaÅ£iei (Anexa IV.6).

  224

  Anexa 1-IV

  Documente de referinţă

  STAS 402 Fitinguri pentru Å£evi cu etanÅŸare în filet. Dimensiuni ÅŸi toleranÅ£e.

  STAS 404/1      Å¢evi de oÅ£el, fără sudură, laminate la cald. STAS 471           Fitinguri din fontă maleabilă. Nomenclator.

  STAS 523/1 Ţevi rotunde trase din cupru. Condiţii tehnice de calitate.

  STAS 530/1      Å¢evi de oÅ£el, fără sudură, trase sau laminate la rece.

  STAS 1056 Armături pentru gaze naturale. Robinet cu cep cu mufe. Dimensiuni.

  STAS 1155 Planşe pentru armături şi conducte. Tipuri, presiuni şi diametre nominale.

  SR ISO 1167 Å¢evi din materiale plastice pentru transportul lichide­lor. Determinarea rezistenÅ£ei la presiune interioară.

  STAS 1180 Armături industriale din fontă ÅŸi oÅ£el. Robinete de închidere cu sertar ÅŸi robinete de închidere cu ventil. CondiÅ£ii tehnice speciale de calitate.

  STAS 1601 Armături industriale din fonte. Robinete cu cep. Condiţii tehnice speciale de calitate.

  STAS 1702 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reţinere cu clapă şi robinete de reţinere cu ventil. Condiţii tehnice speciale de calitate.

  225

   

  STAS 1797/2    InstalaÅ£ii de încălzire centrală. Dimensionarea radia­toarelor de fontă.

  STAS 1907/1    InstalaÅ£ii de încălzire. Calculul necesarului de căldura. PrescripÅ£ii de calcul.

  STAS 1907/2 InstalaÅ£ii de încălzire. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare convenÅ£ionale de calcul.

  STAS 2099       Elemente pentru conducte. Diametre nominale.

  STAS 2250 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presi­uni de încercare ÅŸi presiuni de lucru maxime admisibile.

  SR ISO 3126    Å¢evi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor.

  STAS 3417 CoÅŸuri ÅŸi canale de rum pentru instalaÅ£ii de încălzire centrală. PrescripÅ£ii de calcul termotehnic.

  SR ISO 3458    Asamblări între fitinguri ÅŸi Å£evi de polipropilenă (PP)                     sub presiune, încercarea de etanÅŸeitate la presiune

  interioară.

  SR4839            InstalaÅ£ii de încălzire. Numărul anual de grade-zile.

  SR ISO 5210 Robinetărie industrială. Prinderea acţionărilor multitur la robinete.

  STAS 5560       Fitinguri filetate din oÅ£el. Mufe pentru Å£evi.

  STAS 5738/1 Pompe centrifuge, diagonale ÅŸi axiale, încercări. Clasa C.

  STAS 5738/2 Pompe centrifuge, diagonale ÅŸi axiale, încercări. Clasa B.

  226

  SR ISO 6552    Separatoare  automate  pentru eliminat condensatul.

  Definirea termenilor tehnici.

  STAS 6898/1 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz general.

  STAS 6898/2 Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 2: Ţevi de conducte.

  SR ISO 7121     Robinete cu sferă, de oÅ£el, cu flanÅŸe.

  STAS 7132 InstalaÅ£ii de încălzire centrală. Măsuri de siguranţă la instalaÅ£iile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115°C.

  STAS 7335/3    Izolarea exterioară cu bitum a conductelor de oÅ£el.

  STAS 7335/6 Conducte metalice îngropate. Protejarea conductelor la subtraversări cu ape ÅŸi la treceri prin cămine.

  STAS 7656      Å¢evi de oÅ£el sudate longitudinal pentru instalaÅ£ii.

  STAS 7941 Ţevi pătrate şi dreptunghiulare din oţel sudate longitudinal.

  STAS 8019      Rezervoare pentru combustibil lichid.

  STAS 8382 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reţinere cu clapă. Condiţii tehnice speciale de calitate.

  STAS 8726 Ţevi de oţel sudate longitudinal, trase sau laminate la rece.

  STAS 9377 Ţevi de oţel fără sudură pentru schimbătoare de căldură.

  SR ISO 9765 Ţevi din oţel sudate sub strat de flux, utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete a sudurii pentru

  227

   

  detectarea     imperfecÅ£iunilor     longitudinale     ÅŸi/sau transversale.

  SR ISO 10332 Å¢evi din oÅ£el fără sudură ÅŸi sudate (cu excepÅ£ia Å£evilor sudate sub strat de flux) utilizate la presiune. Exami­narea cu ultrasunete pentru verificarea etanÅŸeităţii.

  SR ISO 11484 Å¢evi de oÅ£el utilizate Ia presiune. Clasificarea ÅŸi certi­ficarea personalului pentru examinări nedistructive.

  SR ISO 11496 Ţevi de oţel fără sudură şi sudate, utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete a capetelor ţevii pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare.

  STAS 11750 Armături industriale din fontă ÅŸi oÅ£el. Robinete de închidere. Tipuri, presiuni nominale ÅŸi diametre.

  STAS 1175 î Armături industriale din fontă ÅŸi oÅ£el. Robinete de reÅ£inere. Tipuri, presiuni nominale ÅŸi diametre.

  STAS 11752 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de comutare. Tipuri, presiuni nominale şi diametre.

  STAS 11753 Armături industriale din fontă şi oţel. Robinete de reglare. Tipuri, presiuni nominale şi diametre.

  STAS 11984 InstalaÅ£ii de încălzire centrala. SuprafaÅ£a echivalentă termic a corpurilor de încălzire.

  SR EN 26554 Separatoare automate pentru eliminat condensatul, cu flanşe. Lungimi de legătura faţă-la-faţă.

  SR EN 26704 Separatoare automate pentru eliminat condensatul. Clasificare.

  I 13                   Normativ pentru proiectarea ÅŸi executarea instalaÅ£iilor

  de încălzire centrală.

  228

  I13/1                 Normativ pentru exploatarea instalaÅ£iilor de încălzire

  centrală.

  I 29                   InstrucÅ£iuni tehnice pentru proiectarea instalaÅ£iilor de

  încălzire perimetrală la clădiri industriale.

  135                   InstrucÅ£iuni tehnice pentru proiectarea, executarea ÅŸi

  exploatarea instalaÅ£iilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oÅ£el ROTERM.

  I 36                   InstrucÅ£iuni tehnice pentru proiectarea automatizării

  instalaţiilor din centrale şi puncte termice.

  l 37                   InstrucÅ£iuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin

  diafragme a instalaţiilor şi reţelelor termice cu apă caldă şi fierbinte.

  140                   InstrucÅ£iuni    tehnice    pentru    utilizarea    convecto-

  radiatoarelor tip  panou  în  instalaÅ£iile  de încălzire centrală.

  C 1

  C 4                   InstrucÅ£iuni ISCIR.

  C 15

  NP 029            Normativ  de  proiectare  pentru   reÅ£ele  termice   cu

  conducte preizolate montate în sol, utilizate la transportul agentului termic de încălzire ÅŸi a apei calde de consum.

  229

   

  Caiet InstalaÅ£ii  V-

  Instalaţii de ventilare,

  climatizare ÅŸi încălzire cu aer cald

  Cuprins

  1.     Domeniul de aplicare.........................................................    233

  2.     Documente de referinţă ......................................................... 233

  3.     Controlul calităţii lucrărilor de instalaÅ£ii............................    234

  3.1.  Montarea canalelor de aer ÅŸi a pieselor speciale ...... .-......     234

  3.1.1.         Prevederi comune................................................     234

  3.1.2.         Canale montate aparent .......................................     241

  3.1.3.         Canale montate în ghene/plafoane false..................... 241

  3.1.4.  Canale montate în aer liber sau în spaÅ£ii umede ......     242

  3.2.  Montarea dispozitivelor de închidere, reglare ÅŸi accesoriile canalelor de aer............................................     243

  3.2.1.  Montarea clapetelor de reglare ÅŸi ÅŸibărelor ............     243

  3.2.2.          Montarea clapetelor de închidere (cu acÅ£ionare manuală sau automată, antifoc, antifum) ................... 243

  3.2.3.          Montarea ramelor cu jaluzele (opuse, paralele) ......... 244

  3.2.4.          Montarea colurilor cu aripioare de dirijare

  (profilate sau neprofilate)......................................... 245

  3.2.5.          Montarea capacelor de vizitare ÅŸi curăţire................. 245

  3.2.6.          Punctele de măsurare..........................................     246

  3.2.7.          Montarea compensatoarelor de dilatare.................     247

  230

  3.3. Montarea gurilor de refulare ÅŸi aspiraÅ£ie .........................  248

  3.3.1.  Grile de refulare (simplă/dublă deflecÅ£ie),

  de transfer, de introducere................................... 248

  3.3.2.  Anemostate......................................................... 249

  3.3.3.  Panouri de refulare .............................................  249

  3.3.4.  Fante de aer (introducere/absorbÅ£ie)...................... 250

  3.3.5.  Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor) ....................................  251

  3.3.6.  Guri de refulare (pe două sau trei direcÅ£ii) sau

  pentru ventilare transversală ...............................  252

  3.3.7. Prize de aer (de perete, de acoperiÅŸ, guri de

  evacuare în exterior)........................................... 252

  3.4. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre, panouri, trape etc.)......................................................... 253

  3.5.  Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată .. 254

  3.5.1.  Grile de absorbÅ£ie din încăperi ..............................  254

  3.5.2.  CoÅŸuri de evacuare (individuale, cu colector

  central ÅŸi deversor).............................................. 255

  3.5.3.  Deflectoare ........................................................  255

  3.5.4.  Luminatoare........................................................ 256

  3.5.5.  Căciuli de protecÅ£ie pentru canale de aer............... 257

  3.6.  Montarea dispozitivelor de ventilare locală ......................  258

  3.6.1.  Hote ...................................................................  258

  3.6.2.          AbsorbÅ£ii marginale, niÅŸe de laborator ...................  258

  3.6.3.  DuÅŸuri ÅŸi perdele de aer....................................... 259

  3.7.  Montarea echipamentelor componente ale instalaÅ£iei

  de ventilare ÅŸi climatizare............................................... 260

   

  231

   

  3.7.1.  Ventilatoare .......................................................   260

  3.7.2.  Baterii de încălzire ÅŸi răcire..................................   261

  3.7.3.  Filtre de aer.......................................................... 261

  3.7.4.  Separatoare de praf............................................... 262

  3.7.5.  Camere de umidificare ......................................... 263

  3.7.6.  Ventiloconvectoare............................................... 264

  3.7.7.  Aparate cu inducÅ£ie (climaconvectoare).................. 265

  3.7.8.  Aparate cu amestec.............................................. 265

  3.7.9.  Atenuatoare de zgomot.......................................... 266

  3.7.10. Recuperatoare de căldură ................................... 267

  3.7.13. Instalaţia de alimentare........................................ 268

  3.8. Montarea aparatelor pentru ventilare ÅŸi încălzire................ 269

  3.8.1.  Aeroterme pentru abur/apă caldă, fierbinte............. 269

  3.8.2.  Generatoare de aer cald ......................................   270

  3.8.3.  Dulapuri pentru încălzire.......................................   270

  3.8.4.  Ventilatoare de acoperiÅŸ ......................................   271

  3.8.5.  InstalaÅ£ia de alimentare........................................   272

  3.9. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare ..................... 273

  3.9.1.  Aparate de răcire ................................................. 273

  3.9.2.  Aparate de climatizare.......................................... 274

  3.9.3.  InstalaÅ£ia de alimentare.......................................... 275

   

  3.10.   Aparate de automatizare, măsură ÅŸi control .................... 276

  3.11.   Proba de funcÅ£ionare .................................................... 276

  Anexa 1-V................................................................................ 279

  232

   

  1. DOMENIUL DE APLICARE

  Metodele de verificare a calităţii lucrărilor ÅŸi de pregătire a recepÅ£iei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de instalaÅ£ii de ventilare ÅŸi climatizare destinate construcÅ£iilor:

  -  Sisteme de ventilare naturală organizată la clădiri civile

  ÅŸi industriale;

  -    InstalaÅ£ii de ventilare mecanică simplă sau combinată;

  -    InstalaÅ£ii de climatizare parÅ£ială;

  -    InstalaÅ£ii de climatizare "numai aer”/”aer apă";

  -    InstalaÅ£ii de încălzire cu aer cald;

  -    InstalaÅ£ii de desceÅ£are;

  -    InstalaÅ£ii de desprăfuire;

  -    InstalaÅ£ii de ventilare locală prin absorbÅ£ie/refulare;

  -    InstalaÅ£ii de supraumidificare;

   

  -    InstalaÅ£iile de evacuarea fumului ÅŸi gazelor fierbinÅ£i în caz de incendiu;

  -    InstalaÅ£ii de ventilare de înaltă presiune.

  Nu fac obiectul prezentului normativ:

  -    InstalaÅ£iile de ventilare din mine;

  -    InstalaÅ£iile de ventilare de proces;

  -    InstalaÅ£iile de transport pneumatic;

  -  InstalaÅ£iile de climatizare pentru automobile, autocare,

  trenuri, vapoare;

  -    InstalaÅ£iile de avarie;

  -    InstalaÅ£iile de ventilare pentru unităţi nucleare sau care

  folosesc izotopi radioactivi.

  2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în Anexa 1-V.

  233

   

  3. CONTROLUL CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR DE INSTALAÅ¢II

  Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării:

  -    canalelor de aer ÅŸi a pieselor speciale;

  -    dispozitivelor de închidere, reglare ÅŸi accesoriilor canalelor de aer;

  -    gurilor de refulare ÅŸi aspiraÅ£ie;

  -    dispozitivelor de protecÅ£ie a gurilor de desfumare (ÅŸibăre, panouri, trape etc.);

  -    dispozitivelor de ventilare naturală organizată;

  -    dispozitivelor de ventilare locală;

  -    echipamentelor componente ale instalaÅ£iei de ventilare ÅŸi climatizare;

  -    aparatelor pentru ventilare ÅŸi încălzire;

  -    aparatelor de răcire ÅŸi climatizare;

  -    aparatelor de automatizare, măsură ÅŸi control.

  La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcÅ£ionare a întregii instalaÅ£ii.

  3.1. Montarea canalelor de aer ÅŸi a pieselor speciale

  3.1.1. Prevederi comune

  a) Aspectul ÅŸi natura materialelor canalelor de ventilare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul materialelor;

  -aspectul materialelor.

  • Metoda de verificare                                              

  -vizual, conform 15.

  234

  •  Momentul verificării

  - înainte de executarea îmbinărilor.                 

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în

  proiect);

  -  defecte (fisuri, arsuri sau cojeli);

  -  neuniformităţi vizibile cu ochiul liber.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Tipul de îmbinare a canalelor de ventilare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul îmbinării; -aspectul îmbinării.

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -  după executarea îmbinărilor, înainte de proba de etanÅŸeitate.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  . nu se admit:

  - alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în

  proiect);

  235

   

  - defecte vizibile (deformări, fisuri, lovituri, abateri de poziÅ£ie între elementele îmbinării).

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  c) Dimensiunile canalelor de ventilare

  • Criteriu/Parametru

  -  dimensiunile canalelor de ventilare.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă:

  .                       - conform STAS 9660;

  - conform normativului I 5.

  • Momentul verificărilor

  -  după executarea îmbinărilor.

  • Gradul de verificare

  -   cel  puÅ£in  o verificare pe fiecare tronson de acelaÅŸi diametru (secÅ£iune dreptunghiulară).

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  236

  d) Proba de etanÅŸeitate a canalelor de ventilare    

  •  Criteriu/Parametru

  -  pierderi de aer la îmbinarea tronsoanelor.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual, prin proba cu fum sau prin proba cu soluÅ£ie de apă cu săpun.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de protecÅ£ia anticorozivă ÅŸi izolare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   nu se admit pierderi de aer nici pe tronsoane, nici la îmbinările tubulaturilor.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -   Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a canalelor de aer la instalaÅ£iile de ventilare-climatizare (Anexa IV.16).

  e) Calitatea protecţiei anticorozive

  • Criteriu/Parametru

  -     respectarea tehnologiei de protecÅ£ie anticorozivă (pregăti­- rea suprafeÅ£elor, aplicarea stratului de grund);

  -     aspect.

  • Metoda de verificare

  -  vizual, conform normativului I 5.

  • Momentul verificării

  -    după proba de etanÅŸeitate;

  -    înainte de mascare.

  237

   

  • Gradul de verificare                                        

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  nerespectarea tehnologiei de protecÅ£ie anticorozivă;

  -  neuniformităţi (băşici, încreÅ£ituri), discontinuităţi.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

       

       f) Traseul canalelor de ventilare          

   

  • Criteriu/Parametru

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  .                - vizual, conform proiectului.

  • Momentul verificării

  -după pozare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  .

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).                                                 

  238

  g) Modul de fixare ÅŸi distanÅ£ele între elementele de susÅ£inere a canalelor de ventilare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul susţinerilor;

  -  distanÅ£a între două elemente succesive de susÅ£inere.

  • Metoda de verificare

  -tipul: vizual, conform proiectului;

  -  distanÅ£a: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    pentru prinderea cu elemente fixe: înainte de pozare;

  -    pentru prinderea cu elemente mobile: după poziÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -   alte tipuri de elemente de susÅ£inere, faţă de cele prevăzute în proiect;

  -   abateri de la verticală mai mari de 2-3 mm pe l metru înălÅ£ime, pentru canalele de aer verticale.

  -  se admit:

  -   toleranÅ£a   de   ± 5 %   pentru   distanÅ£a   între   două elemente de susÅ£inere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  239

   

  h) Izolaţia canalelor de ventilare

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul izolaţiei;

  -    aspectul izolaÅ£iei;

  -    grosimea izolaÅ£iei.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi aspectul izolaÅ£iei: vizual ÅŸi conform normati­ vului I 5;

  -    grosimea: prin măsurare directa.

  •  Momentul verificării

  -    după proba de etanÅŸeitate;

  -    înainte de mascare.

   

  •   Gradul de verificare -100%.

  •   CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri de izolaÅ£ie (faţă de cea prevăzută în proiect);

  -  defecte vizibile, neuniformităţi;

  -  grosimi diferite faţă de prevederile proiectului;

  -  toleranÅ£e la grosime, diferite faţă de prevederile proiectului;

  -  se admite:

  - toleranÅ£a de + 10 % la grosime, când nu este indicată în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

          • Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrăriloi (Anexa IV.3).

  240

  3.1.2. Canale montate aparent                                      

  • Criteriu/Parametru

  -  paralelismul canalelor faţă de elementele de construcÅ£ie.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare.

  • Momentul verificării                                          

  - după montarea canalelor de aer;

  -    înainte de proba de etanÅŸeitate.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   nu se admit abateri de la prevederile proiectului cu privire la paralelismul marginilor canalelor faţă de elementele de construcÅ£ie.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a paralelismului (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.1.3. Canale montate în ghene/plafoane false

  • Criteriu/Parametru

  - posibilitatea de vizitare şi curăţire a canalelor.

  • Metoda de verificare                                               

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -  înainte de acoperirea lor.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  241

   

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  accesibilitatea la locul de montare a canalelor.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verba! pentru verificarea calităţii  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  3.1.4. Canale montate în aer liber sau în spaÅ£ii umede

  •  Criteriu/Parametru

  -    aspectul term o izolaÅ£iei;

  -    aspectul hidroizoiaÅ£iei.

        • Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după proba de etanÅŸeitate.

  •   Gradul de verificare             -100%.

  •   CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului:

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  242

  3.2. Montarea dispozitivelor de închidere, reglare ÅŸi accesoriilor canalelor de aer

  3.2.1.   Montarea clapetelor de reglare ÅŸi si barelor

  • Criteriu/Parametru

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.        

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţi i lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.2.2.   Montarea clapetelor de închidere (cu acÅ£ionare manuală sau automată, antifoc, antifum)

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;                                                                 

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  -    tipul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu prevede­- rile proiectului;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  243

   

  • Momentul verificării                                            

  - după montarea în instalaÅ£ie;

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

  3.2.3. Montarea ramelor cu jaluzele (opuse, paralele)

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare.

               • Metoda de verificare

  -    tipul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu prevede­ rile proiectului;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării                                                                

  . - după montarea în instalaÅ£ie;

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

   

  244

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.2.4. Montarea colurilor cu aripioare de dirijare       (profilate sau neprofilate)

  • Criteriu/Parametru                                                 

  -tipul;                                                                 

  -poziÅ£ia de montaj.                                                      

  • Metoda de verificare                                               

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -  după montarea în instalaÅ£ie,

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.2.5. Montarea capacelor de vizitare şi curăţire

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    numărul;

  -    locul de amplasare;

  -    etanÅŸeitatea.

  245

   

  • Metoda de verificare

  - tipul şi numărul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă;

  -    etanÅŸeitatea: prin proba de etanÅŸeitate.

  • Momentul verificării

  -   tipul, numărul ÅŸi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer, înainte de proba de etanÅŸeitate.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea   prevederilor   proiectului    privind   tipul, numărul ÅŸi locul de amplasare;

  -  absenÅ£a scăpărilor de aer pe toată suprafaÅ£a de contact cu tubulatura de aer.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veri fi care-con sta tare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) ÅŸi Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a canalelor de aer la instalaÅ£iile de ventilare-climatizare (Anexa IV. 16).

  3.2.6. Punctele de măsurare

  • Criteriu/Parametru

  -    tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    numărul;

  - etanÅŸeitatea.

  • Metoda de verificare

  -  tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  246

   

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă;

  -    etanÅŸeitatea: prin proba de etanÅŸeitate.

  • Momentul verificării

  -  tipul, numărul ÅŸi locul de amplasare: după montarea canalelor de aer, înainte de proba de etanÅŸeitate.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului privind tipul, numărul ÅŸi locul de amplasare;

  -    absenÅ£a scăpărilor de aer.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) ÅŸi Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a canalelor de aer la instalaÅ£iile de ventilare-climatizare (Anexa IV. 16).

  3.2.7. Montarea compensatoarelor de dilatare

  • Criteriu/Parametru

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare                                                

  -  locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării                                                 

  -  după montarea în instalaÅ£ie.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  247

   

  •  Aparatura de verificare

  -   mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

                               - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  3.3. Montarea gurilor de refulare şi aspiraţie

         3.3.1. Grile de refulare (simplă/dublă deflecÅ£ie), de transfer, de introducere

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de amplasare; -numărul;

  -   montarea garniturii de etanÅŸare.

    • Metoda de verificare

               -tipul ÅŸi numărul grilelor, garnitura de etanÅŸare: vizual;

  -   locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după montarea canalelor de aer.

  •  Gradul de verificare                                                                      

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate                                         

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  248

  3.3.2. Anemostate

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    numărul.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  - după montarea canalelor de aer, înainte de montarea plafonului fals.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea   prevederilor   proiectului   privind   tipul, numărul ÅŸi locul de amplasare.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  3.3.3. Panouri de refulare

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    numărul;

  -    montarea garniturii de etanÅŸare.

  249

   

  •  Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi numărul panourilor, garnitura de etanÅŸare: vizual;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după montarea pe suporÅ£i, înainte de finisarea plafoanelor.

  •  Gradul de verificare

                  - bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

                  - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

    3.3.4. Fante de aer (introducere/absorbÅ£ie)

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    numărul.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării                                          

  -  după fixarea de tubulatură.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului privind tipul, numă­ rul ÅŸi locul de amplasare.

  250

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.3.5. Grătare (pentru montaj în pardoseală sau contratreptele gradenelor)

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare; -numărul.

  • Metoda de verificare

  -   tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  251

   

  3.3.6. Guri de refulare (pe două sau trei direcţii) sau pentru ventilare transversală

  •  Criteriu/Parametru             -tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    numărul.

  •  Metoda de verificare

  -   tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.           

  •  Momentul verificării

  -  după montarea în instalaÅ£ia de ventilare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  3.3.7. Prize de aer (de perete, de acoperiÅŸ, guri de evacuare în exterior)

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    numărul.

  252

  • Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montarea în instalaÅ£ia de ventilare.

  • Gradul de verificare          - bucată cu bucată.

     • CondiÅ£ii de admisibilitate

                - respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

                - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  3.4. Dispozitive de protecţie a gurilor de desfumare (şibăre, panouri, trape etc.)

  •  Criteriu/Parametru

  -    tipul;

  -    materialul;

  -    aspectul;

  -    locul de amplasare;

  -    poziÅ£ia de montare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul.

  • Momentul verificării

               - înainte de proba de funcÅ£ionare.

  253

   

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.5. Montarea dispozitivelor de ventilare naturală organizată

     3.5.1. Grile de absorbÅ£ie din încăperi

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare;

           - numărul.  

  •  Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  - după montarea canalelor de aer.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.                                           

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  254

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  3.5.2. CoÅŸuri de evacuare (individuale, cu colector central

  ÅŸi deversor)

  • Criteriu/Parametru

  — tipul;

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  -    tipul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  înainte de finisarea canalelor de aer.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

  3.5.3. Deflectoare

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    numărul.

  -                                                                                                                          255

   

  • Metoda de verificare

  -  tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  - locul de amplasare: prin măsurare directă.

   • Momentul verificării

             -după montare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.                    

  • Aparatura de verificare                                           

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.5.4. Luminatoare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    numărul.

  • Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare.                                                    

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  256

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  3.5.5. Căciuli de protecţie pentru canale de aer

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  -tipul: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;

  -  locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montarea canalelor verticale de aer.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  257

   

  3.6. Montarea dispozitivelor de ventilare locală

  3.6.1.      Hote

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -   locul de amplasare;

  -   montarea dispozitivelor de filtrare (după caz).

  • Metoda de verificare

  -   tipul  hotei   ÅŸi  dispozitivele  de  filtrare:  vizual,  prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -  locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  3.6.2.      AbsorbÅ£ii marginale, niÅŸe de laborator

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  -   tipul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -   locul de amplasare: prin măsurare directă.

  258

  •  Momentul verificării                                                

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  3.6.3. DuÅŸuri ÅŸi perdele de aer

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  -    tipul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100.%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV .3).

  259

   

  3.7. Montarea echipamentelor componente ale instalaţiei de ventilare şi climatizare

  3.7.1. Ventilatoare

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de amplasare;                                            

  -    poziÅ£ia de montare;

  -    parametrii tehnici;

  -    elementele de amortizare;                 - modul de racordare.

  •  Metoda de verificare

  -   tipul, poziÅ£ia de montare, parametrii tehnici, elementele de amortizare, modul de racordare:  vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  260

  3.7.2. Baterii de încălzire ÅŸi răcire

  •  Criteriu/Parametru

  - tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    poziÅ£ia de montare; - parametrii tehnici;

  -    modul de racordare ÅŸi susÅ£inere (după caz).

  •  Metoda de verificare

  -    tipul, poziÅ£ia de montare, parametrii tehnici, modul de racordare ÅŸi susÅ£inere: vizual;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.7.3. Filtre de aer

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de amplasare; -parametrii tehnici;

  -    modul de racordare ÅŸi postamentul (după caz).

  261

   

  • Metoda de verificare

  -   tipul, parametrii tehnici, modul de racordare ÅŸi posta­ mentul: vizual;

  -   locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrări lot (Anexa IV.3).

  3.7.4. Separatoare de praf

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;                       - locul de amplasare;

  -   parametrii tehnici;

  -   modul de racordare ÅŸi susÅ£inere (după caz).

  • Metoda de verificare

  -   tipul, parametrii tehnici, modul de racordare ÅŸi susÅ£inere vizual;

  -   locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  262

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.7.5. Camere de umidifîcare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare; -parametrii tehnici.

  • Metoda de verificare

  -    tipul, parametrii tehnici: vizual, prin verificarea cores­ pondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  263

   

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  3.7.6. Ventiloconvectoare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;                           

  -  locul de amplasare;

                  - parametrii tehnici;        

  -  modul de racordare.

  •  Metoda de verificare

  -     tipul, parametrii tehnici, modul de racordare: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -     locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -   după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •    Gradul de verificare

           - bucată cu bucată.

  •    CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  •  Aparatura de verificare

  -   mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  264

  3.7.7. Aparate cu inducţie (climaconvectoare)

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    parametrii tehnici;

  -    modul de racordare.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul, parametrii tehnici, modul de racordare: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.7.8.            Aparate de amestec

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  locul de amplasare.

      • Metoda de verificare

  -    tipul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  265

   

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

                  - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.7.9. Atenuatoare de zgomot

  • Criteriu/Parametru                                                                     - tipul;

  -    locul de amplasare; - parametrii tehnici;

  -    modul de susÅ£inere.

  • Metoda de verificare

  -    tipul, parametrii tehnici, modul de susÅ£inere: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de

     montare ale producătorului.

  266

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.7.10. Recuperatoare de căldură

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    poziÅ£ia de montare;

  -    parametrii tehnici;

  -    modul de racordare.

  • Metoda de verificare                                               

  - tipul, poziţia de montare, parametrii tehnici, modul de racordare: vizual, prin verificarea corespondenţei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  267

   

  3.7.11. InstalaÅ£ia de alimentare                                            

  • Criteriu/Parametru

  -    tipul ÅŸi dimensiunile conductelor de legătură; — locul de amplasare;

  -    panta (după caz);

  -   izolaÅ£ia ÅŸi protecÅ£ia izolaÅ£iei;

  -tipul ÅŸi distanÅ£ele între elementele de susÅ£inere.

  • Metoda de verificare

  -     tipul conductelor ÅŸi a elementelor de susÅ£inere, izolaÅ£ia ÅŸi protecÅ£ia izolaÅ£iei: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -     dimensiunile conductelor ÅŸi a elementelor de susÅ£inere, locul de amplasare ÅŸi panta de montare: prin măsurare directă.

             • Momentul verificării

                  — după montarea aparatelor, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului;

  -     se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei, când nu este prevăzută în proiect.

  • Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurare a dimensiunilor şi a pantei (Anexa III).

  • Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  268

  3.8. Montarea aparatelor pentru ventilare ÅŸi încălzire

  3.8.1. Aeroterme pentru abur/apă caldă, fierbinte

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    distanÅ£ele faţă de elementele de construcÅ£ie;

  -    parametrii tehnici;

  -    modul de racordare;

  -    modul de susÅ£inere.

  •  Metoda de verificare

  -   tipul,   parametrii  tehnici,  modul  de  racordare  ÅŸi  de susÅ£inere: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -  distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului;

  -  se admite o toleranţă de ± 10 % la valoarea distanÅ£elor, când nu este prevăzută în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  269

   

  3.8.2. Generatoare de aer cald            

  • Criteriu/Parametru                                     

  -tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    parametrii tehnici;

  -    modul de racordare la instalaÅ£ia de alimentare ÅŸi la cea dÅ£ evacuare a gazelor arse;

  -    postamentul (după caz).

  • Metoda de verificare

  -    tipul, parametrii tehnici, modul de racordare ÅŸi posta­ mentul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată,

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3).

      3.8 .3. Dulapuri pentru încălzire

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  distanÅ£ele faţă de elementele de construcÅ£ie; -parametrii tehnici;

  270

   

  -    modul de racordare;

  -    postamentul.

  • Metoda de verificare

  -    tipul, parametrii tehnici, modul de racordare ÅŸi posta­- mentul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

              3.8.4. Ventilatoare de acoperiÅŸ

  • Criteriu/Parametru

  -    tipul;

  -    locul de amplasare;

  -    parametrii tehnici;

  -    elementele de amortizare;

  -    modul de racordare;

  -    stabilitatea fixării.

  • Metoda de verificare

  -  tipul, parametrii tehnici, elementele de amortizare, modul de racordare: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  271

   

  -  stabilitatea fixării: prin verificarea strângerii elementelor demontabile;

  - locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

   • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.8.5. Instalaţia de alimentare

  • Criteriu/Parametru

  -    tipul ÅŸi dimensiunile conductelor de legătură;

  -    locul de amplasare;

  -    panta de montare (după caz);

  -    izolaÅ£ia ÅŸi protecÅ£ia izolaÅ£iei;

  -    tipul ÅŸi distanÅ£ele între elementele de susÅ£inere.

  • Metoda de verificare

  -  tipul conductelor ÅŸi a elementelor de susÅ£inere, izolaÅ£ia ÅŸi protecÅ£ia izolaÅ£iei: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -   dimensiunile conductelor ÅŸi a elementelor de susÅ£inere- locul de amplasare ÅŸi panta de montare: prin măsurare directă.

  272

  • Momentul verificării

  -  după montarea aparatelor, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea prevederilor proiectului;

  -   se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei, când nu este prevăzută în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor ÅŸi a pantei (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.9. Montarea aparatelor de răcire şi climatizare

  3.9.1. Aparate de răcire

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de montare; -parametrii tehnici;

  -    modul de racordare;

  -    postamentul (după caz).

  • Metoda de verificare

  -   tipul, parametrii tehnici, modul de racordare ÅŸi posta­ mentul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -   distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  273

   

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.9.2. Aparate de climatizare

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    locul de montare;                                     

  -    parametrii tehnici;

  -    modul de racordare;

  -    modul de fixare.

   

  •  Metoda de verificare

  -   tipul, parametrii tehnici, modul de racordare ÅŸi fixare: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -    distanÅ£ele: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de funcÅ£ionare.

              • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului ÅŸi a instrucÅ£iunilor de montare ale producătorului.

  274

  • Aparatura de verificare

          - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.9.3. Instalaţia de alimentare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul şi dimensiunile conductelor de legătură;

  -    locul de amplasare;

  -    panta de montare (după caz);

  -    izolaÅ£ia ÅŸi protecÅ£ia izolaÅ£iei;

  -tipul ÅŸi distanÅ£ele între elementele de susÅ£inere.

  • Metoda de verificare

  -   tipul conductelor ÅŸi a elementelor de susÅ£inere, izolaÅ£ia ÅŸi protecÅ£ia izolaÅ£iei: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu proiectul;

  -   dimensiunile conductelor ÅŸi a elementelor de susÅ£inere, locul de amplasare ÅŸi panta de montare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  - după montarea aparatelor, înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului;

  -   se admite o toleranţă de + 10 % la valoarea pantei, când nu este prevăzută în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor ÅŸi a pantei (Anexa III).

  275

   

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.10. Aparate de automatizare, măsură şi control

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -   numărul;

  -   locul de amplasare în instalaÅ£ie.

  • Metoda de verificare

  -   tipul ÅŸi numărul: vizual, prin verificarea corespondenÅ£ei cu datele proiectului;

  -   locul de amplasare: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după montare, înainte de proba de etanÅŸeitate.

  • Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată .

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului cu privire la tipul, numărul ÅŸi locul de amplasare.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.11. Proba de funcţionare

  • Criteriu/parametru

  -  pentru prizele de aer proaspăt reglabile: poziÅ£ia jaluzelelor;

  -   pentru  canalele  de  aer:   etanÅŸeitatea,  temperatura  ÅŸi debitul aerului;

  276

  -  pentru dispozitivele de reglare: etanÅŸeitatea;

            - pentru clapetele de închidere: etanÅŸeitatea ÅŸi funcÅ£ionarea;

  -    pentru dispozitivele de protecÅ£ie a gurilor de evacuare: etanÅŸeitatea ÅŸi funcÅ£ionarea normală;

  -    pentru capacele de vizitare ÅŸi curăţire: etanÅŸeitatea;

  -    pentru punctele de măsurare: etanÅŸeitatea;

  -    pentru gurile de refulare ÅŸi aspiraÅ£ie: etanÅŸeitatea;

  -    pentru gurile de introducere: funcÅ£ionarea dispozitivelor de orientare a jetului (dacă e cazul);

  -  pentru duÅŸurile ÅŸi perdelele de aer: temperatura ÅŸi viteza    aerului;

                - pentru ventilatoare: debitul, nivelul de zgomot ÅŸi vibraÅ£ii;

  -  pentru bateriile de încălzire ÅŸi răcire: parametrii termici;

  -    pentru filtrele de aer ÅŸi separatoarele de praf: etanÅŸeitatea ÅŸi   funcÅ£ionarea   normală  a   mecanismelor  de   antrenare   sau evacuare a prafului (după caz);

  -    pentru camerele de umidificare: temperatura, presiunea, umiditatea, debitul;

  -    pentru ventiloconvectoare: temperatura, debitul, nivelul de zgomot ÅŸi vibraÅ£ii;

  -    pentru aparatele cu inducÅ£ie: temperatura, viteza, nivelul de zgomot;

  -    pentru recuperatoarele de căldură: temperatura ÅŸi debitul;

   

  -       pentru   generatoarele  de  aer  cald   ÅŸi   dulapurile  de încălzire: temperatura, debitul, nivelul de zgomot ÅŸi vibraÅ£ii;

  -       pentru   aparatele   de   răcire   ÅŸi   climatizare:   debitul, presiunea ÅŸi temperatura;

  -  pentru sistemele de automatizare: funcÅ£ionarea normală.

  • Metoda de verificare

  -   funcÅ£ionarea întregii instalaÅ£ii, vizual;

  -   pierderile de aer prin proba de etanÅŸeitate, cu fum sau cu soluÅ£ie de apă cu săpun, conform I5;

  -   funcÅ£ionarea aparatelor: vizual, conform I 5;

  -   debitul, presiunea, viteza, temperatura ÅŸi umiditatea, prin măsurare;

  277

   

  -   nivelul de zgomot ÅŸi vibraÅ£ii, prin măsurare;

  -   funcÅ£ionarea pieselor speciale de pe canalele de aer prin manevrarea dispozitivelor de reglare.

  • Momentul verificării

  -  după încheierea execuÅ£iei instalaÅ£iei.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  încadrarea în valorile ÅŸi toleranÅ£ele prevăzute în proiect pentru debit, temperatură, presiune, viteză, umiditate, vibraÅ£ii ÅŸi nivel de zgomot. Pentru toleranÅ£ele neprecizate se admit următoarele valori:

  ± 5 % + ± 10 % pentru debitul de aer; ± 5 % pentru temperatură ÅŸi presiune.

  -   funcÅ£ionarea în parametrii normali a elementelor instalaÅ£iei;

  -   lipsa scăpărilor de aer în instalaÅ£ie.

  • Aparatura de verificare

  -   mijloace de măsurare a debitului de aer, temperaturii, presiunii, vitezei, umidităţii, vibraÅ£iilor ÅŸi nivelului de zgomot (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -   Proces-verbal de control pentru proba de funcÅ£ionare a instalaÅ£iei (Anexa I V.6).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  278    Anexa l-V

  Documente de referinţă

  STAS 185/6 - InstalaÅ£ii sanitare, de încălzire centrală, de ventilare ÅŸi de gaze naturale. Aparate de măsurat ÅŸi control. Semne convenÅ£ionale.

  SR ISO 1996-1 - Acustică. Caracterizarea ÅŸi măsurarea zgomotului din mediul înconjurător. Partea 1: Mărimi ÅŸi procedee de bază.

  STAS 4369      - InstalaÅ£ii de încălzire ÅŸi ventilare. Terminologie.

  STAS 6156 - Acustică în construcÅ£ii. ProtecÅ£ia împotriva zgomo­tului în construcÅ£ii civile ÅŸi social-culturale. Limite admisibile ÅŸi parametrii de izolare acustică.

  STAS 6562      - Tuburi Pitot-Prandtl. Metode de măsurare.

  STAS 6563 - Măsurarea presiunii, vitezei şi debitului cu tuburi Pitot-Prandtl.

  STAS 7347/1 - Determinarea debitelor fluidelor în sisteme de curgere sub presiune. Metoda micÅŸorării locale a secÅ£iunii de curgere. Măsurarea cu diafragme ÅŸi ajutaje.

  STAS 7465      - Ventilatoare. Terminologie ÅŸi clasificare.

  STAS 9660 - Instalaţii de ventilare şi climatizare. Canale de aer. Forme şi dimensiuni.

  STAS 10750 - Instalaţii de ventilare şi climatizare. Rame cu jaluzele. Clasificare şi tipizare.

  279

   

  STAS 10822    - Ventilatoare de uz general. Nivel admisibil  de

  vibraţii.

  STAS 13046/1 - Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Rame cu jaluzele. Determinarea pierderilor de sarcină şi a ratei de scăpări.

  STAS 13046/2 - Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Rame cu jaluzele. Determinarea caracteristicii de reglare.

  STAS 13046/3 - Instalaţii de ventilare şi condiţionare. Rame cu jaluzele. Determinarea valorii momentului forţei necesare acţionării.

  I 5                    - Normativ privind proiectarea ÅŸi executarea instala-

  ţiilor de ventilare şi climatizare.

  I 5/1                  - InstrucÅ£iuni tehnice de proiectare pentru ventilarea

  sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale.

  I26                   - InstrucÅ£iuni tehnice pentru proiectarea instalaÅ£iilor

  de încălzire a  halelor  industriale  cu jeturi  de aer limitate spaÅ£ial.

   

   

   

   

   

  280 Caiet Instalaţii VI - A. Instalaţii de gaze naturale

  Cuprins

  1. Domeniul de aplicare ..........................................................  282

  2. Documente de referinţă ............... .......................................  282

  3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii.................................. 282

  3.1.  Montarea conductelor.................................................... 283

  3.1.1.  Prevederi comune................................................ 283

  3.1.2.  Conducte gaze naturale .......................................  287

   

  3.2.  Montarea armăturilor ....................................................  296

  3.3.  Montarea echipamentelor............................................... 297

  3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a

  gazelor naturale................................................... 297

  3.3.2.  Distribuitoare-colectoare...................................... 300

  3.3.3.  Alte aparate de măsură, control ÅŸi siguranţă........... 302

  3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere....... 303

  3.5. Proba de funcÅ£ionare ....................................................  307

  Anexa 1-V1.A......................................................................     310

  281

   

  1. DOMENIUL DE APLICARE

  Normativul prezintă metode de verificare necesare tehnologiilor de asamblare a produselor şi echipamentelor utilizate pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

  Domeniul de aplicare al prezentului normativ cuprinde siste­mele de alimentare cu gaze naturale combustibile, aflate în aval de staÅ£ia de predare, cu presiunea egală sau mai mică de:

  -    6 bar, pentru conducte de oÅ£el;

  -    4 bar, pentru conducte de polietilenă, în conformitate cu normativul l 6 - PE.

  Nu fac obiectul prezentului normativ:

  -   Conductele de transport ÅŸi staÅ£iile de predare a gazelor      naturale;

                  - InstalaÅ£iile tehnologice din schelele petroliere ÅŸi gazifere;

  -   StaÅ£iile de comprimare din instalaÅ£iile de utilizare, cu

                                                       *

  presiune mai mare de 6 bar;

  -  InstalaÅ£iile de utilizare a gazelor petroliere lichefiate.

  2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului, în Anexa 1-VI.A.

  3. CONTROLUL CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR  DE INSTALAÅ¢II

  Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea montării:

  -    conductelor ÅŸi racordurilor;

  -    armăturilor ÅŸi aparatelor de măsură ÅŸi control; -echipamentelor.

  La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcÅ£ionare a întregii instalaÅ£ii.

  282

  3.1. Montarea conductelor           

  3.1.1. Prevederi comune

  a) Aspectul ÅŸi natura materialului

  • Criteriu/Parametru

  -tipul materialului;

  - aspectul materialului.

  Metoda de verificare

  -vizual:                                                      

  - pentru conducte din PP conform agrement;

  -  pentru conductele din oÅ£el conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;

  -  pentru conducte din Cu, conform agrement.

  •    Momentul verificării           ;            

   - înainte de executarea îmbinărilor         

         • Gradul de verificare

                 -100 %.                                    

                                                                

         • CondiÅ£ii de admisibilitate

                 -nu se admit:                                           

                        - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în

                 proiect);

          - defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli);

  - neuniformităţi ale culorii pentru conductele din PP.

         · Aparatura de verificare

  • Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).      

  283

   

  b)  Dimensiunile                  

  •  Criteriu/Parametru

  -diametrul;

  -  grosimea.

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă:

  -  pentru conductele din oÅ£el conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 6898/1, STAS 6898/2, STAS 7656;

  -  pentru conductele din materiale plastice conform fiÅŸei de agrement;

  -  pentru conducte din Cu, conform agrement.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de executarea îmbinărilor (înainte de debitare, fîletare, după caz).

  •  Gradul de verificare

  -  cel  puÅ£in o verificare pe fiecare tronson de acelaÅŸi diametru.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

        -mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  c) Traseul conductelor

         • Criteriu/Parametru

  -  locul de amplasare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  284

  •  Momentul verificării                     

  -după pozare.                           

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect).

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de veriflcare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

  d) Montarea racordurilor

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  poziÅ£ia de montare;

  -cotele de montaj.                                                 

  • Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;

  -    cotele de montaj: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    după montarea conductelor;

  -    înainte de proba de presiune.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul, poziÅ£ia ÅŸi cotele de montaj

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)

  285

   

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

  e) Tipul de îmbinare                                              

  • Criteriu/Parametru

  -tipul îmbinării;                                                 

  -aspectul îmbinării.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

   

  • Momentul verificării

  -    după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz);

  -    înainte de lansarea în ÅŸanÅ£, pentru conductele exterioare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -   alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect);

  -   defecte vizibile (deformări, fisuri, loviri, abateri de poziÅ£ie între elementele îmbinării).

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

  f) IzolaÅ£ia                                                              

  •  Criteriu/Parametru                     

  -  tipul izolaÅ£iei;

  286                                                                                                

  -aspectul izolaÅ£iei;                

  -  grosimea izolaÅ£iei;

  -continuitatea izolaÅ£iei la îmbinări, ramificaÅ£ii ÅŸi armături;

  -  protecÅ£ia izolaÅ£iei, după caz.

  • Metoda de verificare

  -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual;

  -  grosimea: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    după proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz);

  -    înainte de mascare, după execuÅ£ia izolaÅ£iei.

  • Gradul de verificare

  -  pentru tip ÅŸi aspect: 100%; -pentru grosime: 10%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  -  alte tipuri de izolaÅ£ie (faţă de cele prevăzute în proiect);

  - defecte vizibile, neuniformităţi.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa  IV.3)  sau  Proces-verbal  pentru  verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse, după caz (Anexa IV.2).

  3.1.2. Conducte gaze naturale

  3.1.2.1. Conducte exterioare montate în sol        a) Montarea racordurilor ÅŸi pieselor speciale

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  287

   

  -  poziÅ£ia de montare; -cotele de montaj.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual;

  -    cotele de montaj: prin măsurare directă.           

  •           Momentul verificării

  -  înainte de pozare ÅŸi executare a îmbinărilor.

  •  Gradul de verificare

  -   cel  puÅ£in  o  verificare  pe   fiecare tronson  de  acelaÅŸi diametru.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  conform prevederilor proiectului ÅŸi NP 029.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

          • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Patul conductelor

  •  Criteriu Parametru

  -aspectul;

  -  existenÅ£a ÅŸi uniformitatea stratului de aÅŸezare Å£daeă este cazul).

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  288

  • CondiÅ£ii de admisibilitate       

  - respectarea prevederilor proiectului;    

  -   respectarea prevederilor NP 029.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

   

  3.1.2.2. Conducte exterioare montate aerian

  a) Montarea estacadelor

  • Criteriu/Parametru                                             

  -    tipul   ÅŸi   dimensiunile   elementelor   componente-'ale estacadelor (stâlpi, rigle, tălpi, întărituri etc.);

  -    distanÅ£a între estacade;

  -    racordurile ÅŸi piesele speciale.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.

  • Gradul de verificare                                               

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit alte dimensiuni (valori ÅŸi toleranÅ£e) decât cele prevăzute în proiect.                 

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).                                              

  289

   

  b) Montarea suporturilor pe estacade           

  • Criteriu/Parametru                                      

  -dimensiunile suporturilor;                          

  -   distanÅ£a între suporturi;

  -   modul de fixare.

   

  • Metoda de verificare

  -dimensiunile şi distanţa: prin măsurare directă;

  -  modul de fixare: prin verificarea strângerii elementele demontabile.

  • Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.

  •   Gradul de verificare                         -100%.

  •    CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit alte dimensiuni (valori ÅŸi toleranÅ£e) decâ cele prevăzute în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa IU).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3).

    3.1.2.3. Conducte interioare

  a) DistanÅ£ele ÅŸi paralelismul între conducte ÅŸi elementele de construcÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  valoarea distanÅ£ei conductă-element finit de construcÅ£ie.

              • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  290

  • Momentul verificării                                                 

  -  după pozare, înainte de fixare.

  • Gradul de verificare

  -  în cel puÅ£in două puncte pe fiecare tronson rectiliniu de conductă, în punctele de susÅ£inere (ancorare).

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   se admite toleranÅ£a de ± 2 cm la valoarea distanÅ£ei conductă-element finit de construcÅ£ie (când nu este prevăzută în proiect).

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a distanÅ£elor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) PoziÅ£ia ÅŸi distanÅ£ele între conducte

  • Criteriu/Parametru

  -    poziÅ£ia relativă între conducte;

  -    valoarea distanÅ£ei între conductele.                       

  • Metoda de verificare

  -    poziÅ£ia: vizual;                                                      

  -    distanÅ£a: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării                                        

  -  după pozare, înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  în cel puÅ£in două puncte diferite, pentru fiecare caz.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admite toleranÅ£a de ± 10 % pentru distanÅ£a între conduc­ te, când nu este indicată în proiect sau în normativele 16,17,113.

  291

   

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

                 - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

      c) Modul de fixare ÅŸi distanÅ£ele între elementele de susÅ£inere

   

  • Criteriu/Parametru

  -tipul susţinerilor;

  -    distanÅ£a între două elemente succesive de susÅ£inere;

  -    modul de fixare.

  • Metoda de verificare                                            -    tipul: vizual;                                          

  -    distanÅ£a: prin măsurare directă;              

  -    modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.                                                    

  •         Momentul verificării                            

  -    în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare;

  -    în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  prin sondaj, minim 25 % din elementele de fixare.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    nu se admit alte tipuri de elemente de susÅ£inere, faţă de cele prevăzute în proiect;

  -    se admite toleranÅ£a de ± 5 % pentru distanÅ£a între două elemente de susÅ£inere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

  • Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

    • Documente încheiate

              - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  (Anexa IV.3).

  292

  d) ManÅŸoane de protecÅ£ie                                 

  • Criteriu/Parametru

  -diametrul interior al manÅŸonului;

  -  lungimea cu care manÅŸonul depăşeÅŸte faÅ£a elementului de construcÅ£ie.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

   • Momentul verificării

  -    după înglobarea în elementele de construcÅ£ie;

  -    înainte de montarea conductelor.                        

  • Gradul de verificare

  -  prin sondaj, minim 50 % din treceri.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  se admite:

  -   încadrarea în toleranÅ£a de ± l 0 % pentru diametrul interior al manÅŸonului;

  -   încadrarea în toleranÅ£a de ±10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manÅŸonului depăşeÅŸte pardoseala.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.1.2.4. Proba depresiune cu aer pentru conducte

  •  Criteriu/Parametru

  -  valoarea presiunii de încercare pe durata probei;

  -  scăpări de aer pe traseul conductelor ÅŸi la punctele de îmbinare.

  293

   

  • Metoda de verificare

  -  prin proba de presiune cu aer, conform I 6 ÅŸi InstrucÅ£iu­- nilor Tehnice ISCIR;

                -   pentru   conducte   din   PP,   cupru,   conform   fiÅŸei   de

  agrement.

  • Momentul verificării

  -  înainte de izolare.

  • Gradul de verificare

  -  100%.   .

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

                                    - variaÅ£ii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea

  de încercare, pe toată durata probei;

  - scăpări de aer.

     • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a tuburilor/ Å£evilor (Anexa IV. 15).

  3.1.2.5. Proba de presiune cu gaze pentru conducte

  • Criteriu/Parametru

            - presiunea de încercare;

  -  scăpări de gaze.

  • Metoda de verificare

  -  prin proba de presiune cu gaze, conform normativului I 6.

  • Momentul verificării

  -  după efectuarea probei cu aer;

                -   înaintea   finisării   (vopsirii,   izolării),   mascării   sau închiderii elementelor de instalaÅ£ie în ÅŸanÅ£uri.                  

  294

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  variaÅ£ii de presiune mai mari de 5% faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei;

  -  scăpări de gaze pe traseu;

  -  deformări  sau deplasări în  punctele fixe datorită dilatărilor/contractărilor.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a tuburilor/ Å£evilor (Anexa IV. 15).

  3.1.2.6. Protecţia anticorozivă

  •  Criteriu/Parametru

  -    respectarea tehnologiei de protecÅ£ie anticorozivă (pregă­ tirea suprafeÅ£elor, aplicarea stratului de grund);           

  -    aspect.

  •  Metoda de verificare

      - vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după proba de presiune/etanÅŸeitate;

  -    înainte de acoperire etc.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  - nerespectarea tehnologiei de protecţie anticorozivă;

  295

   

  - neuniformităţi (băşici, încreÅ£ituri), discontinuităţi.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor  (Anexa I V.3).

   

  3.2. Montarea armăturilor

  a) Tipul armăturii şi locul de montare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul armăturii;

                 -amplasarea.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -    după montarea în instalaÅ£ie;

  -    înainte de proba de presiune.

  • Gradul de verificare               

  -  100%.

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului privind tipul ÅŸi locul de amplasare.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  Proces-verbal   de   verificare-constatare   a   calităţii   lucrări!^ (Anexa IV.3)

  296

  b) Accesul ÅŸi posibilitatea de manevrare

  •  Criteriu/Parametru

  -  spaÅ£iul de acces ÅŸi manevră.

  •  Metoda de verificare

  -vizual;

  -  prin acÅ£ionare directă.

  •  Momentul verificării                                 

         - după montarea în instalaÅ£ie;                   

  -    înainte de probare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  posibilitatea de acces ÅŸi manevră.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.3. Montarea echipamentelor

  3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare a gazelor naturale

  a) Tipul ÅŸi parametrii tehnici

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  parametrii tehnici.

  •  Metoda de verificare

  -    vizual,   prin   verificarea  datelor  tehnice  înscrise   în documentele însoÅ£itoare, în fiÅŸa tehnică sau în fiÅŸa de agrement.

  297

   

  •  Momentul verificării

   

  -    după poziÅ£ionarea pe locul de montaj;                   

  -    înainte de fixarea definitivă.                                      

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  corespondenÅ£a datelor tehnice cu prevederile proiectului ÅŸi/sau a fiÅŸei de agrement.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verjficare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  •            Criteriu/Parametru

  -  locul de amplasare;                                     

                        - poziÅ£ia de montare.          

   

  • Metoda de verificare

  -    poziÅ£ia: vizual;

  -    locul de amplasare: prin măsurare. 

  •         Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului, a instrucÅ£iunilor de montare   ale   producătorului   sau   a   fiÅŸei   de   agrement,   a

  Normativului I 6 şi a prescripţiile ISCIR, CI.

   

  298

  • Aparatura de

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Modul de racordare în instalaÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -    după fixare (inclusiv accesorii);

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.                        

  •  Gradul de verificare

  -  bucată cu bucată.                   

   

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea  prevederilor proiectului,  a  instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorului, a fiÅŸei de agrement si a instrucÅ£iu­ nilor ISCIR.

  • Aparatura de verificare                                  

   

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  299

   

  3.3.2. Distribuitoare-colectoare                                    

  a) Dimensiunile

  • Criteriu/Parametru

  -diametrul;

  -diametrul şi numărul racordurilor.

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.                                  

  • Momentul verificării                                          

  -  înainte de montarea în instalaÅ£ie.

  • Gradul de verificare                                          

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  '                                                                                                                                               

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

   

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrările (Anexa IV.3).

   

  b) Amplasarea

  • Criteriu/Parametru                                                   

  -  poziÅ£ia ÅŸi locul de montare; -cotele de montaj.

  • Metoda de verificare

  -    poziÅ£ia ÅŸi locul de montare: vizual;

  -    distanÅ£a între elemente: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    după montare;

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  300

  •  Gradul de verificare

  -100%.        

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    nu se admit abateri de la prevederile proiectului;

  -    se admite depăşirea cu 5 % a distanÅ£elor între elementele componente  ÅŸi  elementele de construcÅ£ie,  în  cazul  în care proiectul nu le indică.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Suporturi de susţinere a d ist ribuitorului-colectorului

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;                                                       

  - amplasarea.     

  •Metoda de verificare

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -    după poziÅ£ionare;

  -    înainte de fixarea definitivă.

   

  •  Gradul de verificare

  100%.                                                           

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea tipului de suport, a materialelor ÅŸi a dimen­ siunilor prevăzute în proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  301

   

  • Documente încheiate                                    

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

   

  d) Aparate de semnalizare ÅŸi control

  -tipul;

  -locul de amplasare.                       

  • Metoda de verificare

  -vizual.

   

  • Momentul verificării                              

  -  înainte de proba de funcÅ£ionare.

  • Gradul de verificare                           

  -100%.                                                            

  • CondiÅ£ii de admisibilitate                                    

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.3.3. Alte aparate de măsură, control şi siguranţă

  • Criteriu/Parametru

  -  tipul;

  -  poziÅ£ia de montare,

  • Metoda de verificare

  -vizual.

  • Momentul verificării

  -  după montare.

   

   

  302

  •  Gradul de verificare                           

  -100%.                    

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea  prevederilor  proiectului,  a   instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorilor sau a fiÅŸei de agrement.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4. Montarea burlanelor de evacuare a gazelor de ardere

  a) Aspectul ÅŸi natura materialului

  • Criteriu/Parametru                                          

  -tipul materialului;                

  -aspectul materialului.                       

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -  înainte de executarea îmbinărilor.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  -  alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect);

  -  defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli).

  • Aparatura de verificare

  303

   

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa I V.3).

  b) Dimensiunile

  • Criteriu/Parametru

  -    diametrul;

  -    grosimea.                    

  -    •Metoda de verificare        

  -    prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  - înainte de executarea îmbinărilor

  • Gradul de verificare

  -   cel  puÅ£in o verificare pe fiecare tronson de acelaÅŸi diametru.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)

  • Documente încheiate                                           

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c)  Traseul

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare;

  -    sensul ÅŸi mărimea pantei, dacă e cazul.

  •  Metoda de verificare

  -  locul de amplasare: vizual;                              

  304

  -  sensul ÅŸi mărimea pantei: prin măsurare.

  • Momentul verificării

  -  după pozare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate                                        

  -nu se admit:

  -  modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect);

  -  abateri de Ia prevederile proiectului cu privire la sensul ÅŸi valoarea pantei.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Tipul de îmbinare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul îmbinării;

  -aspectul îmbinării.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -  după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).

  305

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  e) Modul de fixare                                                 

  • Criteriu/Parametru

  -  rigiditatea fixării.

  • Metoda de verificare                                 

  -  prin verificarea strângerii.

  • Momentul verificării

  -  după îmbinare.                                                   

  • Gradul de verificare                                              

  -100%.                                  

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   fixarea stabilă a burlanelor de evacuare a gazelor de ardere.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  f)  IzolaÅ£ia                             

  • Criteriu/Parametru

  -tipul izolaţiei;

  -    aspectul izolaÅ£iei;

  -    grosimea izolaÅ£iei;                                                    

  -     protecÅ£ia izolaÅ£iei, după caz.

  306

  • Metoda de verificare

  -tipul, aspectul şi protecţia izolaţiei: vizual;

  -  grosimea: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  după execuÅ£ie, înainte de proba de funcÅ£ionare.

      • Gradul de verificare

  -  pentru tip ÅŸi aspect: 100 %;

             - pentru grosime: 10 %.        

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  -  alte tipuri de izolaÅ£ie (faţă de cele prevăzute în proiect);

  - defecte vizibile, neuniformităţi.

   

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.5. Proba de funcţionare

       a) Proba de etanÅŸeitate a instalaÅ£iei

      • Criteriu/Parametru

  -    presiunea de încercare;                                         

  -    temperatura fluidului de încercare;

  -  temperatura mediului ambiant; -d urata încercări i.

  • Metoda de verificare

  -  prin proba de presiune cu aer conform normativului I 6.

  • Momentul verificării

  -  după racordarea echipamentelor ÅŸi execuÅ£ia reÅ£elelor de conducte;

  307

   

  -  în perioade de timp cu temperaturi ambientale mai mari de + 5°C.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit variaÅ£ii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiunea de încercare, pe toată durata probei;

  -   deformări   sau   deplasări   în   punctele   fixe   datorită dilatărilor/contractărilor.                                             

  • Aparatura de verificare

                       - mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -   Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a tuburilor/ Å£evilor (Anexa IV. 15).

  b) Proba de eficacitate a instalaţiei

  • Criteriu/Parametru

  -    presiunea de utilizare la debit maxim ÅŸi minim;

  -    modul de evacuare a gazelor de ardere;

  -   funcÅ£ionarea arzătoarelor ÅŸi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale;

  -    comportarea regulatoarelor;

  -    indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură ÅŸi control.

  • Metoda de verificare

  -funcÅ£ionareaîntregii instalaÅ£ii: vizual;

  -    presiunea de utilizare: prin măsurare;

  -    modul de evacuare a gazelor de ardere: vizual ÅŸi prii măsurare;

  -   funcÅ£ionarea arzătoarelor ÅŸi a aparatelor interioare de utilizare a gazelor naturale: prin manevrarea elementelor de acÅ£ionare/reglare ÅŸi vizual;                                               

  308

   

  -   comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaÅ£iilor aparatelor de măsură ÅŸi control;

  -    indicarea corectă a datelor de către aparatele de măsură ÅŸi control: vizual.

  • Momentul verificării           

  -  după proba de etanÅŸeitate a instalaÅ£iei.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    încadrarea în valorile ÅŸi toleranÅ£ele prevăzute în proiect pentru debite; pentru toleranÅ£e neprecizate se admite valoarea de ±10%;

  -    evacuarea integrală a gazelor de ardere;

  -   funcÅ£ionarea în parametrii normali a elementelor instalaÅ£iei.

  • Aparatura de verificare

  ~ mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -   Proces-verbal pentru proba de funcÅ£ionare a instalaÅ£iei (Anexa IV.6).

   

   

   

   

   

  309

   

  Anexa 1-VI.A

  Documente de referinţă      

  STAS 8281 - Instalaţii de gaze naturale. Reţele de transport. Sisteme de distribuţie şi utilizare a gazelor naturale. Prescripţii fundamentale.

  I 6                - Normativ pentru proiectarea ÅŸi executarea sistemelor de

  alimentare cu gaze naturale.

  I 6/1             - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare

  cu gaze naturale.

  l 6 PE          - Normativ experimental pentru proiectarea ÅŸi executarea

  sistemelor de distribuţie gaze naturale cu conducte din polietilenă.

  C 130          -  InstrucÅ£iuni  tehnice  pentru  protecÅ£ia  anticorozivă a

  elementelor de construcÅ£ii metalice îngropate.

  I12               - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la

  conductele tehnologice din oţel.

  I14               - Normativ pentru protecÅ£ia contra coroziunii a construc-

  Å£iilor metalice îngropate.

  I127             - InstrucÅ£iuni privind stabilirea ÅŸi verificarea clasei de

  calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oÅ£el.

  - Instrucţiuni de lucru şi de protecţie a muncii specifice activităţii de distribuţie a gazelor naturale.

  310

  Caiet InstalaÅ£ii           VI-B. InstalaÅ£ii de gaze petroliere

  lichefiate (G.P.L.)

  Cuprins

  1. Domeniul de aplicare ........................................................  312

  2. Documente de referinţă ....................................................  312

  3. Controlul calităţii lucrărilor de instalaţii............................ 313

  3.1.  Montarea conductelor .......................................................  313

  3.1.1.  Prevederi comune ..............................................  313

  3.1.2.  Conducte montate în exteriorul clădirilor .............. 318

  3.1.3.  Conducte montate în interiorul clădirilor ...............  321

   

  3.2.  Montarea armăturilor .......................................... .:........ 325

  3.3.  Montarea echipamentelor.............................................. 327

  3.3.1. Arzătoare şi aparate interioare de utilizare

  a G.P.L................................................................ 327

  3.3.2.  Distribuitoare...................................................... 329

  3.3.3.     Aparate de măsură, control ÅŸi siguranţă .........................  331

   

  3.4.  Canale de evacuare a gazelor de ardere ........................  332

  3.5.  Montarea recipienÅ£ilor de stocare a G.P.L....................... 336

  3.6.    Punerea în funcÅ£iune.......................................................... 339

  Anexa 1-VI.B................................................................. ........... 341

  311

   

  1. DOMENIUL DE APLICARE

  Metodele de verificare a calităţii ÅŸi de pregătire a recepÅ£iei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.) destinate utilizării la consumatori pentru:

  -    InstalaÅ£ii de încălzire centrală ÅŸi locală;

  -    InstalaÅ£ii pentru prepararea apei calde de consum;

  -    Prepararea hranei;

  -    Laboratoare (sanitare, ÅŸcolare etc.);

  -    Clădiri cu activităţi de producÅ£ie ÅŸi fluxuri tehnologice.

  Nu fac obiectul prezentului normativ:

  -  InstalaÅ£iile pentru gaze combustibile, altele decât G.P.L.;

  -     Recipientele de stocare a G.P.L. (fixe sau mobile) Å£i echipamentele de reglare, siguranţă, măsură ÅŸi control cu care acestea sunt dotate;

  -    InstalaÅ£iile pentru depozitarea G.P.L. la furnizor, precum ÅŸi pentru transportul G.P.L. de la furnizor la beneficiar;

   

  -        StaÅ£iile   de   distribuÅ£ie   care   utilizează   G.P.L.   drept carburanÅ£i pentru autovehicule;

  -        Recipientele   pentru  stocarea  G.P.L.   din   instalaÅ£iile tehnologice de producere a G.P.L. ÅŸi din staÅ£iile de distribuÅ£ie a acestuia.

  2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  Documentele de referinţă sunt prezentate la finalul caietului,  Anexa l-VLB.

  312

  3. CONTROLUL CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR DE INSTALAÅ¢II

  Pe parcursul executării lucrărilor se verifică:

  -   calitatea materialelor ÅŸi montării conductelor, armătu­ rilor, aparatelor de măsură ÅŸi control ÅŸi echipamentelor aferente

         sistemelor de alimentare cu G.P.L.;

                   - respectarea prevederilor Normativului I 31 cu privire la

         amplasarea instalaÅ£iilor de stocare a G.P.L.

  La încheierea lucrărilor se efectuează probele conform preve­derilor Normativului 131.

  3.1. Montarea conductelor

  3.1.1. Prevederi comune

  a) Aspectul ÅŸi natura materialului

  • Criteriu/Parametru

  -tipul materialului;

  -   aspectul materialului.

  • Metoda de verificare

  -   vizual:

  - pentru conductele din oţel conform STAS 404/1,

  STAS 530/1, STAS 715/2.                • Momentul verificării

                   - înainte de punerea în operă ÅŸi executarea îmbinărilor.

            • Gradul de verificare

                   -100%.

   

        • CondiÅ£ii de admisibilitate

                   - nu se admit:

                           - alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect);

                                                                                                      313

   

   

  -        defecte (fisuri, arsurj.twri sau cojeli).     

  -        Aparatura de verificare

  -        Documente încheiate 

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3).

  b) Dimensiunile

  •  Criteriu/Parametru

  -diametrul; -grosimea.

  • Melodti de verificare

  -  prin măsurare directă:                     

  -  pentru conductele din oÅ£el conform STAS 404/1, STAS 530/1, STAS 715/2

  • Momentul verificării

  -  înainte de punerea în opera ÅŸi executarea îmbinărilor (debitare, filetare, după caz).

  • Gradul de verificare

  -  cel  puÅ£in  o verificare pe fiecare tronson de acelaÅŸi

  diametru.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  314

  c) Traseul conductelor

  • Criteriu/Parametru

  -  locul de amplasare.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -  după pozare.

  • Gradul de verificare      -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibil Hale

              - nu se admit modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în

       proiect).

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d)  Montarea racordurilor

  • Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -  poziÅ£ia de montare; -cotelede montaj.

  • Metoda de verificare                                              

  - tipul şi poziţia de montare: vizual;

  -    cotele de montaj: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -    după montarea conductelor;

  -    înainte de proba de presiune.

  315

   

  • Gradul de verificare                                            

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederile proiectului cu privire la tipul, poziÅ£ia ÅŸi cotele de montaj.

  • Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  e) Tipul de îmbinare

  • Criteriu/Parametru

  -tipul îmbinării;

  -  aspectul îmbinării.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -   înainte ÅŸi după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune cu aer;

  -    înainte de lansarea în ÅŸanÅ£, pentru conductele exterioare.

  • Gradul de verificare

  -100%.

   

     · CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -   alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect);

  -   defecte vizibile (deformări, fisuri, loviri, abateri de poziÅ£ie între elementele îmbinării).

  • Aparatura de verificare

  316                                     •                          Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  f) IzolaÅ£ia                                  

  • Criteriu/Parametru

  -tipul izolaţiei;

  -    aspectul izolaÅ£iei;

  -    grosimea izolaÅ£iei;

  -    continuitatea izolaÅ£iei la îmbinări, ramificaÅ£ii ÅŸi armături;

  -    protecÅ£ia izolaÅ£iei, după caz.

  • Metoda de verificare

  -    tipul, aspectul ÅŸi protecÅ£ia izolaÅ£iei: vizual;

  -    grosimea: prin măsurare directă.                                         •     Momentul verificării

         -după proba de presiune cu aer;

  -  înainte de acoperirea tranÅŸei.

  • Gradul de verificare                                       

  - pentru tip ÅŸi aspect: 100 %;                               

  - pentru grosime: 100 %.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri de izolaÅ£ie (faţă de cele prevăzute în proiect);

  - defecte vizibile, neuniformităţi.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa  IV.3)  sau  Proces-verbal  pentru  verificarea  calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 - Anexa 2), după caz.

  317

   

  g) Vopsirea

  •  Criteriu / Parametru

  -    culoare;

  -    aspect;

  -    continuitatea la îmbinări, ramificaÅ£ii ÅŸi armături.

  •  Metoda de verificare                                                   

  -vizual.

  •  Momentul verificării

  -             - după proba de presiune cp aer.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -  alte tipuri decât cele prevăzute în proiect;       

  -  defecte vizibile (neuniformităţi, umflături, porÅ£iuni neaderente etc.).

   

  •   Aparatura de verificare                                            

  •   Documente încheiate

  -  Proces verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa 1V.3).

  3.1.2. Conducte montate în exteriorul clădirilor       

  3.1.2. l. Conducte exterioare montate în sol a) Montare piese speciale

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul;

  -    poziÅ£ia de montare;

  -    cotele de montaj.                                              318

  • Metoda de verificare                                

  - tipul şi poziţia de montare: vizual;

  -    cotele de montaj: prin măsurare directă.  

  ·Momentul verificării

  -  înainte de pozare ÅŸi executare a îmbinărilor.

  • Gradul de verificare

  -  cel puÅ£in o verificare pe flecare tronson de acelaÅŸi diametru.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  conform prevederilor proiectului ÅŸi Normativului 131.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III)

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Patul conductelor

  • Criteriu Parametru

  - aspectul;

  -  existenÅ£a ÅŸi uniformitatea stratului de aÅŸezare (dacă este cazul).

  •  Metoda de verificare           

  -  vizual.                          .

  •  Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului;

  -    respectarea prevederilor Normativului 131.

  319

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse (I 31 - Anexa 2).

  3.1.2.2. Conducte exterioare maniate deasupra solului a) Montarea suporturilor

  • Criteriu/Parametru

  -    dimensiunile suporturilor;

  -    distanÅ£a între suporturi;

  -    modul de fixare.

              • Metoda de verificare

  -    dimensiunile ÅŸi distanÅ£a: prin măsurare directă;

  -    modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontabile.

  • Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.                

           • Gradul de verificare -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit alte dimensiuni (valori ÅŸi toleranÅ£e) decât cele prevăzute în proiect.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii Iucrărilor (Anexa IV.3).

  320

  3.1.2.3. Probele tic rezistenţa şi etanşeitate pentru conducte

  •  Criteriu Parametru

  -   valoarea presiunii de re/istenţă:

  -   valoarea presiunii de etanÅŸeitate;

  -   scăpări de aer pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.

  •  Metoda de verificare

  -  conform 131 si PrescripÅ£iilor tehnice ISCIK.

  •  Momentul verificării

  -  după  egalarea  temperaturii   aerului   din   conductă  cu temperatura mediului ambiant:

  -   înainte de coborârea în ÅŸanÅ£ (în ca/ul încercărilor preli­ minare):

  -   înainte de izolare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

   

  •  CodiÅ£ii de admisibilitate

  -  conform I31.

  •  Aparatura de verificare                                           

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III)

  •  Documente încheiate

  Proces-verbal pentru proba de etanşeitate a tuburilor ţevilor (Anexa IV. 15) şi Proces-verbal de recepţie tehnică conducte de distribuţie (I31 Anexa 4).

  3.1.3. Conducte montate în interiorul clădirilor

  a) DistanÅ£ele si paralelismul între conducte ÅŸi elementele de construcÅ£ie

  • Criteriu/Parametru

  -  valoarea distanÅ£ei conductă-element unit de construcÅ£ie.

  321

   

  •  Metoda de verificare

  prin măsurare direct ă

  •  Momentul verificării

  - dupa pozare. înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  in cel puÅ£in două puncte pe fiecare tronson rectilinii! tic conducta, în punctele de susÅ£inere (ancorare):

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  se admite toleranÅ£a de ± 2 cm la valoarea distanÅ£ei conductă-clemenl finit de construcÅ£ie (când nu este prevăzută in proiect;

  •  . Aparatura de verificare

  mijloace de măsurare a distantelor (Anexa III):

  •  Documente încheiate

  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV 3).             

   

   b) PoziÅ£ia si distanÅ£ele între conducte

  •  Criteriu/Parametru

   

  -    poziÅ£ia relatixă între conducte.

  -    valoarea distanÅ£ei între conducte.

  •  Metoda de verificare

  poziţia : vizual

  distanţa: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  după po/are. înainte de fixare.

  •  Gradul de verificare

  -  în cel puÅ£in două puncte diferite, pentru fiecare ea/.

   

  322

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

   

                -   se admite  toleranÅ£a  de   ±10% pentru  distanÅ£a  intre

         conducte, când nu este indicată în proiect sau in normativele

  I31; I7; I13

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  Proces-verbal de veriticare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

  c) Modul de fixare Å£i distanÅ£ele între elementele de susÅ£inere

  • Criteriu Parametru

  tipul susţinerilor;

  distanÅ£a între două elemente succesive de susÅ£inere:

  -  modul de fixare.

  • Metoda de verificare

  tipul: vizual;

  distanta: prin măsurare directă.

  -  modul de fixare: prin verificarea strângerii elementelor demontbhile.

  • Momentul verificării

  -    în cazul prinderii cu elemente fixe: înainte de pozare;

  -    în cazul prinderii cu elemente mobile: după poziÅ£ionare.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit alte tipuri de elemente de susÅ£inere. Iată de cele prevă/ute în proiect;

  se admite toleranÅ£a de ± 5 % pentru distanÅ£a intre două elemente de susÅ£inere succesive (când nu este prevăzută în proiect).

  323

   

  •   Aparatura de verificare                        

  •    mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •   Documente încheiate

  -  Proees-verbal de verificare-eonstalare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

       d) ManÅŸoane de protecÅ£ie           

  •  Crriteriu Parametru

  -  diametrul interior al manÅŸonului;

  -  lungimea cu care manÅŸonul depăşeÅŸte Å£aÅ£a elementului de  construcÅ£ie.                              

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directa.

  • Momentul verificării

  -    după înglobarea în elementele de construcÅ£ie;

  -    înainte de montarea conductelor.                       

  •  Gradul de verificare                                   .

       - prin sondaj, minim 50 % din treceri.   

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate                            

  -  se admite:

  -  încadrarea în toleranÅ£a de ± 10 % pentru diametrul          interior al manÅŸonului;                                  .

  -  încadrarea în toleranÅ£a de ± 10% pentru valoarea lungimii cu care partea superioară a manÅŸonului depăşeÅŸte pardoseala.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

   

   

   

  324           

  e) Probele de rezistenţă şi etanşeitate pentru conducte

  •  Criteriu Parametru

  valoarea presiunii de rezistenţă;                              

  -    valoarea presiunii de etanÅŸeitate;

  -    scăpări de aer pe traseul conductelor ÅŸi la punctele de îmbinare.

  •  Metoda de verificare

  -  conform I31 ÅŸi PrescripÅ£iilor tehnice 1SCIR.

  •  Momentul verificării

  -   înaintea montării regulatorului de presiune treapta II-a (pentru încercarea de rezistenţă);                                     

  -   înainte de vopsire.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  conform I31.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -   Proces-xerbal  pentru proba de etanÅŸeitate a tuburilor/ Å£evilor (Anexa   IV.15)  ÅŸi   proces-verbal   de   recepÅ£ie  tehnică instalaÅ£ii de utilizare (I31 - Anexa 5).

  3.2. Montarea armăturilor                                  

  a) Tipul armăturii şi locul de montare

   

  •  Criteriu Parametru

  -    tipul armăturii;

  -    amplasarea.                                                     

  325

   

  •  Metoda de verificare

         -vizual

  •  Momentul verificării

  după montarea in instalaţie:

  înainte de probele de rezistenţă ÅŸi etanÅŸeitate;

  •Gradul de verificare 100%

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  respectarea prevederilor proiectului privind lipul si locul de amplasare.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  Proces-verbal de vcritlcare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  h) Accesul si posibilitatea de manevrare

  • Criteriu/ Parametru

  spaţiul de acces si manevră.

  •  Metoda de verificare

  -      vizal

  -           prin acÅ£ionare directă.

  •  Momentul verificării

  după montarea în instalaÅ£ie:                          

  înainte de probare.

      •  Gradul de verificare:

  100%

  •CondiÅ£ii de admisibilitate

  - posibilitatea de acces şi manevră.

  • Aparatura de verificare

  326

  •  Documente încheiate

  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.3. Montarea echipamentelor

  3.3.1. Arzătoare si aparate interioare de utilizare a G.P.L.

  Tipul si parametrii tehnici

    •    Criteriu/ Parametru

              - tipul;

    - parametrii tehnici.

  •  Metoda de verificare

  - vizual prin verificarea  datelor tehnice înscrise in docu­mentele însoÅ£itoare, în tisa tehnică sau în fisa de agrement.

  •  Momentul verificării

  - după poziÅ£ionarea pe locul de montaj; - înainte de fixarea definitivă.

  •  Gradul de verificare

     -100%

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate                    

  - corespondenţa datelor tehnice cu prevederile proiectului si sau a lisei de agrement.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente incheiale

  Proces-verbal de verificare-eonstatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

  327

   

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  •  Criteriu Parametru                                  

  locul de amplasare:                                   

  -    poziÅ£ia de montare.

  •  Metoda de verificare

  -    poziÅ£ia: vizual:              

  -    locul de amplasare; prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarra în instalaÅ£ie.    

  •  Gradul de verificare                                     

  -  100 %.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea  prevederilor  proiectului,   a   instrucÅ£iunilor                           de  montare  ale   producătorului   sau  a  fisei   de  agrement, a Normativului I31 ÅŸi a PrescripÅ£iilor tehnice ISCIR.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c)  Modul de racordare în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -  schema de racordare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

   

  •  Momentul verificării

  -    după fixare (inclusiv accesorii);

  -    înainte de proba de funcÅ£ionare.

  328

  •  Gradul de verificare

  -bucată cu bucată.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - respectarea prevederilor proiectului, a instrucţiunilor tehnice ale producătorului, a fi^ei de agrement si a Prescripţiilor tehnice ISC IK.

  •    Aparatura de verificare

  •    Documente  încheiate

  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.3.2. Distrihuitoarc a) Dimensiunile

  •  Criteriu/Parametru

     - diametrul;

  - diametrul şi numărul racordurilor.

  •  Metoda iie venficiire

  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de montarea în instalaÅ£ie.                       

  •  Gradul de verificare                                                  

  100 %.

  •           CondiÅ£ii de admisibilitate

  - respectarea prevederilor proiectului.    

  •  Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  329

   

  b) Amplasarea                                            

  • Criteriu/Parametru

  -          poziÅ£ia ÅŸi locul de montare;

  -          cotele de montaj.

  •  Melodii ile verificare

  - poziţia si locul de montare: vizual:

  - distanţa intre elemente: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării:                         - după montare:

  - înainte de proba de funcÅ£ionare.

  •  Gradul de verificare

     -100%

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit abateri de la prevederile proiectului;

  - se admite depăşirea cu 5 % a distanÅ£elor intre elementeli componente si elementele de construcÅ£ie, în cazul în care proiectul nu le indică.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  - Proces – verbal de verificare – constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3)

  c) Elemente de susţinere a distribuitorului

  •  Criteriu/Parametru

  - tipul;

  -  amplasarea.

   

  · Metzode de verificare

  - vizual

  330

  •  Momentul verificării

  - după poziÅ£ionare;     

  - înainte de fixarea definitivă.                                               

  •           Gradul de verificare

  -   l00%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea  tipului,  a  materialelor si  a  dimensiunilor prevăzute în proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -   mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.3.3. Aparate de măsură, control şi siguranţă

  •  Criteriu/Parametru

  - tipul;

  - poziţia de montare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual

  •  Momentul venficării

  -   după montare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea   prevederilor  proiectului,   a   instrucÅ£iunilor tehnice ale producătorilor sau a fiÅŸei de agrement.

  •  Aparatura de verificare

  331

   

  •  Documente  încheiate

  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.4. Canale de evacuare a gazelor de ardere

  a) Aspectul si natura materialului

  •  Criteriu/Parametru

  -   tipul materialului:

  -   aspectul materialului.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  - înainte de executarea îmbinărilor.

  •  Gradul de verificare

  - 100 %.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  nu se admit:

  -  alte tipuri de materiale (Å£aÅ£a de cele prevăzute în proiect):

  -  defecte (fisuri, arsuri, pori sau cojeli).

   

  •    Aparatura de verificăre

  •   Documente încheiate

  -  Proeces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Dimensiunile

  •  Criteriu/Parametru        

  -   diametrul:

  -   grosimea.

  332 •  Metoda de verificare

  prin măsurare directă.

  •  Monienlu/ verificării

  înainte de executarea îmbinărilor.

  •  Gradul de verificare

  -   cel   puÅ£in  o  verificare  pe  fiecare  tronson  de acelaÅŸi diametru.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - să corespundă prevederilor proiectului.        

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Traseul

  •  Criteriu/Parametru

  -  locul de amplasare;

  sensul si mărimea pantei, dacă e cazul.

  •  Metoda de verificare

  -   locul de amplasare: vizual:

  -   sensul si mărimea pantei: prin măsurare.

  •  Momentul verificării

  -  după pozare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisihiiilate

  -  nu se admit:

  - modificări de traseu (faţă de cel prevăzut în proiect):

  333

   

  - abateri de la prevederile proiectului cu privire la sensul si valoarea pantei.

  •   Aparatura de  verificare

  •   Documente incheiate

  -  Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor   (Anexa IV.3).

  d) Tipul de îmbinare

  •  Criteriu/ Parametru                                                 

  -   tipul îmbinării;

  -   aspectul îmbinării.

  •  Metoda de verificare            

  - vizual.                                                               

  •  Momentul verificării

  - după executarea îmbinărilor, înainte de proba de presiune cu aer sau cu gaz (după caz).

  •  Gradul de verificare

  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit alte tipuri de îmbinare (faţă de cele prevăzute în proiect).

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  334                                                                              

   

  e) Modul de fixare

  • Criteriu/Parametru

  - rigiditatea fixării.

  •  Meloda de verificare

  - prin verificarea strângerii.

  •  Momentul verificării                                     

  -  după îmbinare.                                                     

  •  Gradul de verificare

     100%

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - fixarea stabila a canalelor de evacuare a gazelor de ardere.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  Proces - verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V. 3).

  f)  IzolaÅ£ia

  •  Criteriu/ Parametru

  -   tipul izolaÅ£iei; - aspectul izolaÅ£iei;

  -   grosimea izolaÅ£iei;

              - protecÅ£ia izolaÅ£iei. după caz.

     • Metoda de verificare

              -tipul, aspectul si protecÅ£ia izolaÅ£iei: vizual;

              - grosimea: prin măsurare directă.

    • Momentul verificării

  -  după execuÅ£ie, înainte de punerea în funcÅ£iune.

  •  Gradul de verificare

  - pentru tip si aspect: 100%:

  335

   

  - pentru grosime: 10%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - nu se admit:

  -  alte  tipuri  de  izolaÅ£ie  (faţă de  cele  prevăzute în proiect):

  - delecte vizibile, neuniformităţi.

  •  Aparatura de verificare

  - mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente incheiate

  - Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.5. Montarea recipientelor de stocare a G.P.L. a) Tipul si parametrii tehnici

  •  Criteriu/Parametru

  - tipul:

  -  parametrii tehnici.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual, prin verificarea datelor tehnice înscrise în docu-­ mentele însoÅ£itoare ÅŸi pe eticheta recipientelor.

  •  Momentul verificării

  - după pozitionarea în instalaÅ£ie

  -  înainte de montarea defintiivă

   

  •  Gradul de  verificare

  -   l 00%

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  - corespondenţa datelor tehnice verificate cu prevederile proiectului.

  •  Aparatura de verificare 336

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verhal de recepÅ£ie tehnică a depozitului de G.P.L. la consumator (I31- Anexa 3).

  b) Amplasarea în instalaÅ£ie

  •  Criteriu/Parametru

  -    locul de amplasare;

  -    poziÅ£ia de montare;

  -    modul de prindere;

  -    cotele de montaj.

  •  Metoda de verificare

  -    poziÅ£ia de montare si modul de prindere: vizual;

  -    locul de amplasare ÅŸi cotele: prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării

  -  după poziÅ£ionarea în instalaÅ£ie.

  •  Gradul de verificare

  -100%.                                

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor normativului I31, proiectului ÅŸi instrucÅ£iunilor de montaj ale producătorului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  c) Postamentul, împrejmuirea (după caz)

  •  CriteriuzParametru

  dimensiuni; material.

  337

   

  • Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.         

  • Momentul verificării

  -  înainte de poziÅ£ionarea recipientelor.

  • Gradul de verificare

  -  100 %.                                                             

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verifkare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  d) Modul de racordare în instalaÅ£ie                           

  • Criteriu/ Parametru

  -  schema de racordare.                                        

           • Metoda de verificare -vizual.

  • Momentul verificării

  -   după racordare:

  -   după probele de rezistenţă ÅŸi etanÅŸeitate ale sistemului de alimentare cu G.P.L.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.                    

  •  Aparatura de verificare 338

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de recepÅ£ie tehnică a depozitului de G.P.L. la consumator (I31 -Anexa 3).

  e) Priza de pământ (la recipiente fixe)

  •  Criteriu/Parametru

  -tipul:

  -    materialul ÅŸi poziÅ£ia de montare:

  -    continuitatea electrică:

  -    rezistenÅ£a.

  •  Metoda de verificare

  -    tipul, materialul ÅŸi poziÅ£ia de montare: vizual:

  -    continuitatea electrică ÅŸi rezistenÅ£a: prin măsurarcidirectă.

  •  Momentul verificării

  -  după montare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor din proiect.

  •  Aparatura de verificare

  -   mijloacele de măsurare a continuităţii  electrice ÅŸi a rezistenÅ£ei prizei de pământ (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3) ÅŸi Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ (Anexa IV.14).

  3.6. Punerea în funcÅ£iune

  • Criteriu/Parametru

  -  presiunea de utilizare la debit maxim ÅŸi minim;

  339

   

  -  modul de evacuare a gazelor arse;

                  -  funcÅ£ionarea  arzătoarelor   ÅŸi   aparatelor   interioare  de utilizare a G.P.L.;

  -  comportarea regulatoarelor.

  •  Metoda de verificare                           

  -  funcÅ£ionarea întregului sistem de alimentare cu G.P.L.:

  vizual;

  -    presiunea de utilizare: prin măsurare;

  -    modul de evacuare a gazelor arse: vizual ÅŸi prin măsurare;

  -   funcÅ£ionarea   arzătoarelor  si   aparatelor   interioare  de utilizare a G.P.L.: vizual  si prin acÅ£ionarea elementelor de acÅ£ionare-reglare;

  -  comportarea regulatoarelor: prin verificarea indicaÅ£iilor          aparatelor de măsură ÅŸi control.

  •  Momentul verificării                                                   

     - *după probele de rezistenţă ÅŸi etanÅŸeitate;

  -    după inertizarea sistemului.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    încadrarea in valorile prevăzute în proiect pentru debite:

  -    evacuarea integrală a gazelor de ardere;

  -    funcÅ£ionarea în parametrii normali a elementelor sistemului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a debitului, presiunii (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  Proces-verbal pentru proba de funcÅ£ionare a instalaÅ£iei (Anexa IV.6), Proces-verbal de punere în funcÅ£iune a depozitului de G.P.L. la consumator (I 31 - Anexa 6) ÅŸi Proces-verbal de punere în funcÅ£iune a instalaÅ£iei de utilizare G.P.L. (I 31 - Anexa 7).

  340

                                                        Anexa l-VI.B

  Documente de referinţă

  I31         - Normativ pentru proiectarea ÅŸi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.).

  I33 - Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.P.L.).

  C130 - InstrucÅ£iuni tehnice pentru protecÅ£ia anticorozivă a elementelor de construcÅ£ii metalice îngropate.

  I 12.        - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la

       conductele tehnologice din oÅ£el.

   

  I14 - Normativ pentru protecÅ£ia contra coroziunii a construcÅ£iilor metalice îngropate.

  I27 - InstrucÅ£iuni privind stabilirea ÅŸi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice din oÅ£el.

  CR l - Prescripţii tehnice pentru verificarea şi autorizarea instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat.

  CR 2 - Prescripţii tehnice pentru autorizarea agenţilor economici de a executa lucrări la instalaţii mecanice sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil.

  C 8 - PrescripÅ£ii tehnice pentru proiectarea, execuÅ£ia, instalarea, exploatarea, repararea ÅŸi verificarea recipientelor stabile de stocare ÅŸi alimentare în instalaÅ£ii cu gaze petroliere lichefiate, cu capacitatea până la 5000 1.

  C 20 - Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia, montarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică şi petrochimică.

  341

   

  Caiet InstalaÅ£ii VII       Conducte magistrale

  Cuprins

   

  1.  Domeniul de aplicare ..................................... ..................... 341

  2.  Documente de referinÅ£a ......................................................  343

  3.  Controlul calităţii lucrărilor de conducte magistrale ...........  343

   

  3.1.  Verificarea elementelor fizice ale conductelor................. 344

  3.2.  Pregătirea tranÅŸei! pentru montarea conductei................. 345

  3.3.  Verificarea asamblării ÅŸi etanşării tuburilor...................... 346

      3.4. IzolaÅ£ia conductelor....................................................... 349

  3.5.  Montarea armăturilor ....................................................  350

  3.6.  Proba de presiune pentru conductele magistrale............... 352

  3.7.  Marcajul conductelor pe teren........................................ 355

  3.8.  Proba de funcÅ£ionare ....................................................  356

  Anexa I-VII............................................................................. 358

   

  342                                                                                              

  1. DOMENIUL DE APLICARE    

  Metodele de verificare a calităţii si de pregătire a recepÅ£iei lucrărilor cuprinse în prezentul caiet se aplică următoarelor categorii de conducte magistrale:

  -  Conducte de aducÅ£iune pentru apă potabilă ÅŸi cu caracter nepotabil;                                                                  

  - Colectoare de canalizare.

  Nu fac obiectul prez.entului normativ:

  -  InstalaÅ£iile de apă ÅŸi canalizare cu caracter tehnologic din industrie, sere. construcÅ£ii agrozootehnice;

  -   Conductele pentru stingerea incendiilor care utilizează substanÅ£e speciale (abur. bioxid de carbon, pulbere, spume):

  -    Conductele din staÅ£ii de tratare a apei;

  -    Conductele din staÅ£ii de pompare;

  -    Canalele din staÅ£ii de epurare.

  2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  Documentele de referinţă sunt prezentale la finalul caietului, în Anexa l-VII.

  3. CONTROLUL CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR DE CONDUCTE MAGISTRALE

  Pe parcursul executării lucrărilor se verifică calitatea operaţiilor la:

  -   Elementele   fizice   ale  conductei:   aspectul   ÅŸi   natura materialului, dimensiuni;

  -    Asamblarea ÅŸi etan sarea tuburilor;

  -    Izolarea conductei;

  -    Montarea armăturilor;

  343

   

  -    Proba de presiune;

  -    Marcajul conductelor pe teren.

  La încheierea lucrărilor se efectuează proba de funcÅ£ionare a reÅ£elei de conducte.

  3.1. Verificarea elementelor fizice ale conductelor

  a) Aspectul ÅŸi natura materialului

  •  CriteriuzParametru                                            

  -  tipul materialului;

   

  -aspectul materialului.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual:

  - pentru conductele din PVC conform STAS 6675/3;

  -  pentru conductele din oÅ£el conform STAS 404/1. STAS 530/1. STAS 6898/1. STAS 6898/2, STAS 7656.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de lansarea în ÅŸanÅ£ pentru îmbinare.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  -    alte tipuri de materiale (faţă de cele prevăzute în proiect);                                 ;

  -    defecte  (fisuri,  arsuri,  goluri,   incluziuni  de  alte materiale etc.).

   

  •    Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa l V.3).

  344

  b) Dimensiunile

  •  Criteriu/Parametru

  -diametrul conductei.

  •  Metoda de verificare

  -  prin măsurare directă.

  •  Momentul verificării                                                        

  -  înainte de lansarea în ÅŸanÅ£ pentru îmbinare.

  •  Gradul de verificare

  -   cel   puÅ£in  o  verificare pe  fiecare tronson de  acelaÅŸi diametru.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  să corespundă prevederilor proiectului.

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  3.2. Pregătirea tranşeii pentru montarea conductei

  •  Criteriu Parametru

  -   pregătirea transei în zonele masivelor de ancoraj care se sprijină direct pe peretele tranÅŸei;

  -   executarea în tranÅŸee a adâncirilor ÅŸi lărgirilor în dreptul îmbinărilor cu mufe sau a sudurilor care se execută în tranÅŸee;

   

  -    pregătirea tranÅŸei în zonele de intersecÅ£ie ale conductei cu magistrale de gaze. petrol, sau telecomunicaÅ£ii;

  -    finisarea manuală a patului conductei.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  345

   

  •  Momentul verificării                                     

  -  înainte de pozarea conductelor.

  •  Gradul de verificare

  -100 %.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului ÅŸi SR 4163-3:

  -    nu se admit:

  -    denivelări;

  -    ncuniformităţi ale stratului de aÅŸezare pe toată lungimea ÅŸanÅ£ului.

   

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verhal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  3.3. Verificarea asamblării şi etanşării tuburilor

  a) Unghiul de reze maro, straiul de aşezare, starea şanţului

  . .    * Criteriu Parametrii

  -  respectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare ÅŸi realizarea umpluturii în zona specială (mai ales la conductele dinPEIDÅŸi PAFSIN);

  -    rezemarea   conductei    pe   toată    lungimea   acesteia. respectându-se panta de montaj proiectată, eu luarea de măsuri contra lunecării în cazul pantelor pronunÅ£ate;

                  -  executarea  patului   de  pozare  si   montarea  conductei

  numai în uscat, eventual cu epuizmente;

  -  executarea masivelor de ancoraj conform proiectului;

  -   luarea de măsuri de evitare a inundării accidentale a tranÅŸei când conducta montată nu e acoperită, pentru a nu fi notată:

  346

  -  umplutura parÅ£ială a conductei, cu excepÅ£ia îmbinărilor, centru proba de etanÅŸeitate a acesteia;

  -    protejarea   conductei   montate   împotriva   pătrunderii mpurităţilor.

  • Metoda de verificare

  -  vizual.

  • Momentul verificării

  -  înainte de pozarea conductelor.

  • Gradul de verificare

  -  100 %.

  •C'ondiÅ£ii de admisibilitate

  -   respectarea prevederilor proiectului ÅŸi SR 4163-3;

  -   nu se admit:

   

  -    nerespectarea unghiului de rezemare pe patul de pozare:

  -    neuniformităţi   ale   stratului   de  aÅŸezare   pe  toată lungimea ÅŸanÅ£ului;

   

  -  executarea cu apă în ÅŸanÅ£;

  -  posibilitatea de inundare a tranÅŸei.

   

  •  Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate

  -          Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii crărilor (Anexa IV.3).     

   

  b)Montarea conductelor

  • C'riteriu/ Parametru

  -  La conducte din beton armat precomprimat:

  -  verificarea stării de curăţenie a suprafeÅ£ei de rulare a mufei ÅŸi capătului drept al tubului;

  -  rularea uniformă a garniturii pe tot conturul.

  347

   

       - La conducte din polietilenă (PEID):

  - pozarea tuburilor în tranÅŸee cu ondulaÅ£ii largi, pentru a compensa contractarea ÅŸi dilatarea;

  -  La conducte din fonta ductilă:

  -  devierea admisibilă în funcÅ£ie de diametru; -jocul axial maxim;

  -  curăţarea cu atenÅ£ie a mufei ÅŸi capătului drept:

  -  existenÅ£a ÅŸanfrenului ÅŸi starea inelului de îmbinare;

  -  La conducte din poliesteri armaÅ£i cu fibre de sticlă:

  -  existenÅ£a  gropii  de  îmbinare  (clopot)  în  dreptul îmbinării;

  -  curăţirea ÅŸi ungerea cu lubrifiant a garniturilor:

  -  devierea unghiulară maximă admisibilă.

  • Metoda de  verificare

  -  vizual;

  -jocul axial şi devierea unghiulară: prin măsurare directă.

  • Momentul verificării

  -  înainte de lansarea în ÅŸanÅ£.

  • Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -nu se admit:

  - nerespectarea condiÅ£iilor privind folosirea materiale-                  lor ÅŸi a echipamentelor prevăzute în proiect;

  -  nerespectarea traseelor conductelor ÅŸi  amplasării echipamentelor prevăzute în proiect;

  -  defecte de aspect;

  -  valori ale jocului axial ÅŸi devierii unghiulare diferite de cele prevăzute de proiect sau normativele tehnice în vigoare;

                - se admit, în cazul în care nu sunt prevăzute de proiect,

  următoarele valori:

  - pentru fonta ductilă:

  348

  O Deviere admisibilă  unghiulară la montaj funcÅ£ie de diametru:

  Dn   60÷150       5 grade            ecart 52 mm

  Dn 200÷300          4 grade            ecart 42 mm

  Dn 350÷600       3 grade            ecart 32 mm

      Dn 700÷800      2 grade            ecart 25mm

  Dn 900 ÅŸi 1000       l grad 30 min.      ecart 19 mm

  O Joc axial maxim funcţie de diametru:

         Dn   60÷200       30 mm

         Dn 250÷1000     40 mm

  - pentru conducte din poliesterî armaÅ£i cu fibre de sticlă: O Deviere maximă unghiulară admisibilă funcÅ£ie de

  diametru:

  Dn 300÷525   3 grade 314 mm la 6 m lungime Dn 600÷1000 2 grade 209 mm Ia 6 m lungime Dn 1200           l grad 105 mm la 6 m lungime.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

   

  3.4. Izolaţia conductelor

  • Criteriu/Parametru

  -tipul izolaţiei;

  -    aspectul izolaÅ£iei;

  -    grosimea izolaÅ£iei.

  • Metoda de verificare

  -    tipul ÅŸi aspectul: vizual;

  -    grosimea: prin metoda defectoscopului cu scânteie.

  349

   

  •  Momentul verificării

  -  după îmbinarea in ÅŸanÅ£.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate          - nu se admit:

  -  alte tipuri de  izolaÅ£ie (faţă de cea  prevăzută în proiect);

  -  defecte vizibile. neuniformităţi;

  -  grosimi diferite faţă de prevederile proiectului;

                       -  toleranÅ£e  la grosime, diferite  faţă de prevederile

  proiectului.

  -  se admite:

  - toleranÅ£a de + 10 % la grosime, când nu este indicată în proiect

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor {Anexa III).

  •  Documente incheiate

  -   Proces-verbal  pentru verificarea calităţii  lucrărilor ce devin ascunse (Anexa IV.2).

   

  3.5. Montarea armăturilor

  a) Tipul armăturii şi locul de montare

  •  Criteriu Parametru

  -   tipul armăturii:

  -   amplasarea.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual.

  •  Momentul verificării

  -  după montarea în instalaÅ£ie;

  350

  -  înainte de proba de presiune.       

  •  Gradul de verificare

  -  100 %.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea    prevederilor    proiectului    privind    tipul armăturii ÅŸi focul ci de amplasare.

  •   Aparatura de verificare

  •   Documente încheiate

  -  Proces-verbai de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  b) Accesul ÅŸi posibilitatea de manevrare

  •  Criteriu/ Parametru

  -  spaÅ£iul de acces ÅŸi manevră.

  •  Metoda de verificare

  -vizual;

  - prin acţionare directă.

  •  Momentul verificării

  -    după montarea în instalaÅ£ie:

  -    înainte de probare.

  •  Gradul de verificare

  -  100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate.

  -  posibilitatea de acces ÅŸi manexră.

  •  Aparatura de verificare

  •  Documente încheiate

  -  Proces-xerbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  351

   

  3.6. Proba de presiune pentru conductele magistrale

  a) Conducte sub presiune

  •  Criteriu/Parametru

  -    presiunea de încercare;

  -    scurgerile de apă.

  • Metoda de verificare

  -  verificări preliminare:

  -   durata de timp între montare ÅŸi începerea efectuării probei să nu fie mai mare de 30 zile (recomandare);

  -   verificarea vizuală a calităţii conductei: fisuri, adân­- cituri, ciobiri ale capetelor, defecte de sudură, exfolieri. rezultate în cursul fazei de montaj;

  -   eventuale deplasări în plan orizontal ÅŸi vertical, cu excepÅ£ia tuburilor din PEID;

  -   asigurarea operaÅ£iilor de remediere a deficienÅ£elor constatate în vederea efectuării probei de presiune;

  -   probe pe tronsoane de conducte, fără a depăşi 500 m, pregătite pentru proba de presiune:

  - starea de curăţenie în interior ÅŸi a capetelor de tronson ÅŸi de ramificaÅ£ie care se vor închide cu capace speciale;

  -   existenÅ£a robinetelor de aerisire - dezaerisire în punctele ridicate de pe traseu;

  -   existenÅ£a în punctele joase de pe traseu a ventilelor de golire ÅŸi a măsurilor de evacuare a apei de încercare în afara ÅŸanÅ£ului;

  -   existenÅ£a masivelor de ancorare proprii conductei (dacă este cazul) ÅŸi a celor necesare efectuării probei, conform detaliilor de execuÅ£ie aprobate:

  -  acoperirea cu  pământ  în  grosime de  35-40 cm deasupra   generatoarei   superioare   a   tubului,   efectuata conform caietului de sarcini;

                          - realizarea măsurilor de prevenire a plutirii conductei când există pericolul inundării ÅŸanÅ£ului.

  352                                                                            

  -  verificări la proba pe tronsoane:

  - se urmăreşte efectuarea probei conform STAS 4163-3;

  -  tronsonul conductei de beton armat precomprimat se menÅ£ine plin cu apă timp de  10 zile la presiunea de 3-4 atm.;

  -  la tronsonul conductei din  fontă ductilă ridicarea     presiunii se face în trepte până la presiunea de regim, care

  se menÅ£ine minimum 24 ore, după care se ridică presiunea în trepte până la atingerea presiunii de probă;

  -  la tronsonul conductei din PEID se verifică trecerea timpului de 15 minute de când s-a atins presiunea de probă, după care. dacă presiunea s-a modificat datorită elasticităţii materialului,  se va corecta  prin  ridicarea  sau  scăderea presiunii;

  -  se verifică variaÅ£ia temperaturii aerului în timpul probei, care nu trebuie să fie mai marc de 2°C.

  -  proba generală a conductelor magistrale de transport:

  - se execută conform probei pe tronsoane, veriflcându-se:                     ·  montarea tuturor armăturilor ÅŸi  dispozitivelor

  prevăzute în proiectul aprobat;                   · umplerea întregii conducte;

  · etanÅŸeitatea tuturor îmbinărilor dintre tronsoane, la armături ÅŸi dispozitive.

  •  Momentul verificării

  -  înainte de punerea în funcÅ£iune.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  nu se admit:

  - variaÅ£ii de presiune mai mari de 5 % faţă de presiu­ nea de încercare, pe toată durata probei;

  -  scurgeri   de  apă   vizibile,   pete  de   umezeală   pe conducte, în zona mufelor, la îmbinări.

  353

   

  •  Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a presiunii (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de presiune (Anexa IV. 18).

  b) Proba de etanÅŸeitate pentru conductele de transport cu nivel liber (canale)

  •  Criteriu /Parametru

  -  scurgerile de apă pe traseul conductelor ÅŸi la punctele de îmbinare.

  •  Metoda de verificare

  -  vizual, conform STAS 3051. având aceleaÅŸi faze ca la

  conductele sub presiune, verificându-se suplimentar următoarele:

  -  panta canalului;

  -  cota fundului canalului în orice secÅ£iune;

  -  închiderea etanşă a tuturor orificiilor;

  -  blocarea extremităţilor ÅŸi a tuturor punctelor suscep­ tibile de deplasare în timpul probei.;

   

  -  umplerea canalelor din beton cu apă cu cel puÅ£in              24 de ore înainte;

  -  pierderile de apă.

  •  Momentul verificării

  -    înainte de acoperire;

  -    la cel puÅ£in 24 de ore după efectuarea ultimei îmbinări.

  •  Gradul de verificare

  -  100 %.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    nu se admit scurgeri de apă vizibile;

  -    se admite:

  - o abatere de 10% la panta canalului prevăzută in proiect;

  354

  - o toleranţă de ± 3 cm la cota fundului canalului.

  • Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a dimensiunilor (Anexa III).

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a conductelor de transport cu nivel liber (Anexa IV. 17).

  3.7. Marcajul conductelor pe teren

  •  Criteriu, Parametru

  -  existenÅ£a ÅŸi numerotarea bornelor ÅŸi căminelor speciale.

  • Metoda de verificare

  -  vizual, prin:

  -    verificarea marcării axei conductei prin borne de beton amplasate în vârfurile de unghi;

  -    verificarea numerotării ÅŸi marcării poziÅ£iei kilome­ trice a bornelor;

  -    verificarea numerotării ÅŸi a poziÅ£iei kilometrice a căminelor speciale ÅŸi a ramificaÅ£iilor.

  • Momentul verificării

  -  după executarea umpluturilor.

  • Gradul de verificare

  -100%.

  • CondiÅ£ii de admisibilitate

  -  respectarea prevederilor proiectului.

  • Aparatura de verificare

  • Documente încheiate

  -  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor (Anexa IV.3).

  355

   

  3.8. Proba de funcţionare

  •  Criteriu/parametru                                                   

  -  pentru conductele magistrale sub presiune ÅŸi cu nivel

  liber:                                                                                               

  -  poziÅ£ia hidranÅ£ilor ÅŸi a vanelor îngropate;

  -  poziÅ£ia, execuÅ£ia ÅŸi echiparea căminelor;

  -  refacerea părÅ£ii carosabile, trotuarelor ÅŸi a spaÅ£iilor verzi:

  -  debitul de apă;

  -  presiunea de încercare;

  -  pierderile de apa.

  •  Metoda de verificare

  -  funcÅ£ionarea întregii conducte, vizual;

  -    debitul ÅŸi presiunea la conductele sub presiune, prin măsurare;

  -    poziÅ£ia hidranÅ£ilor ÅŸi a vanelor îngropate, vizual;

  -    poziÅ£ia, execuÅ£ia ÅŸi echiparea căminelor, vizual;

  -    execuÅ£ia masivelor de ancoraj, vizual;

  -   refacerea părÅ£ii carosabile, a trotuarelor ÅŸi a spaÅ£iile verzi, vizual;

  -   executarea marcării ÅŸi reperării reÅ£elelor, vizual;

  -   spălarea reÅ£elei, vizual.

   

  •  Momentul verificării

  -  după încheierea execuÅ£iei conductei.

  •  Gradul de verificare

  -100%.

  •  CondiÅ£ii de admisibilitate

  -    respectarea prevederilor proiectului;

  -   încadrarea în valorile ÅŸi toleranÅ£ele prevăzute în proiei pentru debit ÅŸi presiune. Pentru toleranÅ£ele neprecizate se adm următoarele valori:

  ± 5 % pentru debite;

  ± 5 % pentru presiuni.                                

  356 •           Aparatura de verificare

  -  mijloace de măsurare a debitului ÅŸi presiunii (Anexa III).

  •  Documente încheiate

  -  Proces-verbal de control pentru proba de funcÅ£ionare a instalaÅ£iei (Anexa IV.6).

   

   

  357

   

  Anexa 1-VII

  Documente de referinţă

  STAS 404/1    - Å¢evi de oÅ£el. fără sudură, laminate la cald.

  STAS 530/1    - Å¢evi de oÅ£el. tară sudură, trase sau laminate la rece.

  SR ISO 1167 - Ţevi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea re/istentei la presiune interioară.

  STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canali/are. Prescripţii fundamentale de proiectare.

  SR ISO 3126 - Ţevi din materiale plastice. Măsurarea dimensiunilor.

  SR 4163-3 - Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de execuţie şi exploatare.

  STAS 6675/3 - Å¢evi din policlorură de vinii neplastifiată. Metode de încercare. IndicaÅ£ii generale.

  SR6819 - Alimentări cu apă, aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de execuţie.

  STAS 6898/1 - Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 1: Ţevi de uz general.

  STAS 6898/2- Ţevi de oţel sudate elicoidal. Partea 2: Ţevi de conducte.

  I22                 - Normativ privind proiectarea ÅŸi executarea conducte-

  lor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare şi canalizare a localităţilor.

  358

    Anexa I

  Terminologie şi definiţii

  1. AcÅ£iune corectivă - acÅ£iune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor

  unor neconformităţi. defecte sau a altor situaÅ£ii nedorite, existente, în scopul prevenirii repetării acestora.

  2.  AcÅ£iune   preventivă   -   acÅ£iune   întreprinsă   pentru   eliminarea

  cau/elor unor neconformităţi. defecte sau a altor situaÅ£ii nedorite, posibile, în scopul prevenirii repetării acestora.

  3.  Beneficiar - titular de contract ÅŸi destinatar pentru o  lucrare

  (serviciu, produs), livrat de furnizor.

  4. Caiet de sarcini - document stabilit de beneficiar (client), prin care

  se definesc clauzele tehnice, clauzele de calitate ÅŸi clauzele administrative aplicabile furniturilor căutate (produse, servicii, lucrări) ÅŸi care serveÅŸte ca bază pentru oferta furnizorului, putând face obiectul unui contract.

  5. Calitate            - ansamblu de caracteristici ale unei entităţi care

  îi conferă aptitudinea de a satisface trebuinÅ£e exprimate sau implicite.

  6. Cerinţă (exigenţă, condiÅ£ie) - prevedere care formulează criterii ce trebuie îndeplinite. (SR 10000-1).

  7. CondiÅ£ii referitoare la calitate - exprimare a necesităţilor sau transpunerea acestora într-un ansamblu de condiÅ£ii exprimate calitativ sau cantitativ, referitoare la caracteristicile unei entităţi în scopul de a permite realizarea ÅŸi examinarea acesteia.

  359

   

  8. Confirmare - consemnarea constatării că o entitate (lucrare, serviciu, document etc.) îndeplineÅŸte cerinÅ£ele (exi­genÅ£ele) specificate.

  9. Conformitate - satisfacerea condiţiilor specificate (SR ISO 8402).

  10. Controlul calităţii - tehnici şi activităţi cu caracter operaţional

  utilizate pentru satisfacerea condiţiilor referitoare la calitate.

  11. Control  al  calităţii în  construcÅ£ii - evaluare (verificare) a

  conformităţii calităţii lucrărilor de construcÅ£ii, în toate etapele (fazele) de execuÅ£ie pe parcurs ÅŸi în etapa finală, cu cerinÅ£ele de calitate specificate, prin folosirea de mijloace ÅŸi metode de control adecvate.

  12. Inspectorul de ÅŸantier - absolvent al unei instituÅ£ii de învăţământ

  superior sau ÅŸcoli tehnice de specialitate, reprezen­tant al investitorului care este autorizat în cadrul MLPTL pentru a îndeplinii atribuÅ£iile de inspecto­rul de ÅŸantier.

  13. Executanţi (agent economic de execuţie) - partea contractantă

  care realizează lucrarea.

  14. Fază determinantă - stadiul fizic la care o lucrare de construcţii.

  o dată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului şi al ISC.

  15.  Investitori -  persoane  fizice  sau juridice care  finanÅ£ează ÅŸi

  realizează investiÅ£ii sau intervenÅ£ii la construcÅ£iile existente în sensul legii.

  A

  16.  Imbunătăţirea calităţii - acÅ£iuni întreprinse în întreaga organi-

  zaÅ£ie pentru creÅŸterea eficacităţii ÅŸi eficienÅ£ei activităţilor ÅŸi proceselor în scopul de a asigura

  360

  avantaje sporite atât pentru organizaÅ£ie cât ÅŸi pentru clienÅ£ii acesteia.

  17. Inregistrare - document   care   furnizează  dovezi   obiective  ale

  activităţilor efectuate sau ale rezultatelor obţinute.

  18. Neconformitate - o deficienţă în caracteristici, documente sau

  proceduri care fac ca, pentru un produs, o lucrare sau un serviciu calitatea să fîe inacceptabilă, nedeterminată sau neconformă cu cerinÅ£ele specifice. Neconformităţile pot ti defecte fizice, rezultate necorespunzătoare la încercări, documen­te incorecte sau neadecvate. sau abateri de la procedurile stabilite de execuÅ£ie sau de controlul de calitate, încercări si verificări.

  19. Plan de control al calităţii (PCC) - document al programului

  de asigurare a calităţii, care descrie ansamblul controalelor de calitate, verificări ÅŸi încercări necesare, pe faze de lucrări ÅŸi etape de realizare (pe parcursul ÅŸi la finalizarea lucrărilor, livrarea produselor sau serviciilor) cuprinzând ÅŸi referiri la procedurile aferente.

  20. Procedură - mod (cale, metodă) specificat de a îndeplini o

  activitate.

  21. Proiect - documentaţie tehnică de concepţie, compusă din piese

  scrise ÅŸi desenate.

  22. Recepţia lucrărilor de construcţii - actul, prin care investitorul

  atestă (certifică) realizarea lucrărilor de construc­Å£ie, în conformitate cu prevederile contractuale (condiÅ£ii generale de contractare, documentaÅ£ii tehnice de execuÅ£ie, caiet de sarcini ctc.) ÅŸi cu cerinÅ£ele documentelor oficiale (autorizaÅ£ia de con­struire, avize ale organelor autorizate, reglementări

  361

   

  tehnice aplicabile, cartea tehnică a construcÅ£iei etc.) ÅŸi declară că acceptă ÅŸi preia lucrările executate ÅŸi că acestea pot fi date în folosinţă.

  23.  Responsabil tehnic cu execuÅ£ia - absolvent al unei instituÅ£ii

  de învăţământ superior tehnic, reprezentant al executantului, atestat în cadrul MLPTL pentru urmărirea ÅŸi verificarea lucrărilor de construcÅ£ii.

  24.  Verificare - confirmare prin examinare ÅŸi furnizare de dovezi

  obiective a faptului că au fost satisfăcute condiţiile specificate.

   

   

   

  362

  Anexă II

  Documente de referinţă

  Legea 10/1995 (M.O. 5/13.01.1995) - Legea calităţii în construcÅ£ii.

  Legea 50/1996 (M.O. 3/13.01.1997) - Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

  Legea 90/1996 (M.O. 157/23.07.1996) - Legea protecţiei muncii

  HGR 766/1997 (M.O. 352/10.12.1997) - Hotărâre pentru aprobarea unor Regulamente privind controlul calităţii în construcÅ£ii.

  HGR 272/1994 (M.O. 193/28.07.1994) Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcÅ£ii.

  HGR 925/1995 (M.O.286/11.12.1995) - Regulament de verificare şi expertizare tehnică, de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor.

  OG 20/1998 (M.O. 147 bis/1998) - Regulament privind activitatea de metrologie.

  Ordinul 13/1996 (M.O.176/05.07.1996) - Ordin al directorului gene­ral al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea Normelor de metrologie legală ÅŸi a Normelor tehnice de metrologie.

  M.O.516/25.10.1999 - Regulament de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a Biroului Român de Metrologie Legală.

  C 14                   - Normativ  pentru  protecÅ£ia  contra  coroziunii   a

  construcÅ£iilor metalice îngropate.

  363

   

   

  C300                - Normativ de prevenire ÅŸi stingere a incendiilor pe

  durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

  P 118                  -   Norme   tehnice   de   proiectare   ÅŸi   realizare   a

  construcţiilor privind protecţia la acţiunea locului.

  SR ISO 8402 - Managementul calităţii şi asigurarea calităţii. Vocabular.

  MLPAT             - Ordinul nr. 31/N/21.10.1995.

  MLPTL              - Ordinul nr. 488/04.03.2002 - Procedură de autori-

  zare a inspectorilor de ÅŸantier

  NRPM                - Norme republicane de protecÅ£ia ÅŸi igiena muncii în

  construcţii.

  O.M.l 775           -   Norme   generale   de   prevenire   ÅŸi   stingere   a

  incendiilor.

  ÎNCERC            - Glosar de termeni specifici sistemului calităţii în

  construcţii.

  C.O.C.C. - SA - Condiţii tehnice generale pentru executarea lucrărilor de construcţii - Lucrări de instalaţii interioare.

  C.O.C.C. - SA    - Manualul Dirigintelui de specialitate în construcÅ£ii

   

   

  364

   

   

   

  ANEXA IV

   

  FORMULARE

  1.  Proces-verbal de predare-primire front de lucru

  2.  Proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse

    3.  Proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor

  4.  Proces-verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante

  5.              Proces-verbal de control preliminar

  6.              Proces-verbal pentru proba de funcÅ£ionare a instalaÅ£iei

  7.              Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a conductelor interioare de canalizare

  8.              Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a conductelor exterioare de canalizare

  9.              Proces-verbal pentru proba de presiune la rece

  10.        Proces-verbal pentru proba de presiune la cald

  11.        DispoziÅ£ie de ÅŸantier (informativ)

  12.        Raport de neconformitate (informativ)

  13.        Proces-verba! de control a continuităţii electrice ÅŸi a            rezistenÅ£ei de izolaÅ£ie a conductoarelor

  14.        Proces-verbal de încercare a prizelor de pământ

  15.        Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a tuburilor/Å£evilor

  16.        Proces-verbal pentru proba de etanÅŸeitate a canalelor de aer la instalaÅ£iile de ventilare-climatizare

  17.        Proces-verba! pentru proba de etanÅŸeitate a canalelor cu nivel liber

  18.        Proces-verbal pentru proba de presiune la conductele magistrale sub presiune

  .     367

   

  Anexa I V. l

  UNITATEA...................................

  PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

  FRONT DE LUCRU Nr          din                     

  Delimitarea frontului de lucru predat (poziÅ£ie, nivel, axe etc.):  ................

  Verificarea s-a făcut pe baza prevederilor din proiectul nr................................. ,

  planÅŸelor nr................................................... inclusiv documentele anexate

  care atestă calitatea lucrărilor predate de către......................................... în calitate

  de predător ÅŸi de către.................................. în calitate de primitor.

  Abaterile de la proiect constatate: (dimensiuni geometrice, cote, axe, existenţa şi poziţia golurilor etc.) ...................................................................

  Concluzii;

  -  se (nu se) acceptă predarea-primirea.

  -  se va accepta după luarea următoarelor măsuri, la termenele înscrise mai jos. .^efectuarea  de  corecÅ£ii  ÅŸi  remedieri,  soluÅ£ii  indicate  de  proiectant,  etc.)

  Numele     .        Prenumele                  Semnătura

  CONSTRUCTOR: .................................................................

  BENEFICIAR:       .................................................................

  EXECUTANT:       .................................................................

  Remedierea defectelor constatate s-a făcut pe baza soluţiilor date (te

  .............................. prin........................................................

  Se confirmă executarea corespunzătoare (de calitate) a remedierilor.

  Data.....................................

  Numele                Prenumele             Semnătura

  CONSTRUCTOR: .................................................................

  BENEFICIAR:       .................................................................

  368

                                                            Anexa IV.2

  UNITATEA......................................            

  PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITÄ‚Å¢II

  LUCRÄ‚RiLOR CE DEVIN ASCUNSE

  Nr                din                    

  Faza din lucrare supusă verificării:.........................................................

  Elementele de identificare (sector, nivel, porţiune, ax etc.): ...............................

  ........................................................................................................... .....................

  Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr................................

  planÅŸele nr..............................ÅŸi a reglementărilor tehnice în vigoare......................... ........

  Concluzii:

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Numele                Prenumele         Semnătura

  EXECUTANT:      .....................................................................

  BENEFICIAR:       .................................................................

  Atestăm refacerea (remedierea) conform prevederilor proiectului. Data............ '.....................                                                 

  Numele                Prenumele            Semnătura

  EXECUTANT:       .................................................................

  BENEFICIAR:............................................................. .......

  369

   

                                                                                     Anexa IV.3

  unitatea.....................................             

                                                 PROCES-VERBAL

  DE VER1FICARE-CONSTATARE A CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR Nr                din

  *)..........................................................................................

  Cu ocazia verificării efectuate la:..........................................................

  Au stat la baza verificărilor următoarele documente:.......................................

  Din verificările efectuate pe teren şi examinarea documentelor au rezultat următoarele:.........................................................................................

  Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):............................................

  Menţiuni speciale:

  Numele                Prenumele             Semnătura

  PROIECTANT:      ....................................................................

  BENEFICIAR:       ....................................................................

  EXECUTANT:       ....................................................................

  *) Se completează pentru toate fazele prevăzute in programul de control 370

                  Anexa IV.4

  I.S.C......................................

   

  PROCES-VERBAL DE CONTROL AL CALITÄ‚Å¢II LUCRÄ‚RILOR ÎN FAZE DETERMINANTE

  încheiat astăzi                                

  Nr. de înregistrare la I.S.C._________________________________________

   Nr. de inregistrarea la societatea controlată    |

  Ca urmare a controlului statului efectuat la faţa locului de inspectorul de

  specialitate ..........................................................................................

  la obiectivul .........................................................................................

  codul......................................... ce se realizează in baza autorizaţiei de

  construire nr.............................. valabilă până la data de........................ obiectul

  ............................... ce se execută pe baza proiectului nr.......................... elaborat de

  .................................................... , verificat de:

  Numele ÅŸi prenumele       Atestat nr                             In domeniile

  1..............................................................................................

  2............................................................................................. ;.

  3..............................................................................................

  4............................................................................................. :

  responsabil tehnic cu execuţia:

  Numele ÅŸi prenumele         Atestat nr.                         In domeniile

  la faza determinanta:...........................................................................

  in prezenta executantului:............ ........................................................

  reprezentat de:.......................... .......................................................

  cu participarea beneficiarului:......................................................... ............

  reprezentat de:......................................................................................

  inspectorului de ÅŸantier:............................................ autorizat nr....................

  ÅŸi a proiectantului:..................................................................................

  reprezentat de:.....................................................................................

  371

   

  In baza prevederilor Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului în fazele de execuÅ£ie determinante pentru rezistenÅ£a ÅŸi stabilitatea construcÅ£iilor, aprobată prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995, a reglementărilor tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren ÅŸi a documentelor privind:

  -  calitatea materialelor ÅŸi a elementelor de construcÅ£ii puse în operă,

  -  calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse;

  -  calitatea lucrărilor constatate de investitor, executant ÅŸi proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligaÅ£iilor legale ÅŸi contractuale.

  Se constată că:

  -   SUNT (NU SUNT) asigurate condiÅ£ii corespunzătoare de continuare a execuÅ£iei lucrărilor.

  -   SUNT {NU SUNT) respectate detaliile de execuÅ£ie prevăzute în planÅŸele:...

  - SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare: MENÅ¢IUNI SPECIALE: ....................................................................

  .................................................................................................................. .....................

  In baza celor de mai sus,

  SE (NU SE) AUTORIZEAZÄ‚                        

  CONTINUAREA EXECUTÄ‚RII LUCRÄ‚RILOR

  Prezentul proces verbal a fost întocmit în .......................  exemplare, câte un

  exemplar pentru fiecare semnatar ÅŸi originalul lai.S.C.............................................

  Soc. comercială       Numele                    Prenumele             Semnătura

  I.S.C.............................................................................................................................

  beneficiar................................................................

  proiectant...............................................................

  executant.......................................................... .........

  372

  Anexa IV.5

  UNITATEA................................................................                                 

  PROCES-VERBAL                 

  DE CONTROL PRELIMINAR

  Nr........................ din.......................................

   

  Cu ocazia verificării efectuate la:...............................................................................

  Au stat la baza verificărilor următoarele documente: .........................................................

  Din verificările efectuate pe teren ÅŸi examinarea documentelor au rezultat  următoarele:   .................................................................................................

  Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii): ........................................

  Menţiuni speciale :.............................................................................................

  Numele                  Prenumele             Semnătura

  EXECUTANT:   .....................................................................................................

  BENEFICIAR:    ....................................................................................................

  -                                                                                                                                    373

   

  Anexa IV.6

  UNITATEA...................................................

   

  PROCES-VERBAL

  PENTRU PROBA DE FUNCÅ¢IONARE A INSTALAÅ¢IEI

  Nr                     din                                 

  Privind lucrarea:...........................................................................

  Executată în cadrul contractului nr............................ din.........................

  Au stat la baza verificărilor următoarele documente:.......................................

  în urma probei de funcÅ£ionare s-au constatat următoarele:

  -   (ne)încadrarea în valorile ÅŸi toleranÅ£ele prevăzute în proiect;   

  -  (ne)funcÅ£ionarea în parametrii normali ai elementelor instalaÅ£iei ObservaÅ£ii:   ..............................................................................

  In concluzie, se constată că sunt (nu sunt) asigurate condiÅ£iile corespun­zătoare pentru efectuarea recepÅ£iei instalaÅ£iei.

  Numele              Prenumele          Semnătura

  BENEFICIAR:        ..........................................................................................

  EXECUTANT:       ..........................................................................................

  374                                                                                                       

                                                                               Anexa IV.7

  UNITATEA:

  PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANÅžEITATE A CONDUCTELOR INTERIOARE DE CANALIZARE Nr....  din. ..........................

  Denumire instalaţie*)......................................................................

  Proiect nr..................................................................................

  Caiet de sarcini............................................................................

  Proba a fost efectuata conform **)........................................................

  In timpul încercării de etanÅŸeitate, instalaÅ£iile s-au umplut cu apă după cum urmează:

  -   InstalaÅ£ia de canalizare a apelor meteorice, pe toată înălÅ£imea clădirii:

  -   InstalaÅ£ia de canalizare a apelor menajere, până la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseală sau ale obiectelor sanitare.

  încercarea de etanÅŸeitate s-a efectuat prin verificarea etanÅŸeităţii pe traseul conductelor ÅŸi la punctele de îmbinare.

  Concluzii:

  -  proba de etanÅŸeitate a conductelor interioare de canalizare a fost corespunzătoare prevederilor din proiect ÅŸi a normativelor în vigoare;

  -   nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor ÅŸi în punctele de îmbinare;

  -   încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la executarea ultimei lipituri;

  -   conductele prevăzute cu elemente de mascare ÅŸi izolare se pot izola ÅŸi închide.

  Numele                Prenumele             Semnătura

  BENEFICIAR:        ....................      ........... ;..........................................................

  EXECUTANT:       ................................ :......................................................................     

  *) InstalaÅ£ie de canalizare a apelor meteorice/menajere **)   Se va indica prescripÅ£ia tehnică

  375

   

  Anexa IV.8

  UNITATEA..........................................................................................................

  PROCES-VERBAL

  PENTRU PROBA DE ETANÅžEITATE A CONDUCTELOR

  EXTERIOARE DE CANALIZARE

  Nr                     din                          

  Denumire instalaţie........................................................................

  Proiect nr............................................................ .....................

  Caiet de sarcini......................................................... :.................

  Proba a fost efectuată conform ........................................ ...................

  ............................................................................................................... ......................

  Incercarea de etanÅŸeitate s-a efectuat prin verificarea etanÅŸeităţii pe traseul conductelor ÅŸi la punctele de îmbinare.

  Concluzii:

  -proba de etanÅŸeitate a conductelor exterioare de canalizare a fost corespunzătoare prevederilor din proiect ÅŸi a normativelor în vigoare;

  - nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul conductelor ÅŸi în punctele de   îmbinare;

  -  încercarea la conductele din PVC s-a efectuat după minimum 24 ore de la executarea ultimei lipituri;

  -  conductele se pot izola ÅŸi închide.

   

   

   

   

  Numele              Prenumele          Semnătura

  BENEFICIAR:        .........................................................................................

  EXECUTANT:.................................................................................................

  *) Se va indica prescripţia tehnică

  376            

  Anexa IV.9

  UNITATEA..................................................

  PROCES-VERBAL

  PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA RECE Nr............... din....................

  Denumire instalaţie.........................................................................

  Proiect nr..................................................................................

  Caiet de sarcini............................................................................

  Valoarea presiunii de probă........................ (bar), conform proiect.

  Timp de menţinere la presiunea de proba.......................... (ore).

  Proba a fost efectuată conform'i...........................................................

  în timpul probei nu s-au constatat:

  -   variaÅ£ii de presiune la manometru;

  -   fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări.

  Concluzii:

  -  proba de presiune la rece a fost corespunzătoare prevederilor din proiect ÅŸi

  a normativelor în vigoare,

  -  proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalaÅ£iei (vopsire, izolare termică), de închidere a acestora în canale nevizitabile sau ÅŸanÅ£uri în pereÅ£i ÅŸi planÅŸee, sau de înglobarea lor în elementele de construcÅ£ie;

  - conductele se pot izola ÅŸi închide.

  Numete              Prenumele          Semnătura

  BENEFICIAR:       .........................................................................................................

  EXECUTANT:       .............................................................................................. ...............

  *)Se va indica prescripţia tehnică

  .

  377

   

  Anexa I V. l 0

  UNITATEA...................................................

  PROCES-VERBAL

  "PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CALD Nr.................... din................

  Denumire instalaţie.......................................................................

  Proiect nr..................................................................................

  Caiet de sarcini............................................................................

  Valoarea presiunii de probă........................ (bar), conform proiect.

  Timp de menţinere la presiunea de probă.......................... (ore).

  Temperatura agentului termic........................ (0C), conform proiect.

  Proba a fost efectuată conform *).........................................................

  In timpul probei nu s-au constatat:

  -  variaÅ£ii de presiune la manometru;

  -  fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări;

  -  deplasări ale punctelor fixe.

  Concluzii:

  -  proba de presiune la cald a fost corespunzătoare prevederilor din proiect ÅŸi a normativelor în vigoare;

  -  dilatările ÅŸi contractările elementelor din instalaÅ£ie au fost preluate în condiÅ£ii bune;

  -  proba s-a executat înainte de finisarea elementelor instalaÅ£iei (vopsire, izolare termică), de închidere a acestora în canale nevizitabile sau ÅŸanÅ£uri în pereÅ£i ÅŸi planÅŸee, sau de înglobarea lor în elementele de construcÅ£ie;

  - conductele se pot izola ÅŸi închide.

  Numele                Prenumele            Semnătura

  BENEFICIAR:        ..........................................................................................

  EXECUTANT:       ..........................................................................................

  *)  Se va indica prescripÅ£ia tehnica

  378

                                                               Anexa I V. 11

  UNITATEA...................................................                                                    

  DISPOZIÅ¢IE DE ÅžANTIER

  Nr                  din                    

  Contract:.................................... Beneficiar.......................... ...........

  Lucrarea:.................................. ......................................................

  Faza de lucrare neconformă:.......................................................... .....

  Documentaţia de execuţie:........................................................... .......

  Zona de lucru în care a apărut neconformitatea:..................................... .......

  Raport de neconformitate nr./dată:................................................... .......

  Descrierea neconformităţii şi a modului de rezolvare:......................................

  .................................................................... ..................................................

  ................................................................ ....................................................

  Concluzii:

  -  s-a constatat rezolvarea neconformităţii conform soluÅ£iei date în raportul de leconformitate;

  -  se dispune continuarea lucrărilor.

  Numele           Prenumele             Semnătura

  Inspector de ÅŸantier:                                                                             ,.

  Responsabil tehnic cu execuÅ£ia:    ..............................................................

  379

   

   

  Anexa I V. 13

  UNITATEA..................................................

  PROCES-VERBAL DE CONTROL A CONTINUITÄ‚Å¢II ELECTRICE

  Åžl A REZISTENÅ¢EI DE IZOLAÅ¢IE A CONDUCTOARELOR

  Nr                din                          

  Privind instalaţia:................................... ............ .........................

  Executată în cadrul contractului nr........................ .din....:............... , proiect

  nr..............................                                

  1.  Controlul continuităţii electrice a conductoarelor cu izolaÅ£ie ÅŸi manta (a cablurilor electrice):s-a efectuat după montarea acestora, aparatul de măsurat indicând rezistenţă nulă.

  Din verificările efectuate au rezultat următoarele: .........................................

  2.  Măsurarea rezistenÅ£ei de izolaÅ£ie a instalaÅ£iei

  a)       Valoarea rezistenÅ£ei de izolaÅ£ie a conductoarelor faţă de pământ a fost de

  b)       Valoarea rezistenÅ£ei de izolaÅ£ie între conductoarele circuitelor ÅŸi coloanelor

  a fost de............................................................................................

  Concluzii:    ................................................................................

  Măsurătorile au fost efectuate conform .........................................  cu

  aparatul............................... tip....................... seria...........................

  Numele                Prenumele            Semnătura

  BENEFICIAR:       ..........................................................................................

  EXECUTANT:       ...............................................................................................

  381

   

  Anexa IV.14

  UNITATEA....................................................................

   

                               PROCES-VERBAL                    

   DE ÎNCERCARE A PRIZELOR DE PÄ‚MÂNT

  Nr                din                                                    

  1.      Locul unde se efectuează încercarea: ................................................

  2.      CondiÅ£ii atmosferice:                                                                  

   

  -  temperatura aerului:.....................................................................

  -  gradul de umiditate al solului (umed/uscat/foarte uscat):................................

  3. încercările, măsurătorile executate ÅŸi rezultatele obÅ£inute:

  -  verificarea continuităţii:...................................................................

  -  verificarea rezistenÅ£ei de dispersie:.......................................................

  Măsurătorile s-au executat cu aparat......................................................

  tip......................................... seria....................................................

  încercarea a fost executata de:...........................................................

  4. Concluzii: ...............................................................................

  Numele                Prenumele             Semnătura                   

  BENEFICIAR:      ...................................................................           

  EXECUTANT:.......................................................................           

  382

                                                                    Anexa IV. 15

  UNITATEA.........................................................

   

  PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANÅžEITATE A TUBURILOR/Å¢EVILOR Nr........................................................... din                          

  Denumire instalaţie:..............................

  Proiect nr.:.................................................................................

  Caiet de sarcini:............................................................................

  Proba a fost efectuată conform *)..........................................................

  încercarea de etanÅŸeitate s-a efectuat prin verificarea etanÅŸeităţii pe traseul conductelor ÅŸi la punctele de îmbinare. Concluzii:

  -   proba de etanÅŸeitate a tuburilor/Å£evilor a fost corespunzătoare prevederilor din proiect ÅŸi a normativelor în vigoare;

  -   nu s-au constatat scăpări de aer pe traseul conductelor ÅŸi în punctele de îmbinare.

  mele              Prenumele          Semnătura BENEFICIAR: EXECUTANT:       ....................................................................

  *) Se va indica prescripţia tehnică

   

   

   

   

   

  383

   

  Anexa I V. 16 UNITATEA........................................

  PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANÅžEITATE

  A CANALELOR DE AER LA INSTALAÅ¢IILE DE VENTILARE-CLIMATIZARE

  Nr                     din                           

  Denumire instalaţie...................................... tronson*)........................

  proiect nr................ planÅŸele nr.................... caiet de sarcini.........................

  Proba a fost efectuată conform **).......................................................

  Etanşeitatea canalelor de aer a fost verificată prin metoda ***)...........................

   

  incercarea de etanÅŸeitate s-a efectuat prin verificarea etanÅŸeităţii la îmbinările

  transversale, longitudinale ale canalelor ÅŸi pieselor speciale.

  Concluzii:

  -   la executarea instalaÅ£iei (tronsonului) au fost respectate prevederile proiectului cuprinse în planurile de montaj ÅŸi detaliile de execuÅ£ie, precum ÅŸi prevederile Normativului pentru proiectarea ÅŸi executarea instalaÅ£iilor de ventilare ÅŸi climatizare 15-98;

  -  calitatea execuÅ£iei canalelor de aer ÅŸi a pieselor speciale, înainte ÅŸi după montarea pe poziÅ£ie, este corespunzătoare;

  -  s-a efectuat verificarea modului de fixare ÅŸi susÅ£inere a instalaÅ£iei (tronsonului);

  - proba de etanşeitate a fost corespunzătoare prevederilo**)'.............................

  .......................................................................................... ÅŸi normativului l 5-98;

  - canalele prevăzute cu elemente de izolare ÅŸi mascare se pot izola ÅŸi închide.

  Numele                Prenumele            Semnătura

  BENEFICIAR:        ..........................................................................................

  EXECUTANT:       ..........................................................................................

  * ) Delimitarea porÅ£iunilor de instalaÅ£ie probate (poziÅ£ie, nivel, axe, alte repere)                     

  **) Se va indica instrucÅ£iunea sau procedura de lucru folosită                                             

  ***) Proba cu fum sau proba cu soluÅ£ie de apă cu săpun                                                   

  384

  Anexa IV. 17

  UNITATEA.................................................................................................... A3T4T>WJ

  PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE ETANÅžErTATE A CANALELOR CU NIVEL LIBER Nr.................... din...........................

  Denumire instalaţie:.............................................................................................

  Proiect nr.:...................................................................... :.........

  Caiet de sarcini: .................................................................................................

  Proba a fost efectuată conform *)..........................................................

              Incercarea de etanÅŸeitate s-a efectuat prin verificarea etanÅŸeităţii pe traseul canalelor ÅŸi la punctele de îmbinare.

  Concluzii:

  -    proba de etanÅŸeitate a canalelor cu nivel liber a fost corespunzătoare prevederilor din proiect ÅŸi a normativelor în vigoare;

  -    nu s-au constatat scurgeri de apă pe traseul canalului ÅŸi în punctele de îmbinare;

  - canalul se poate acoperi.

   

   

  Numele                Prenumele               Semnătura

  BENEFICIAR:        .........................................................................................

  EXECUTANT:....................................................................................................

  *) Se va indica prescripţia tehnică

  385

   

                                                                                   Anexa IV.18

  UNITATEA.....................................................                                                                     

  PROCES-VERBAL PENTRU PROBA DE PRESIUNE LA CONDUCTELE MAGISTRALE SUB PRESIUNE

  Nr                     din                           

  Denumire conducta:............................................................................................

       Proiect nr.........................................................................................................                                        Caiet de sarcini

  Valoarea presiunii de probă:............................ (bar), conform proiect.                     

  Timp de menÅ£inere la presiunea de probă:............................ (ore).                      

  Proba a fost efectuată conform *).....................................................................

  In timpul probei nu s-au constatat:

  -  variaÅ£ii de presiune la manometru;

  -  fisuri, crăpături sau scurgeri vizibile de apă la îmbinări.

  Concluzii:

  -  proba de presiune a fost corespunzătoare prevederilor din proiect ÅŸi a normativelor în vigoare;

  -  proba s-a executat înainte de recepÅ£ia provizorie a conductei:

  -  conducta se poate acoperi definitiv.

  Numele                Prenumele             Semnătura

  BENEFICIAR:       ..........................................................................................

  EXECUTANT:       ..........................................................................................

  *) Se va indica prescripţia tehnică